keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 28/27.02.2001 privind privind alocarea sumei de 3500 Euro pentru achitarea taxei de membru al Municipiului Timişoara în cadrul EUROCITIES pe anul 2000

27.02.2001

Hotararea Consiliului Local 28/27.02.2001
privind privind alocarea sumei de 3500 Euro pentru achitarea taxei de membru al Municipiului Timişoara în cadrul EUROCITIES pe anul 2000


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001-1233/26.01.2001 al Serviciului de Cooperare Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.11 din Legea nr. 189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă achitarea taxei de membru al Municipiului Timişoara în cadrul EUROCITIES, pe anul 2000.

Art.2: Se alocă suma de 3500 EURO, din bugetul local, cap.72.02 "Alte acţiuni", pentru achitarea taxei prevăzută la art.1
Justificarea şi decontarea acestei cheltuieli se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Cooperare Internaţională;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Corp Control Primar;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI