keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 30/27.02.2001 privind privind înfiinţarea Serviciului Public pentru Persoane Vârstnice

27.02.2001

Hotararea Consiliului Local 30/27.02.2001
privind privind înfiinţarea Serviciului Public pentru Persoane Vârstnice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SCO-2406/19.02.2001 al Biroului Social pentru Vârsta a III-a din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.7 alin.1 şi 2 , art.8, art.12, art.13 alin.1 şi art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr.17/2000 - privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În baza prevederilor H.G. nr.886/2000 - pentru aprobarea Grilei Naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
În baza prevederilor art.13 şi art.35, din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale , modificată;
Având în vedere Anexele IV/1, V/1, V/2 din O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.385/2000 - privind coparticiparea Consiliului Local la finanţarea proiectului "O mai bună calitate a vieţii bătrânilor prin reţele organizate de în grijire la domiciliu şi prevenire a accidentelor";
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (d), (l) şi (r) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă înfiinţarea Serviciului Public pentru Persoane Vârstnice, în subordinea Consiliului Local al municipiului Timişoara, fără personalitate juridică, cu gestiune, ştampilă şi cont propriu deschis la Trezoreria Timişoara. În toate actele încheiate se va utiliza antetul "Consiliul Local al Municipiului Timişoara- Serviciul Public pentru Persoane Vârstnice".

Art.2: Serviciul Public nou înfiinţat va fi finanţat din alocaţii bugetare la Capitolul 60 "Asistenţă Socială". Actele prin care se angajează juridic şi patrimonial acest serviciu se semnează de către Şeful Serviciului Social şi Şeful Biroului Social pentru Vârsta a III-a din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi de contabilul Serviciului Public pentru Persoane Vârstnice.

Art.3: Se aprobă Organigrama, numărul de posturi şi Statul de funcţii al Serviciului Public pentru Persoane Vârstnice, pentru asistarea la domiciliu a persoanelor vârstnice cu domiciliul în Timişoara, care nu au aparţinători în municipiul Timişoara, precum şi pentru asistarea în Centrul de zi a 30 de persoane vârstnice din municipiul Timişoara, fără aparţinători în municipiul Timişoara, conform Anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Regulamentul de funcţionare al Serviciului Public pentru Persoane Vârstnice va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Timişoara în luna martie 2001.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Serviciul Social din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Social;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI