keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 323/27.11.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe şi Grădiniţă str. Mureş - Muzicescu" Timişoara

27.11.2001

Hotararea Consiliului Local 323/27.11.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe şi Grădiniţă str. Mureş - Muzicescu" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-18420/15.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/1998 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Lidia - Muzicescu - Martirilor - Urseni";
În baza prevederilor Legii nr. 453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Având în vedere prevederile art. 25 şi prevederile Anexei nr. 1 din Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe şi Grădiniţă str. Mureş - Muzicescu" Timişoara, conform Proiectului nr. 51/2001, întocmit de S.C. "Arhitect Trîmbiţaş" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe şi Grădiniţă str. Mureş - Muzicescu" Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 4 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. Nedefinitivă nr. 133003 Timişoara, cu nr. top. A 443/7/6, având o suprafaţă de 29.900 mp., proprietate privată.

Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor, a amenajărilor, a reţelelor şi echipamentelor urbane, vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Doamnei Bus Iuliana Rozalia;
- Domnului Bus Ştefan;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI