keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 270/11.11.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem de irigatii al zonelor verzi Piata Victoriei" din Municipiul Timisoara

11.11.2003

Hotararea Consiliului Local 270/11.11.2003
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem de irigatii al zonelor verzi Piata Victoriei" din Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 16848/ 01.10.2003 al Primarului Municipiului Timisoara , domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 16 din Legea nr. 189/ 1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c), (d), (f), (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate "Sistem de irigatii al zonelor verzi Piata Victoriei" din Municipiul Timişoara conform Proiectului nr. P02/12/2002 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL Timişoara si a indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Finantarea obiectivului prevazut la art. 1 se face din bugetul local .

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Edilitate si Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Administrare Mediu Urban;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
ION BĂLĂŞOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI