keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 318/29.07.2010 privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 469/15.12.2009 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara"

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 318/29.07.2010
privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 469/15.12.2009 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-16153/06.07.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 469/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara";
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 469/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara", conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 469/15.12.2009 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ La Hotărârea nr…………/………

Rectificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei cuprinşi în Anexa la H.C.L. nr. 469/15.12.2009

Denumirea obiectivului de investiţii: „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale în Municipiul Timişoara”, Str. Ardealul – Traseul 8 Amplasament: Municipiul Timişoara, Strada Ardealul – Traseul 8 Beneficiar: Municipiul Timişoara Finanţarea investiţiei: Conform prevederilor din Documentul – cadru de implementare a programului operaţional regional POR 2007-2013 pentru. Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere / Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare/ PLANUL FINANCIAR finanţarea investiţiei (valoarea eligibilă) se realizează astfel: - Contribuţie FEDR: 80,35 % din valoarea eligibilă - Contribuţie Buget de Stat: 17,65 % din valoarea eligibilă - Contribuţie Buget Local: 2,00 % din valoarea eligibilă - Taxa pe Valoare Adăugată se suportă din Bugetul Local Valoarea totală a investiţiei: Valoarea totală (fără T.V.A.), considerând cursul BNR din data de 29.04.2009, respectiv 1 € = 4,229 lei este de 68.711,235 mii lei din care construcţii montaj (C+M) 60.423,062 mii lei. Capacităţi (în unităţi fizice): Linie cale dublă tramvai = 1,872 km Carosabil = 24.100 mp Trotuar = 8.500 mp Spaţii verzi = 12.300 mp Arbori plantaţi = 140 buc Durata de realizare a investiţiei: Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 8 luni.

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ING. CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT NR. SC2010-16153/06.07.2010

R E F E R A T privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la H.C.L. nr.

469/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara"

Prin H.C.L. nr. 469/15.12.2009 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate pentru Reabilitarea

liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale pe strada Ardealul din Timişoara conform

proiectului nr. 50011/081/8/2009 întocmit de către S.C. IPROTIM S.A. precum şi indicatorii

tehnico-economici ai acestuia.

Acest studiu de fezabilitate s-a realizat având la bază şi Hotărârea Consiliului Local nr.

484/18.12.2007 privind aprobarea Studiului "Vision Timişoara 2030 - suport la dezvoltarea unui

concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara", elaborat de Primăria Municipiului

Timişoara în colaborare cu Institutul "Politehnica" Timişoara şi Institutul Fraunhofer IPA

Stuttgart, implicând fluidizarea circulaţiei rutiere prin amenajarea de noi intersecţii semaforizate,

spaţii verzi, trotuare, noi piste de biciclişti, accese auto la proprietăţi precum şi lărgirea părţii

carosabile a drumurilor (transformarea acestora pe anumite tronsoane, în 4 benzi de circulaţie

comparativ cu 2 câte sunt actual).

Obiectivul proiectului propus este realizarea unui plan de dezvoltare inovativ şi durabil

pentru Timişoara, care să aibă în vedere integrarea tuturor tipurilor de trafic, precum şi a spaţiului

public, pentru a crea condiţiile necesare asigurării unui transport de calitate şi care să permită

materializarea ţintelor descrise în planul de dezvoltare strategică a municipiului Timişoara.

Pe traseul care urmează a fi modernizat (Str. Ardealul) este prevăzută linie cale dublă în

carosabil, cu 4 benzi de circulaţie, amplasată central pe stradă cu stâlpii reţelei de contact amplasaţi

în mijloc între linii. Traficul rutier este prevăzut cu o bandă de viraj la stânga în dreptul străzii

Rahova, amenajându-se o intersecţie giratorie în jurul parcului Petöfi Şándor. Lucrările de

modernizare includ drumurile, trotuarele, pistele de biciclişti, semaforizările de intersecţii,

pasajele, viaductele, iluminatul stradal, lucrările la reţele tehnico-edilitare (apă, canal, gaz).

Cod FP 52-02 VER.1

Datorită unei erori materiale de dactilografiere, valoarea totală a investiţiei prevăzută în

indicatorii tehnico-economici aprobaţi de Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin H.C.L.

nr. 469/15.12.2009 nu corespunde devizului general prezentat în proiectul nr. 50011/081/8/2009.

Având în vedere cele prezentate precum şi majorarea taxei pe valoare adăugată, propunem

rectificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la H.C.L. nr. 469/15.12.2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare

trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara", conform Anexei.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER,

ING. CRISTINA GAVRA JR. NASTASIA MIRCEA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, ING. LIDIA VÎLCEANU

Cod FP 52-02 VER.1