keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 278/24.11.1998 privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al evenimentului "Ziua timisoreana a nonviolentei in familie", Editia a IIa

24.11.1998

Hotararea Consiliului Local 278/24.11.1998
privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al evenimentului "Ziua timisoreana a nonviolentei in familie", Editia a IIa


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC09812790/08.10.1997 al Directiei EconomicedincadrulPrimariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) si (o) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala republicata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 3 din Legea nr.69/1991 privindadministratia publica locala republicata ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local alMunicipiului Timisoara in
calitate de coorganizator la desfasurarea evenimentului "Ziua timisoreana a
nonviolentei in familie". Art.2: Se aproba alocarea sumei de 2.000.000,00 lei
dinbugetul Local, Capitolul 59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind
activitatea sportiva si de tineret ", pentru organizarea manifestarii.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
acestei manifestari se va realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform
legii. Art.3:Cuaducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului
Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei RelatiiComunicare;
Biroului Buget;
Asociatiei Femeilor Maghiare din Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
VIOREL ONOFREI SPATARU
Contrasemneaza