keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 282/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 53-55"

14.05.2013

Hotararea Consiliului Local 282/14.05.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 53-55"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-13262/14.05.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 53-55", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Indicatori.pdf

100/13-SAG 53.55

Valoare euor 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 45777 10287 10986

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1512 340 362.88

3.3 Proiectare si inginerie 29510 6631 7082.4

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

3.5 Consultanta 3935 884 944.4

3.6 Asistenta tehnica 10820 2431 2596.8

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1014965 228082 243592

4.1 Constructii si instalatii 1014965 228082 243592

IZOLARE PERETI 695317 156251 166876

MODERNIZARE TAMPLARIE 69296 15572 16631

INCHIDERE LOGII 95876 21545 23010

IZOLARE TERASA 102032 22929 24488

PLANSEU PESTE SUBSOL 45801 10292 10992

INSTALATII 1851 416 444.13

REPARATII TROTUARE 4793 1077 1150.3

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 37374.1 8399 8969.8

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 25374.1 5702 6089.8

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 12000 2697 2880

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 1098116 246768 263548

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

1098116 LEI C+M 1040339 LEI 246768 Euro 233784 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

1361664 LEI C+M 1290021 LEI 305992 Euro 289892 Euro

COTA NEELIGIBILE 0.00 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 1361664 COTA U.E. 60 % reprez 816998.6 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 272332.9 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 272332.9 LEI

Aria utila Au= 4706 mp Cost reabilitare/mp 52 Euro/mp

  Atasament: Referat.pdf

  ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- /14.05.2013

  REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

  termică imobil Calea Şagului nr. 53-55”

  În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 53-55”.

  Valoarea totală estimată a investiţiei este de 1.361.664 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 1.290.021 lei (inclusiv TVA).

  DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU DUMITRESCU DANIELA SERVICIUL JURIDIC

  Red/Dac D.D. Cod FO 53-01, ver 1 Ex.1