keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 28/29.07.2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 28/29.07.2016
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-16269 /18.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. 2.208 /04.07.2016 al Filarmonicii Banatul Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art. 2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Filarmonica Banatul Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Filarmonicii Banatul Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

APROBAT, PRIMAR Nicolae Robu

REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea

şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara

Având în vedere referatul Filarmonicii Banatul Timişoara, înregistrat cu nr. 2208din

04.07.2016 privind modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ; Având în vedere prevederile art.36 Filarmonica Banatul Timişoara alin.(2) lit.a şi alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Propunem susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei precum şi a statului de functii, conform anexelor nr.1 şi 2 prezentate de Filarmonica Banatul Timişoara

Pentru Secretar, Caius Şuli Avizat juridic, Şef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian

Atasament: hcl_028_anexa02.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA FILARMONICA" BANATUL” TIMIŞOARA ANEXA NR2 La HCL - Nr. 28 ]29.07.20l6 STAT DE FUNCŢII Nr, crt FILARMONICA BANATUL TIMIŞOARA Denumirea functiei gradul profesional Nr. posturi propuse Grad | Treapta 1. Conducere | TI Director adjunct n | SS) II EI 5 n SII II mort TIT TIT FI ss IL II Il. Serviciul Functii Artistice a Pirijororchesta | Sf 2 ȚHT 5 cor Ps IT mp II 6 Consultant artistic 1 | | 7 n] SI II II [E [Bolist concertist ) SH 4 BI [9 __JBibliotecar ps I rom TIT II II IIL.Orchestră . | Sef partidă Artist instrumentist Artist instrumentist 19 |Corist TOTAL V.Serviciul Financiar Contabil Economist Consilier juridic 21 Referent Referent Casier

N TOTAL GENERAL INr.total de posturi din care: F-ctii de conducere 3 scoate ŢI [muncitori [12 Director Genera Compartiment Resurse Umane Ec.Hanghicel Firuca i

Atasament: hcl_028_anexa01.pdf

APROBAT CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL TIMIŞOARA FILARMONICA"BANATUL "TIMIŞOARA ANEXA NR. 1 La NCL Nr. 23 /23.07: 2046 ORGANIGRAMA PRIMAR DIRECTOR GENERAL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECTOR ADJUNCT |] COMPARTI- COMPARTIMENT COMPARTIMENT _ COMPARTI- | SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE, MENT MENT AUDIT FINANCIAR- MARKETING SECRETARIAT TURIDIC- INTERN CONTABIL CONTENCIOS SERVICIUL, 9) FUNCŢII =_ ARTISTICE To Total , din care: | 191] conducere | 3 ee [176 | 2 ORCHESTRĂ PT] | 92|