keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 285/22.10.2002 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.255/1998 - privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care vor primi subvenţii de la bugetul local şi a Hotărârii Consiliului Local nr.23/2000

22.10.2002

Hotararea Consiliului Local 285/22.10.2002
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.255/1998 - privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care vor primi subvenţii de la bugetul local şi a Hotărârii Consiliului Local nr.23/2000


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 172/19.09.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere propunerea domnilor consilieri Petru Bujor şi Bălăşoiu Ion ;
În baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asitenţă socială;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 1153/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(s) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.255/1998 - privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care vor primi subvenţii de la bugetul local şi Hotărârea Consiliului Local nr.23/2000 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.255/1998 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care vor primi subvenţii de la bugetul local.

Art.2: Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor care vor primi subvenţii de la bugetul local se va face de către Comisia de sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului, pe baza grilei de evaluare aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Serviciul Public "Centrul Comunitar de Asistenţă Socială" - Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Centrului Comunitar de Asistenţă Socială Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI