keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 329/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitare termică imobil Calea Aradului, nr. 27, bl. 4C2"

18.12.2012

Hotararea Consiliului Local 329/18.12.2012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitare termică imobil Calea Aradului, nr. 27, bl. 4C2"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2012-30885/18.12.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Aradului, nr. 27, bl. 4C2", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: INDICATORI_329.pdf

ANEXĂ LA HCL nr……

100/105-ARA 27.C2 Valoare euor 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 15762 3542 3782.9

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie 10237 2300 2456.9

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 406 91 97.44

3.5 Consultanta 1365 307 327.6

3.6 Asistenta tehnica 3754 844 900.96

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 325564 73160 78135

4.1 Constructii si instalatii 325564 73160 78135

IZOLARE PERETI 154080 34625 36979

MODERNIZARE TAMPLARIE 16156 3631 3877.4

INCHIDERE LOGII 93898 21101 22536

IZOLARE TERASA 54775 12309 13146

PLANSEU PESTE SUBSOL 377 85 90.48

INSTALATII 4386 986 1052.6

REPARATII TROTUARE 1892 425 454.08

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 42271.7 9499 10145

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 8139.1 1829 1953.4

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 34132.6 7670 8191.8

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 383598 86202 92063

383598 LEI 333703 LEI VALOARE INVESTITIE FARA TVA 86202 Euro

C+M 74989 Euro

475661 LEI 413792 LEI VALOARE INVESTITIE CU TVA 106890 Euro

C+M 92987 Euro

COTA NEELIGIBILE 0.00 %

Valoare eligibila inclusiv TVA 475661 COTA U.E. 60 % reprez 285396.7 LEI

COTA PRIMARIE 10 % reprez 47566.11 LEI COTA ASOCIATIEI 30 % reprez 142698.3 LEI

Aria utila Au= 1262 mp

Cost reabilitare/mp 68 Euro/mp

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ CHIŞ CULIŢĂ