keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 319/26.06.2014 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de sud

26.06.2014

Hotararea Consiliului Local 319/26.06.2014
privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de sud


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 14344 din 03.06.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi actul adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare şi întreţinere iluminat public;
Având în vedere prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale şi art.8 alin.(1) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
Având în vedere avizele Comisiei Tehnico-Economice nr.: 257 şi 258 din 20.03.2014;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) lit. b) şi d) alin. (4) lit. d) şi alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă realizarea lucrărilor de extindere reţele de iluminat public în cadrul Contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public nr. SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi Actului adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform Studiilor de fezabilitate nr. 11/2013 şi nr. 1/2014 întocmite de către SC AEM SA. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici ai lucrărilor prevăzute în art.1, sunt cuprinse în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Finanţarea lucrărilor prevăzute la art.1 se face din bugetul local, fără a se depăşi valoarea prevăzută în contractul de concesiune.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR PRIMĂRIA NICOLAE ROBU Nr. SC2014- REFERAT

privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara – zona de sud

În conformitate cu Ordonanţa 42/2003 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 139 din 29.03.2005 s-a hotărât concesionarea Serviciul de Iluminat Public. Ca urmare, prin licitaţie publică deschisă serviciul a fost concesionat încheindu-se contractul de concesiune: SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi Act Adiţional nr. 2 din 12.02.2008 cu S.C. AEM S.A. în Zona de SUD faţă de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare şi întreţinere iluminat public; Având în vedere cele de mai sus precum şi referatele de oportunitate nr.: SC2013- 31662/05.11.2013 şi SC2012-28404/26.11.2012; PROPUNEM: 1. Aprobarea realizării lucrărilor: „Extindere iluminat public prin pozare subterană: strada Aştrilor, parcarea din faţa şcolii generale nr. 30” şi „Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Surorile Martir Caceu nr. 4,6,8A,8,10,12,14,16,18 (zona blocuri în spate)” în cadrul contractului mai sus menţionat din fondurile bugetului alocat pentru Compartimentul Iluminat Public aferent contractului de concesiune SC2005-18128 din 21.10.2005. 2. Menţionăm că valoarea lucrărilor de iluminat arhitectural, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public pe partea de sud a Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valorile lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate sunt după cum urmează: pentru „Extindere iluminat public prin pozare subterană: strada Aştrilor, parcarea din faţa şcolii generale nr. 30” – 18.894,90 euro fără TVA; şi pentru „Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Surorile Martir Caceu nr. 4,6,8A,8,10,12,14,16,18 (zona blocuri în spate)” – 24.906,80 euro fără TVA.

Secretar, Director Direcţia Tehnică,

Ioan Cojocari Culiţă Chiş Şef Serviciu, Compartimentul Iluminat Public, Ioan Zubaşcu Dănuţ Pobega

Consilier, Avizat juridic, Daniela Faluşi

Cod FO53-01, ver.2

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2

- SF lucrarea nr. 11/2013: Extindere iluminat public prin pozare subterană: strada Aştrilor, parcarea din faţa şcolii generale nr. 30

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei : Extindere iluminat public prin pozare subterană: strada Aştrilor, parcarea din faţa şcolii generale nr. 30, lucrarea nr. 11/2013; 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV b. natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu: ACYABY 4X16mmp;

d. tipul stâlp : stâlpi metalici şi stâlpi de parc 4. Lungimea reţelelor electrice :

a. LES j.t. : 280 m 5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) : 18.894,90 EURO - SF lucrarea nr. 1/2014: Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Surorile Martir Caceu nr. 4,6,8A,8,10,12,14,16,18 (zona blocuri în spate)

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei : Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Surorile Martir Caceu nr. 4,6,8A,8,10,12,14,16,18 (zona blocuri în spate), lucrarea nr. 1/2014; 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV b. natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu: ACYABY 4X16mmp;

d. tipul stâlp : stâlpi de beton SCP10001, stâlpi tip parc 4. Lungimea reţelelor electrice :

b. LES j.t. : 420 m 5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) : 24.906,80 EURO

Şef Serviciu, Compartimentul Iluminat Public, Ioan Zubaşcu Dănuţ Pobega Consilier, Daniela Faluşi

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 Lista cu lucrări de extindere reţele de iluminat public prevăzute: EXTINDERI RETELE DE ILUMINAT PUBLIC, ZONA DE SUD:

- SF lucrarea nr. 11/2013: Extindere iluminat public prin pozare subterană: strada Aştrilor, parcarea din faţa şcolii generale nr. 30

- SF lucrarea nr. 1/2014: Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Surorile Martir Caceu nr. 4,6,8A,8,10,12,14,16,18 (zona blocuri în spate)

Şef Serviciu, Compartimentul Iluminat Public, Ioan Zubaşcu Dănuţ Pobega Consilier, Daniela Faluşi