keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 26/02.02.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului comercial - SAD 2/I, situat în imobilul din str. Gheorghe Lazar nr.1,etaj parter, la preţul de 614.000 lei

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 26/02.02.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului comercial - SAD 2/I, situat în imobilul din str. Gheorghe Lazar nr.1,etaj parter, la preţul de 614.000 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 -1303/20.01.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-000605 din 12.01.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare , de către domnul Gian Pietro Serra, reprezentant al S.C. SERRA&SERRA S.R.L, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD2/I, înscris în C.F. nr.401429-C1-U2, nr.topo 401429-C1-U2 Timişoara, situat în imobilul din str. Gheorghe Lazar nr.1
Având în vedere Adresa cu nr19 din 11.01.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş ;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000605 din.18. 01.2016, emisă de către Direcţia Urbanism, Biroul Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000605 din 13.01.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000605 din 15.01.2016 a Biroului Sport Cultură.
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000605 din 14.01.2016 a Biroului Şcoli- Spitale.
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36, alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a Spaţiului comercial - SAD 2/I, situat în imobilul din str. Gheorghe Lazar nr.1,etaj parter, la preţul de 614.000 lei.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. SERRA&SERRA S.R.L;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. SC2016 -1303/20.01.2016 NICOLAE ROBU  

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului comercial - SAD 2/I, situat în imobilul din str. Gheorghe Lazar nr.1,etaj parter, la preţul de 614.000 lei.

Având în vedere adresa nr.SC2016-000605 din 12.01.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare , de către domnul Gian Pietro Serra, reprezentant al S.C. SERRA&SERRA S.R.L, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD2/I, înscris în C.F. nr.401429-C1-U2, nr.topo 401429-C1-U2 Timişoara, situat în imobilul din str. Gheorghe Lazar nr.1. Spaţiul are o suprafaţă utilă de aproximativ 88.92m.p, este compus din 2 încăperi, situat la parterul imobilului.

Proprietarul solicită un preţ de 614.000 lei , rezultând un preţ de aproximativ, 6905.08 lei /m.p. ;

Având în vedere adresa nr.19 din 11.01.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că, nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra Spaţiului Comercial SAD 2/I, situat în imobilul din str. Gheorghe Lazar nr.1,etaj parter, inclus în Situl urban ”Cartierul Cetatea Timisoara”, cod TM-II-s-A -06095, poz.60, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Biroul Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa SC2016-000605 din 13.01.2016 că spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr. SC2016-000605 din 14.01.2016, Biroul Scoli, Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ, cultură) ce aparţin de birou. Cod FO 53-01, ver.2

Prin adresa cu nr. SC2016-000605 din 15.01.2016 . Biroul Sport, Cultură

ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ, cultură)ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea Spaţiului Comercial SAD 2/I, înscris în C.F. nr. 401429-C1-U2, nr.topo 401429-C1-U2 Timişoara, situat în imobilul din str. Gheorghe Lazar nr.1,etaj parter la preţul de 614.000 lei.

VICEPRIMAR, pt.SECRETAR

Traian Stoia Simona Drăgoi

p. DIRECTOR D.C.T.D.D.

Laura Koszegi

CONSILIER,

Luminiţa Mirică

AVIZAT, Serviciul Juridic

                            

                        Cod FO 53‐01,ver.2