keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 270/19.10.1999 privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional de Jazz "GALA BLUES JAZZ" Timişoara, ediţia a IX-a

19.10.1999

Hotararea Consiliului Local 270/19.10.1999
privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional de Jazz "GALA BLUES JAZZ" Timişoara, ediţia a IX-a


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-14665/12.10.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu ,sănătate învătământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.11 din Legea nr.189/1998 privind Finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) , şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în
calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional de Jazz "GALA
BLUES-JAZZ" , Timişoara, ediţia a IX-a, ce va avea loc în perioada 13-14
noiembrie 1999.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei din bugetul local, Cap.59.02
"Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret"
pentru desfăşurarea festivalului.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
manifestări se realizează numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza