keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 315/16.12.2003 pentru aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradală în Municipiul Timişoara

16.12.2003

Hotararea Consiliului Local 315/16.12.2003
pentru aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradală în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand în vedere Referatul nr. SC2003 - 18634/28.10.2003 al Primarului Municipiului Timisoara , domnul Gheorghe Ciuhandu ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii , prognoze , economie , buget , finanţe , impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat , servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţi comerciale , Comisiei pentru administraţie locală , juridică , ordine publică , drepturile omului şi probleme ale minorităţilor , Comisiei pentru cultură, ştiinta , învăţământ , turism , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 , privind autorizarea lucrărilor de construcţie si unele măsuri pentru realizarea locuinţelor ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 148/2000- privind publicitatea, modificată;
In conformitate cu prevederile art.38 , lit.( f ) şi ( k ) din Legea nr.215 /2001 , privind administraţia publică locală ;
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215 /2001 , privind Administraţia Publică Locală :


HOTARASTE

Art. 1 : Se aproba Regulamentul privind publicitatea stradală în Municipiul Timişoara conform Anexei , care face parte integranta din prezenta hotărâre .

Art. 2 : La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 88/1997 - privind realizarea activităţii de publicitate în Municipiul Timişoara , prin amplasarea bannerelor publicitare , Hotărârea Consiliului Local nr. 66/1998 - privind aprobarea Metodologiei de autorizare a amplasarii panourilor publicitare pe stâlpii R.A.T.T. , respectiv F.R.E.T. , în Municipiul Timişoara, Hotărârea Consiliului Local nr. 274/2001- privind aprobarea Metodologiei de amplasare a sistemelor publicitare ( panouri , totemuri , semnale , bannere) în Municipiul Timişoara şi orice alte prevederi din Hotărârile Consiliului Local Timişoara care contravin prezentului regulament .

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se incredinţeaza Direcţia Urbanism , Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică :
- Prefecturii Judeţului Timiş ;
- Primarului Municipiului Timişoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice ;
- Direcţiei Edilitare ;
- Direcţiei Urbanism ;
- Direcţiei Patrimoniu ;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Relaţii Publice ;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni ;
- Mass - media locale .


Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: REGULAMENT.pdf

REGULAMENT

PRIVIND PUBLICITATEA STRADALA ÎN MUNICIPIUL TIMISOARA

Acest regulament stabileste modul de autorizare a activitatilor de publicitate stradala si a mijloacelor folosite în cadrul activitatilor de publicitate stradala (mijloace numite în continuare, cu un termen generic, “sisteme publicitare”) de pe teritoriul administrativ al municipiului Timisoara.

Regulamentul reprezinta un sistem unitar de norme ce vor sta la baza eliberarii autorizatiilor necesare tuturor formelor de publicitate stradala.

De regula, amplasarea sistemelor publicitare presupune obtinerea autorizatiei de construire, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/ 2001. Cu titlu de exceptie, în anumite conditii specificate mai jos, se accepta amplasarea în temeiul unui acord, acelasi cu care se autorizeaza si activitatile de promovare pe termen scurt.

Activitati de publicitate stradala poate desfasura în Timisoara orice contribuabil, persoana fizica sau juridica, cu conditia respectarii acestui regulament si a platii taxelor aferente.

1 Definitii Promovare: ansamblu de activitati si mijloace (incluzând publicitatea, reclama, organizarea de evenimente, distribuirea de mostre etc.) prin care se încearca crearea unui avantaj de piata pentru un produs, serviciu sau idee.

Publicitate: totalitatea modalitatilor si instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoasterea si aprecierea de catre consumatori a anumitor produse si servicii care fac obiectul vânzarii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a sediilor unor persoane juridice, a destinatiei unor spatii etc.

Reclama: activitate cu rolul de a atentiona sau convinge publicul de calitatea unui serviciu, produs sau idei.

Sistem publicitar: structura (poate fi o constructie provizorie sau o confectie dintr-un material nealterabil) ce serveste drept suport pentru mesaje publicitare.

Firma: constructie provizorie continând texte si elemente grafice prin care un comerciant se identifica si comunica potentialei clientele locul de desfasurare a activitatii sale.

2 Clasificare Pentru scopurile acestui regulament, în clasificarea sistemelor publicitare s-au folosit doua criterii de clasificare:

A. în functie de modalitatea autorizarii, B. în functie de forma de proprietate pe care se afla amplasate sistemele publicitare. A. Exista doua modalitati de autorizare a sistemelor publicitare: 1. cu autorizatie de construire, 2. cu acord pentru activitati promotionale. B. În functie de forma de proprietate pe care se afla amplasate, sistemele publicitare pot fi: 1. amplasate pe domeniu privat, 2. amplasate pe domeniul public sau privat al Consiliului Local Timisoara (C.L.T.). 3 Proceduri de autorizare

Reguli generale:

În cazul tuturor sistemelor publicitare, indiferent de modul de autorizare, se vor respecta normele stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Timisoara.

Odata cu fiecare autorizatie sau acord eliberate pentru sisteme publicitare, Primaria va înmâna beneficiarului un autocolant continând însemnele C.L.T. si numarul autorizatiei, care sa ateste

legalitatea amplasarii. Este obligatia beneficiarului autorizatiei de construire sa lipeasca autocolantul la vedere pe sistemul publicitar. Costul autocolantului este suportat de beneficiar.

3.1 Autorizatia de construire Procedura de autorizare este cea prevazuta de legislatia în vigoare (Legea nr. 50/1991 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/ 2001), iar metodologia de autorizare este specificata în Anexa 1 a acestui regulament.

Obligatii:

§ Toate sistemele publicitare care necesita autorizatie de construire si au o suprafata mai mare de 1 m2 per fata de expunere vor fi fie luminoase, fie iluminate cu sursa proprie de lumina. § Proprietarii sistemelor publicitare au obligatia de a dezafecta/neutraliza sau de a acoperi cu o folie alba suprafetele de expunere a mesajului publicitar daca timp de mai mult de 15 zile de la expirarea unui mesaj publicitar sau a contractului de publicitate nu au mesaje publicitare noi pe care sa le afiseze. § Sistemele publicitare din intersectii si din apropierea acestora vor fi montate în asa fel încât sa nu acopere semnele de circulatie sau sa obtureze vizibilitatea în intersectie.

Sistemele publicitare autorizate anterior intrarii în vigoare a acestui regulament vor ramâne amplasate în conditiile autorizatiilor de construire initiale.

3.1.1 Sisteme publicitare amplasate pe domeniu privat sau pe structuri de sustinere private § Înaltimea minima de la care se poate amplasa un sistem publicitar pe fatada unui imobil este de 2,50 m de la nivelul terenului. Grosimea sistemelor publicitare pozitionate paralel cu fatada nu va fi mai mare de 0,25 m. § Suprafata sistemelor publicitare montate pe stâlpi ai regiei de transport local sau ai societatii de distribuire a energiei electrice nu va depasi 1 m2. Ele vor fi pozitionate la o înaltime de minimum 4,50 m de la cota terenului daca, fie si în parte, se afla deasupra carosabilului. 3.1.2 Sisteme publicitare amplasate pe domeniul public sau privat al statului § Dreptul de a amplasa sisteme publicitare pe domeniul public sau privat al C.L.T. se va acorda numai în urma unor licitatii publice. § Exceptie de la adjudecarea prin licitatie publica fac sistemele publicitare instalate pe suporti proprii situati la locul exercitarii unei activitati, la o distanta nu mai mare de 15 m fata de acel loc. În cazul acesta se va proceda la închirierea directa, în conditiile legii, a amplasamentelor de catre administratorul domeniului public. § Contribuabilul care îsi va adjudeca o licitatie publica va avea obligatia de a încheia un contract de închiriere cu C.L.T. Daca sistemul sau publicitar include consumatori de energie electrica, iar conectarea se face la reteaua de iluminat stradal, va încheia si un contract de furnizare a energiei electrice cu C.L.T. Cópii ale acestor contracte trebuie incluse în documentatia de autorizare. § Contribuabilul care monteaza sau demonteaza un sistem publicitar pe domeniul public sau privat al statului este obligat sa aduca suportul si mediul înconjurator în starea de dinainte de montare/demontare în rastimp de 3 zile de la montare/demontare. § În cazul sistemelor publicitare de tip panou, înaltimea minima la care se va afla partea inferioara a panoului este de 3,50 m, masurata de la cota terenului amenajat sau a trotuarului. 3.2 Acordul pentru activitati promotionale

Acelasi tip de acord pentru activitati promotionale (Anexa 2) se va elibera atât pentru activitatile de promovare pe termen scurt care folosesc domeniul public sau privat, cât si pentru sistemele publicitare folosite ca purtator de mesaj în cadrul unor campanii publicitare pe termen scurt.

Pentru a putea obtine acordul pentru activitati promotionale, sistemele publicitare folosite ca purtator de mesaj în cadrul unor campanii publicitare pe termen scurt trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ:

§ sa fie folosite ca purtator de mesaj în cadrul unor activitati de promovare cu o durata de maximum 90 de zile,

§ sa poata fi demontate în decursul a 24 de ore (în ultima zi de valabilitate a acordului sau mai devreme), § suportul si mediul înconjurator sa poata fi aduse la starea de dinainte de amplasarea sistemului pâna în ultima zi de valabilitate a acordului, inclusiv.

Acordurile pentru activitati promotionale se elibereaza în termen de maximum 5 zile lucratoare de la depunerea cererii si a documentatiei complete. Durata maxima de valabilitate a unui acord este de 30 de zile. Acordurile pentru activitati promotionale se pot prelungi de doua ori, pentru perioade de câte maximum 30 de zile.

Continutul documentatiei necesare obtinerii acordului pentru activitati promotionale este specificat în Anexa 3. Documentatia va fi însotita de o cerere tip ce trebuie completata de beneficiar (Formularul P.2).

Documentatia necesara prelungirii acordului pentru activitati promotionale consta dintr-o cerere tip (Formularul P.2), completata de beneficiar, si o copie dupa acordul initial.

4 Taxe Taxele pentru folosirea sistemelor publicitare stradale sunt stabilite în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 36/30.01.2002 privind impozitele si taxele locale.

Valoarea acestor taxe se stabileste anual, prin Hotarâre a C.L.T.

Pentru sistemele publicitare amplasate pe domeniu privat sau pe structuri de sustinere private, beneficiarii vor plati taxa de reclama (fie taxa pentru serviciul de reclama si publicitate, stabilita în cota procentuala din valoarea contractului de publicitate, fie taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace, stabilita în suma fixa, functie de dimensiunea afisului, panoului etc.).

Pentru sistemele publicitare amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Timisoara se plateste în plus concesiunea stabilita prin contractul cu C.L.T., în urma licitatiei publice.

5 Contraventii si sanctiuni Nerespectarea prezentului regulament atrage dupa sine raspunderea materiala, disciplinara sau contraventionala, dupa caz.

Constituie contraventii, conform acestui regulament, si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Contraventia Cuantumul amenzii

Minim (lei)Maxim (lei)

1. Neîntretinerea sistemelor publicitare 10.000.00015.000.000

2. Nerefacerea suportului de mesaj publicitar din cadrul sistemului publicitar, daca acesta a fost afectat de operatiunile de montare, demontare sau de interventii

10.000.00015.000.000

3. Nedezafectarea sau neacoperirea suprafetelor de expunere a mesajului publicitar cu folie alba daca timp de mai mult de 15 zile de la expirarea unui mesaj publicitar sau a contractului de publicitate nu au fost afisate mesaje publicitare noi

10.000.00015.000.000

4. Nerespectarea obligatiei de a lipi la vedere pe sistemul publicitar autocolantul continând însemnele C.L.T. si numarul autorizatiei

10.000.00015.000.000

Constatarea contraventiilor si sanctionarile în conformitate cu prezentul regulament vor fi operate de catre:

§ primar si împuternicitii acestuia, § politie, § alte organe abilitate, potrivit legii.

6 Anexe

Anexa 1

Metodologia de autorizare

Obtinerea autorizatiei de construire va fi precedata de obtinerea certificatului de urbanism, acesta fiind actul de informare prin care primarul face cunoscute solicitantului cerintele ce trebuie îndeplinite si lista cuprinzând avizele si acordurile necesare în vederea obtinerii autorizarii.

Pentru obtinerea certificatului de urbanism beneficiarul (solicitantul) va depune la Centrul de Informare pentru Cetateni al P.M.T. urmatoarele:

- cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism (Formularul F.1), completata cu elementele de identificare ale beneficiarului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului; - plan de situatie, la scara 1:500, si plan de încadrare în zona, la scara 1:5.000, ambele elaborate pe suport topografic si eliberate de P.M.T., pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a sistemului publicitar; - documentul de plata a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (în copie). Planurile de situatie si cele de încadrare în zona se vor obtine în urma depunerii unei cereri tip (Formularul P.1) la Centrul de Informare pentru Cetateni al P.M.T.

Documentatia pentru emiterea autorizatiei de construire va fi întocmita în doua exemplare cuprinzând urmatoarele documente:

- cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire (Formularul F.9), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire; - certificatul de urbanism (în copie); - proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire întocmit de un proiectant autorizat; - documentul de plata a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire;

- documentele, avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

Anexa 2

Acord pentru activitati promotionale (model)

Anexa 3

Continutul documentatiei necesare obtinerii acordului pentru activitati promotionale Pentru obtinerea acordului pentru activitati promotionale, beneficiarul (solicitantul) va depune la Centrul de Informare pentru Cetateni al P.M.T. urmatoarele:

- cerere tip (formularul P.2) completata de beneficiar; - certificatul de înmatriculare si codul fiscal al firmei beneficiare (în copie); - plan de situatie, la scara 1:500, eliberat de P.M.T.; - schita sistemului publicitar, cu mesajul publicitar aferent (numai daca acordul vizeaza si unul sau mai multe sisteme publicitare folosite ca purtator de mesaj în cadrul unor activitati de promovare pe termen scurt); - acordul proprietarilor suportului pe care va fi montat sistemul publicitar (numai daca acordul vizeaza si unul sau mai multe sisteme publicitare folosite ca purtator de mesaj în cadrul unor activitati de promovare pe termen scurt); - acordul societatii de salubrizare (daca este cazul); - dovada ca s-a platit taxa de acord pentru activitati promotionale (chitanta în copie); - copie dupa documentul de plata a taxei de reclama (fie a taxei pentru serviciul de reclama si publicitate, stabilita în cota procentuala din valoarea contractului de publicitate, fie a taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace, stabilita în suma fixa, functie de dimensiunea afisului, panoului etc.);

- copie dupa documentul de plata a taxei de ocupare a domeniului public (numai daca acordul vizeaza o activitate de promovare care se desfasoara pe domeniul public sau privat al C.L.T.)

Formularul P.1

Cerere pentru plan de situatie si plan de încadrare în zona

Formularul P.2

Cerere pentru acordul pentru activitati promotionale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT

DIRECTIA URBANISM PRIMAR SERVICIUL PUBLIC URBANISM COMERCIAL NR…………………………………………………… Dr.Ing.Gheorghe Ciuhandu

REFERAT Avand in vedere ca “ Legea nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 , privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor “, ofera cadrul legislativ prin care se gestioneaza publicitatea stradala pe teritoriul Romaniei , este necesar ca autoritatea publica locala sa isi alcatuiasca un regulament propriu de gestionare a acesteia incat sa se asigure un flux echilibrat al avizelor si autorizatiilor si sa se asigure venituri continue la bugetul local . In conformitate cu Conceptul Strategic al zonei Timisoara , Primaria are ca obiective majore gestionarea si solutionarea eficienta a cererilor solicitantilor , crearea atractivitatii locale pentru investitiile straine si nu in ultimul rand crearea mecanismelor

eficiente care sa colecteze venituri la bugetul local in scopul punerii in practica a proiectelor sale . “Regulamentul privind publicitatea stradala in Municipiul Timisoara “ , pe care propunem sa fie adoptat prin modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 274/2001 , a fost alcatuit in urma unor dezbateri complexe la care a participat Directia Urbanism , Directia Economica si membrii Sectiunii nr.12 a Camerei de Comert Industrie si Agricultura , sectiune care cuprinde 30 de firme in domeniu Totodata propunem abrogarea Hotararilor de Consiliu Local nr.66/1998 si HCL nr.88/1997 si orce prevederi din hotararile Consiliului Local Timisoara care contravin prezentului regulament .

Director General, Camera de Comert Industrie si Dr.Arh. RADU RADOSLAV Agricultura

Sectiunea Imprimerie,Tipografie Editura si Publicitate Director Economic, CORINA DRAGOMIRESCU(Univoc) Ec. ADRIAN BODO RADU DIMECA (Grafoprint) Sef Serv.Autorizare si Control Constructii RADU NICOSIEVICI(Trading Nord) Ing.MAGDALENA NICOARA SORIN KARAGENA (Frankar Advertising) Sef Serv.Public Urbanism Comercial HARALD ZIMMERMAN(Cresta Print) Ing.ADRIAN CARAMAN