keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 277/04.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 33A

04.12.2012

Hotararea Consiliului Local 277/04.12.2012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 33A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-29290/04.12.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 223/04.12.2012 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr.33A", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2012- /

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii “Reabilitare

termicã imobil Calea Martirilor, nr. 33A”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, începe la data de 03 decembrie 2012, iar termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii “ Reabilitare termicã imobil Calea Martirilor, nr. 33A”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 368.466,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 333.283,00 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU ANA GEORGIU SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.G. Ex.1

Atasament: Anexa.pdf

 

 

   mii lei  mii euro 

Valoare totala investitie inclusiv TVA  368466 Lei  82801 Lei 

din care C+M  333283 Lei  74895 Lei 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea proiectului REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul. Calea Martirilor 1989 nr. 33/A Amplasament Titolarul Investitiei Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C.D. Loga, Nr.1 Beneficiarul investitiei Asociatia de proprietari din B-dul. Calea Martirilor 1989 ur. 33/A
Numar proiect 100/62-MAR 33A.
DATE TEHNICE ANUL CONSTRURII REGIMDE INALTIME NUMAR APARTAMENTE SUPRAFATA CONSTRUITA SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA ARIA UTILA TOTALA SISTEMUL CONSTRUCTIV. 1978 S-P+4 20 23 i 1367 i 956 af panouri mari prefabricate