keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 271/11.11.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Piaţa de Gros", Strada Ovidiu Balea, Timişoara

11.11.2003

Hotararea Consiliului Local 271/11.11.2003
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Piaţa de Gros", Strada Ovidiu Balea, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32003 - 004650/ 23.10.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;republicată
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată prin Legea 453/2001;
În baza prevederilor art. 25, alin. 1 şi a Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 litera c, f şi k din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Piaţa de gros", str. Ovidiu Balea, Timişoara ,conform Proiectului nr. 01/2003, întocmit de Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timiţoara care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat are suprafaţa de 2,46 ha. şi este înscris în C.F. nr.135381, cu numerele cadastrale A 638/1/3 şi A 637/1, fiind proprietatea Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Local.

Art. 2: Planul Urbanistic de Detaliu "Piaţa de gros", Strada Ovidiu Balea, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 10 ani. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitate;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Control şi Audit Intern;
- Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Mass - media locale;Presedinte de sedinta
ION BĂLĂŞOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Memoriu.pdf

1

P.U.D. – PIATA DE GROS TIMISOARA

STRADA OVIDIU BALEA

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE CUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

DENUMIREA LUCRARII: P.U.D. – PIATA DE GROS STRADA OVIDIU BALEA – TIMISOARA BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA Bd. C.D. LOGA nr. 1 AMPLASAMENT: TIMISOARA, STRADA OVIDIU BALEA PROIECTANT GENERAL: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA SERVICIUL PROGRAME SI STREATEGII DATA ELABORARII: IULIE 2003 1.2. OBIECTIVE

Orasul Timisoara administreaza noua piete agro-alimentare en-detail, cu program zilnic, in care se vand alimente, in principal legume si fructe, precum si produse din peste, lactate si branzeturi, flori si produse din carne. Pietele au fost gandite ca loc de aprovizionare pentru consumatorii individuali, dar cu toate acestea – din cauza lipsei unei alternative de desfacere – in trei piete mari din cele noua se comercializeaza si cantitati de legume si fructe en-gros. Ofertantii en-gros sunt in mare parte mici comercianti, mari producatori, iar in sezon acestor doua categeorii li se alatura si micii producatori din intreg judetul Timis.

Aceasta aglomerare de comert en-gros si en-detail in principalele piete agro-alimentare duce pe de o parte la crearea unor conditii de desfacere haotice (probleme de trafic, conditii de depozitare neigienice, aglomeratia excesiva din piete etc.), mai ales in sezon. Pe de alta parte, o serie de producatori se plang ca nu au acces la spatiile de comercializare, care sunt insuficiente. De asemenea, atat consumatorii individuali cat si marii consumatori deplang lipsa de transparenta a procesului comercial in piete.

Avand in vedere cele de mai sus, Primaria Municipiului Timisoara si-a propus urmatoarele:

• imbunatatirea desfacerii, cu precadere pentru culturile ce se cultiva in regiune, • imbunatatirea infrastructurii edilitare în vederea îmbunatatirii desfacerii

2

• imbunatatirea aprovizionarii populatiei orasului si a regiunii cu produse agro-alimentare de inalt nivel calitativ si la preturi avantajoase

Pentru a rezolva problemele existente in pietele en-detail, Primaria Municipiului Timisoara împreuna cu Administratia Pietelor si-au propus descongestionarea intregului comert en-gros din piete si mutarea lui intr-o noua locatie. Pornind de la aceasta s-a facut propunerea realizarii pietei de gros, care in acest context trebuie privita ca o piata combinata, de producatori si (mari) comercianti.

Conform legislatiei în vigoare, autorizarea executarii constructiei se face pe baza unei documentatii de urbanism aprobata. Prezenta documentatie, la nivel de P.U.D., detaliaza reglementarile specifice pentru zona studiata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice a zonei cu prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

Acest P.U.D. îsi propune sa constituie suportul juridic, institutional si tehnic pentru realizarea Pietei de Gros, prin amenajarea parcelei cu nr. Top A 638/1/3 si A 637/1, situata în Timisoara, str. Ovidiu Balea, conform CF nr. 135381 anexat.

Avînd în vedere importanta zonei si dezvoltarea sa prevazuta în P.U.G.-ul aprobat, documentatia stabileste conditiile tehnice (preliminare) pentru:

• Asanarea imaginii zonei prin amenajari urbane; • Organizarea retelei stradale; • Modului de utilizarea a terenului (POT, CUT); • Dezvoltarea infrastructurii edilitare; • Statutul jurid ic si circulatia terenurilor; • Definirea datelor de tema.

Documentatia se constituie în suportul legal conform legislatiei în vigoare pentru obtinerea avizelor de principiu de la responsabilii abilitati.

2. ÎNCADRARE

2.1. ÎNCADRARE ÎN ZONA/ORAS

Amplasamentul care a generat prezenta documentatie se afla situat în cartierul Mehala la extremitatea nord-vestica a municipiului Timisoara, pe un teren care pâna acum a fost teren arabil (Greenfield). Terenul cuprinde 2,46 ha si se afla in proprietatea municipiului Timisoara. Arealul este delimitat de principala artera de penetratie dinspre vest, str. Ovidiu Balea, si de Str. Grigore Alexandrescu. Str. Ovidiu Balea este asfaltata si dispune de posibilitati de extindere corespunzatoare. Strada Grigore Alexandrescu va deveni în viitor o parte a inelului de circulatie, dar la ora actuala nu e amenajata decât pe o portiune de o treime, astfel ca restul nu poate fi considerat decât drum cu pietris.

Zona aleasa este – prin prisma asezarii sale – corespunzatoare pentru constructia unei piete de gros. Situarea fata de oras este buna, distanta fata de centru este acceptabila, la doar 2-3 Km accesibila din centru în linie dreapta, si locatia se bucura de o cunoastere larga, astfel ca se mizeaza pe o acceptanta generala, la toti beneficiarii potentiali ai pietei, atat din randul consumatorilor, cat si al ofertantilor. Asezarea în nord-vestul orasului este atractiva si din perspectiva producatorilor, având în vedere ca principalul bazin legumicol si pomicol se afla în nord-vestul orasului. Accesul pentru clientii din oras este usor, având în vedere distanta mica

3

pâna în centru. În general, zona este foarte cunoscuta, datorita Pietei de masini si celei de vechituri. Mai ales la sfârsit de saptamâna se înregistreaza un numar mare de cumparatori. Piata se bucura de o acceptanta deosebita, atât din partea consumatorului (locuitorii orasului) cât si din partea producatorilor si a en-gros- istilor. 2.2. ÎNCADRARE ÎN P.U.G. În conformitate cu PUG Timisoara zona studiata este cuprinsa în UTR nr. 9 si este zona pentru institutii publice si servicii de interes general si zona de spatii verzi amenajate, plantatii de protectie. Zona studiata este în plina dezvoltare, fiind evidenta extinderea spre vest odata cu realizarea cartierului de locuinte ANL în 2004/2005 aprobat prin PUZ “Ovidiu Balea – Timisoara, Locuinte cu credit ipotecar”. Este de luat în considerare si varianta construirii în viitor în apropiere a unei piete en-detail, astfel ca vor exista în imediata apropiere a Pietei de Gros si cumparatori (comercianti en-detail). De asememenea la elaborarea PUG s-a avut în vedere dezoltarea potentialului acestei zone prin trasarea viitoarelor drumuri cum ar fi inelul nr. 4. Soseaua de centura ar urma sa permita accesul la locatie dinspre sud si vest prin str. Ovidiu Balea. Aceste legaturi de trafic cu viitoarea sosea de centura vor fi foarte avantajoase.

3. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

3.1. SITUATIA EXISTENTA Amplasamentul are forma neregulata are o suprafata totala de S=24.600 mp. Lungimea frontului stradal este de 263 m, iar adâncimea de 107m. Teren, liber de constructii pâna în momentul studiului, face parte dintr-un areal mai larg al carui destinatie va fi zona pentru institutii publice si servicii de interes general si zona de spatii verzi. Terenul este în proprietatea Municipiului Timisoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, conform CF nr. 135381, având nr. topo A 638/1/3 si A 637/1. Este preconizata si o extindere a pietei în partea de nord pe terenul cu nr. topo A 638/1/1. Destinatia actuala a amplasamentului este aceea de agricol Terenul face parte din frontul nordic al strazii Ovidiu Balea si se afla în apropierea intersectiei cu strada Grigore Alexandrescu. Terenul este delimitat în est de o zona de servicii particulara - gard (Albin Petrol SRL, Sertim SA, Idas SRL), iar în vest de o zona de locuinte ANL - propusa. Str. Ovidiu Balea delimiteaza terenul înspre sud, iar în nord se afla terenul A 638/1/1 neconstruit, care este propus spre extindere a pietei. Frontul sudic al strazii Ovidiu Balea este clar definit ca fiind o zona construita de locuinte individuale – case cu regim de înaltime P – P+1. Terenul studiat se încadreaza din punct de vedere seismic în zona D cu Ks =0,16 si Tc = 1s. . Deoarece – din cauza canalului – nu existau date certe asupra componentei si umiditatii solului, a fost comandat un studiu de sol (analiza preliminara), care se bazeaza pe 2 sondari statice si 3 dinamice pe terenul prevazut initial pentru hala destinata firmelor en-gros. Pentru acest teren, studiul geotehnic arata la aceasta ora o compozitie relativ buna a solului, apa freatica se afla la 1,5 m sub nivelul actual al solului. Structurile usoare de constructie pot fi astfel realizate direct. O analiza mai ampla a solului urmeaza sa fie finalizata înainte de începerea constructiei. Nu se întrevad schimbari majore ale calitatii solului. Alimentarea cu apa nu pune probleme, conductele trec pe str. Ovidiu Balea.

4

Canalizarea lipseste la aceasta ora. Capatul canalizarii existente se afla în str. Livezilor, la o distanta de cca. 25 m de str. Mircea cel Batrân, respectiv la cca. 370 m de marginea terenului Pietei de Gros (intersectia str. Ovidiu Balea-str. Grigore Alexandrescu). În prezent se afla în implementare proiectul ISPA „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale si îmbunatatirea canalizarii pentru populatia orasului Timisoara” în cadrul caruia este prevazuta extinderea retelei de canalizare pe strada G. Alexandrescu si pe strada O. Balea. Exista reteaua de gaz care cuprinde str. Ovidiu Balea. Pe str. Ovidiu Balea exista stâlpi de electricitate ce apartin Regionalei de Cai Ferate. Acestia nu sunt în folosinta, iar o viitoare exploatare a lor e pusa sub semnul îndoielii. Traficul pe strada Ovidiu Balea se desfasoara acum pe o strada cu doua benzi în dublu sens, starea drumului fiind considerata satisfacatoare. Str. Grigore Alexandrescu, care e importanta pentru realizarea legaturilor înspre nord si est, se afla în stare proasta si nu e asfaltata decât partial. Finalizarea inelului de centura, din care ar face parte si str. Grigore Alexandrescu, depinde la rândul ei de finalizarea canalizarii. A proiectului ISPA – cu începere din 2005.

3.2. CONCLUZII ALE ANALIZELOR ANTERIAORE ELABORARII PUD

Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara. În conformitate cu PUG Timisoara zona studiata este cuprinsa în UTR nr. 9 si este zona pentru institutii publice si servicii de interes general si zona de spatii verzi amenajate, plantatii de protectie. P.U.Z. - Ovidiu Balea – Timisoara, Locuinte cu credit ipotecar, prin ANL. Prin acest PUZ s-a propus ca zona studiata sa aiba caracter aerisit, cu procent de ocupare a terenului mic 40-45% pentru a lasa posibilitatea amenajarii unor spatii ve rzi sau de agrement.

4. REGLEMENTARI În zona în care se afla amplasamentul studiat, se propune dezvoltarea unei zonei de servicii, în prima faza prin realizarea unei PIETE DE GROS. Terenul destinat Pietei de Gros are o suprafata totala de: Slot = 24.600 mp. Suprafata PUD este de aprox.: Spud = 133.400 mp. 4.1. REGLEMENTARI – ZONIFICARE FUNCTIONALA Functiunea dominanta va fi SERVICII DE INTERES GENERAL. Suprafata de teren studiata va fi zonificata astfel: - zona de circulatii auto si pietonale, - zona construita - care cuprinde: 5 hale, cu rampe si parcari adiacente; chioscuri, depozite, cantina/servicii, zona de reciclare a deseurilor, - zona de spatii verzi – amplasata în jurul halelor propuse si la extremitatile pietei pentru asigurarea conditiilor de izolare corespunzatoare fata de vecinatati, în special fata de zona de locuinte. 4.2. REGLEMENTARI – CONFIGURARE SPATIALA

Configuratia spatiala a zonei prevede:

• Spatiul destinat comerciantilor en-gros si producatorilor care vând en-gros Pentru cei care vând en-gros sunt prevazute doua tipur i de spatii de comercializare: − standuri acoperite pentru cel putin 88 de comercianti en-gros/producatori care vând en-

gros

5

În cazul unor mijloace de transport mai mici, s-a prevazut o capacitate totala de 100 comercianti en-gros. Standurile producatorilor vor fi deschise în toate directiile, dar acoperite. Prin mijloc vor trece cumparatorii, pe un drum de 3 m latime, iar pe ambele parti ale acestuia se vor afla spatii de prezentare a marfii. În imediata apropiere se afla locurile de parcare ale mijloacelor de transport, astfel ca e posibila vânzarea direct din masina. Copertina are o întindere de 9 m, iar înaltimea pâna la marginea sa inferioara este de 4,50 m. Structura va fi de otel, cu stâlpi dubli de care sunt prinse liantele ce sustin acoperisul. Copertina însasi va fi realizata din profile de aluminiu sau elemente de alternative, cu scurgere corespunzatoare. Spatiile de prezentare si drumul pe care merg cumparatorii vor fi betonate si izolate corespunzator. Pentru scurgerea apelor pluviale si reziduale, la standurile acoperite ale producatorilor, în dreptul limitei dintre spatiul pentru cumparatori-spatii de prezentare, vor fi construite santuri de scurgere acoperite cu sita.

− Spatiul liber/parcarea pentru mijloacele de transport poate prelua în timpul sezonului – în functie de capacitatea autovehiculelor între 100-150 de mijloace de transport. Aceasta zona e betonata si capacitatea ei de preluare a autovehiculelor este flexibila. Zona e neacoperita.

• Hala pentru firme en-gros Hala destinata firmelor en-gros are 1.144 mp si ofera 26 de spatii comerciale a câte 44 mp fiecare, de dimensiuni 4 m x 11 m. Se prezuma ca suprafata medie a unui spatiu comercial en- gros cuprinde 88 mp, astfel ca se vor putea instala aici între 10-13 firme en-gros. Spatiile vor fi delimitate prin pereti despartitori, la cererea comerciantilor. Delimitarea se realizeaza cu pereti de izopanel. Hala va fi realizata în sistem de schelet de otel cu o întindere de 11 m, cuprinzând spatii de 4 m x 11 m si având o înaltime de 3,5 m. În functie de marimea spatiilor de comercializare, la fiecare al doilea spatiu va fi prevazuta pe partea de comercializare, dar si pe partea de livrare marfa, câte o poarta. Podeaua halei va avea o rezistenta de 2,5 t/mp, fiind turnata în beton si prevazuta cu un strat bituminos (latexfalt sau material similar). Hala e prevazuta de ambele parti – la solicitarea comerciantilor – cu rampe. Suprafata rampei cuprinde 624 mp. Acoperisul va fi doar o copertina. Pentru a corespunde conditiilor climaterice, izolarea acoperisului si a peretilor va fi efectuata cu elemente de izopanel de grosime 10 cm sau similar. Climatizarea se realizeaza central, prin ventilatoare, de asemenea, încalzirea e controlata centralizat (mentinerea unei temepraturi minime de 8-10 grade Celsius).

• Spatiile administrative Cladirea de birouri, sediul administratiei pietei, în functie de necesitati, va fi cu unul sau doua nivele (suprafata de pâna la 120 mp). E posibila si instalarea unui sediu bancar si a altor birouri în cladire. E prevazuta a fi o constructie zidita, cu izolare termica exterioara completa, putând fi realizata în acelasi timp unistrat din beton poros. Acoperisul este usor înclinat si va cuprinde un suport superior izolant termic si strat protector fixabil mecanic. Usile si ferestrele exterioare vor fi instalate în formula standard, cu geamuri izolante termic. Utilitatile interioare vor cuprinde diferite structuri.

• Zona de servicii si cantina Zona de servicii si cantina ocupa o suprafata de 240mp si corespunde ca tip de constructie spatiilor administrative. În zona de servicii se afla si grupurile sanitare, inclusiv dusuri. Cantina (care va fi subcontractata) e privita nu doar ca spatiu de aprovizionare pentru beneficiarii pietei, ci si ca important punct de comunicare.

• Zona de la intrare si depozitele Zona de intrare e prevazuta cu un chiosc al portarului. Alaturi se afla spatii de depozitare în suprafata de 100 mp, care sunt destinate depozitarii marfii producatorilor si a diferitelor aparate.

6

E prevazuta a fi o constructie zidita, cu izolare termica exterioara completa, putând fi realizata în acelasi timp si unistrat din beton poros. Acoperisul este usor înclinat si va cuprinde un suport superior izolant termic si strat protector fixabil mecanic. Usile si ferestrele exterioare vor fi instalate în formula standard, cu geamuri izolante termic.

• Zona de colectare si reciclare reziduuri Pe baza formei trapezice a terenului, zona de colectare si reciclare reziduuri va fi pozitionata în partea din spate a terenului, pe o suprafata de cca. 289 mp. Terenul va fi prevazut cu un strat de asfalt. Pozitia containerelor de gunoi va fi marcata pe asfalt.

• Chioscurile • Chioscurile vor gazdui diferiti comerianti din domeniul alimentar/nealimentar, care vor

contribui de asemenea la aprovizionarea beneficiarilor pietei. Chioscurile vor fi în numar de pâna la 20, cu o suprafata pe un nivel a câte 12,5 mp, plus o copertina prelungita în fata chioscului de cca. 5 mp. Chioscurile sunt prevazute a avea un singur nivel. Vor fi construite în maniera conventionala si avantajoasa.

Etape de extindere

Proiectul Pietei de Gros prevede o extindere a pietei în doua etape. Prima etapa corespunde capacitatilor mentionate mai sus. Se preconizeaza ca în urmatorii 3-5 ani va fi necesara o extindere, în special în sensul unor suprafete mai mari în hale pentru comerciantii en-gros de legume si fructe, pentru comercianti en-gros cu alte produse alimentare, pentru asociatii de producatori sau alte firme similare. Problematica este lungimea terenului, având în vedere ca acesta trece înspre vest si dincolo de canalul care îl margineste. Canalul împiedica folosirea corespunzatoare a terenului si s-a înaintat propunerea secarii lui sau a instalarii unei conducte. Aceste propuneri nu au primit aprobarea Oficiului Agricol, deoarece canalul e considerat important pentru deversare. S-a decis ca acest canal sa fie lasat descoperit, pentru a fi curatat; în cazul înlocuirii sale printr-o conducta exista temeri ca s-ar putea înfunda din cauza depunerilor ilegale de reziduuri. S-a aprobat în schimb împingerea canalului înspre vest, astfel ca în proiectul actual canalul delimiteaza terenul Pietei de Gros în partea sa vestica. Mutarea canalului este si solutia cea mai putin costisitoare, aceasta necesitând doar noi operatiuni de excavare.

4.3. REGLEMENTARI – ACCESE, CIRCULATII, PARCAJE

Str. Ovidiu Balea va fi extinsa în cadrul lucrarilor de construire a noii sosele de centura. Aceasta constructie nu are înca un termen de finalizare stabilit, dar se preconizeaza ca ea sa se realizeze în urmatorii cinci ani. Problema finantarii nu e înca clarificata, iar soseaua de centura va fi realizata cu sprijin japonez si italian. Extinderea strazii Ovidiu Balea nu conditioneaza însa functionarea Pietei de Gros. Pentru a defini accesul de trafic în teritoriul Pietei de Gros dupa extinderea strazii Ovidiu Balea, a fost realizat un studiu de trafic, care a fost aprobat de Comisia de Circulatie la 26.11.2002. Accesul în Piata de Groseste pozitionat pe strada Ovidiu Balea la o treime din partea stânga frontului stradal. În cadrul acestui proiect a fost prevazut cu un prospect stradal de 19 m latime compus din: 2 benzi de circulatie a 7 m latime pentru fiecare sens, o zona verde mediana de 5 m latime si un numar de 11 locuri de parcare. Circulatiile interioare ale amplasamentului Pietei de Gros se realizeaza pe 2 benzi de circulatie cu un prospect stradal de 9 m latime. Exista locuri de parcare adiacente constructiilor: 4x10 m si 3,50x8 m pentru treilere si camioane si locuri de parcare izolate: 3,50x8 m si 2,65x5 m pentru camioane si autoturisme.

4.4. REGLEMENTARI – MOD DE UTILIZARE AL TERENULUI Având în vedere:

7

• Caracterul functiunii – Piata de Gros, • Caracterul sitului – teren liber de constructii,

Se propune ca parametrii urbanistici de utilizare al terenului sa fie în consecinta: POT = 16,26 % CUT = 0,162

unde POT = 100 x Aria construita la sol/ Suprafata terenului CUT= Aria construita desfasurata/ Suprafata terenului În care Suprafata terenului este de: St = 24.600 mp

Aria construita (cladiri + rampe) este de: Ac = 4.000 mp Aria construita desfasurata (cladiri + rampe) este de: Ad = 4.000 mp BILANT TERITORIAL PENTRU SUPRAFATA STUDIATA ÎN PUD ZONA FUNCTIONALA SUPRAFATA

mp % DIN TOTAL

SITUATIA EXISTENTA TEREN LIBER 24.600 100% ZONA CIRCULATII AUTO SI PIETONI 0 0% TOTAL 24.600 100% SITUATIA PROPUSA ZONA CONSTRUITA 4.000 16,26% ZONA VERDE 3.250 13,21% ZONA CIRCULATII AUTO SI PIETONI 17.350 70,53% TOTAL 24.600 100% 4.5. RETELE EDILITARE Zona din care face parte parcela analizata în PUD este partial echipata edilitar si presupunem ca utilitatile existente sunt suficiente si pentru necesitatile functiunilor propuse. Gabaritele si calitatea retelelor va fi confirmata de avizele detinatorilor de utilitati ai municipiului Timisoara. Necesarul de utilitati pentru functiunea solicitata prin PUD va fi stabilit în urma realizarii Proiectului Tehnic – PT si se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectantii autorizati. A.ALIMENTARE CU APA: Alimentarea cu apa nu pune probleme, conductele trec pe str. Ovidiu Balea. Pentru scaderea costurilor ar fi avantajoasa folosirea suplimentara de apa de fântâna pentru lucrari de salubrizare etc. În Timisoara exista doua niveluri ale apei: la 70m si la 100m. S-a propus un rezervor de incediu cu statie de pompare cu hidrofor B.CANALIZARE MENAJERA: În schimb lipseste la aceasta ora reteaua de canalizare. Capatul canalizarii existente se afla în str. Livezilor, la o distanta de cca. 25 m de str. Mircea cel Batrân, respectiv la cca. 370 m de marginea terenului Pietei de Gros (intersectia str. Ovidiu Balea-str. Grigore Alexandrescu). Extinderea retelei de canalizare e prevazut a se realiza în cadrul unui proiect ISPA, realizare preconizata în 2005 în cazul în care construirea Pietei de Gros se estimeaza a fi finalizata anterior acestui termen, municipalitatea s-a aratat dispusa sa realizeze pâna la terenul Pietei de Gros o solutie tranzitorie de canalizare. Lucrarile de constructie s-ar putea desfasura concomitent, deoarece canalizarea ar urma sa fie realizata la marginea strazii.

8

Pentru realizarea canalizarii, str. Grigore Alexandrescu va fi sparta, de aceea asfaltarea ei va fi posibila numai dupa finalizarea lucrarilor de canalizare: − Lungimea portiunii de strada ce trebuie refacuta: 1830 m; − Tipul de extindere prevazut: 4 benzi de 3,5 m. C.GAZ METAN SI INSTALATII TERMICE: Încalzirea Pietei de Gros ar urma sa se realizeze printr-un sistem de încalzire centrala pe gaz. Reteaua de gaz cuprinde si str. Ovidiu Balea, fiind este necesara doar traversarea acesteia înspre Piata de Gros. Consumul de gaz pentru încalzirea centrala a Pietei de Gros e estimat la 100 Nm3/h12. Necesarul de utilitati pentru functiunea solicitata în PUD se va stabili în urma elaborarii proiectelor de specialitate elaborate de proiectantii autorizati. D.ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA: Dupa opinia specialistilor, pentru asigurarea energiei electrice e necesar un transformator de 630 KWA. Racordarea s-ar putea realiza prin str. Grigore Alexandrescu (la o distanta de 150 m). La efectuarea lucrarilor trebuie sa se tina seama de un cablu de electricitate care se afla de-a lungul strazii si deasupra caruia nu e permisa realizarea de constructii grele. Pe str. Ovidiu Balea exista stâlpi de electricitate ce apartin Regionalei de Cai Ferate. Acestia nu sunt în folosinta si o viitoare exploatare a lor e pusa sub semnul îndoielii, fiind necesarea îndepartarea, deoarece împiedica intrarea în spatiul Pietei de Gros. Fiecare spatiu comercial va fi dotat cu contoare de apa si energie electrica, ale caror instalare va fi achitata de catre chiriasi. Avizul de racordare la retelele SC ELECTRICA SA – Sucursala de distributie Timisoara, se va obtine de la F.T.D.E.E.T. 4.6. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA:

Tipul de proprietate asupra terenurilor Amplasamentul Pietei de Gros are o suprafata totala de 24.600 mp. Terenul studiat de PUD are o suprafata totala de aprox. 133.400 mp. În limitele PUD se intîlnesc urmatoarele tipuri de proprietate asupra terenului (vezi plansa 05A), respectiv:

• Domeniul public si privat al Statului Român • Domeniul public si privat al Municipiului Timisoara • Proprietate privata individuala

5. CONCLUZII

Elaborarea Planului urbanistic de detaliu s-a efectuat în concordanta cu cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat prin Ordinul nr. 91/1991 si cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUD aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

• Încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timisoara, • Asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin

tema. Planului urbanistic de detaliu se va integra în Planul urbanistic general al Municipiului Timisoara si va avea o valabilitate de 5 ani.

9

Prezentul PUD are un caracter de reglementare ce expliciteaza si detaliaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe întreaga zona studiata. Întocmit, Arh. Monica Stampar

Atasament: PUD_Piata_Gros.pdf

PIATA DE GROS, REGLEMENTARI URBANISTICE DELIMITARI Ura teen eta se irtogeoteca naos CIRCULATII Sonic a SIMBOLURI sto