keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 332/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Armoniei" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

Hotararea Consiliului Local 332/27.11.2001
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Armoniei" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - Domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Protocolului de Colaborare nr. SC2001 - 9107/31.05.2001;
Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d), (f) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Armoniei", din Municipiul Timişoara, conform Proiectului nr. P11/09/2001 întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L. şi a indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.63.02.09. "Lucrări apă -canal cu contribuţia cetăţenilor", iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI