keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 269/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Dâmboviţa nr. 80 din Timişoara

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 269/29.06.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Dâmboviţa nr. 80 din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2010 - 13.926 / 10.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera (b) şi (c) şi alin. 4, litera (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Dâmboviţa nr. 80 din Timişoara, întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi conform proiectului nr. 10/2010, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Administrare Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA: Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei (valori în LEI fără TVA) sunt: 1) Valoare totală 205.847,44 Din care construcţii-montaj 110.088,69 2) Eşalonarea investiţiei: Pe parcursul a 2 luni; 3) Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivelor: Total 5.000,00 4) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: Total 52.300,00 5) Cheltuieli pentru investiţia de bază: Total 128.245,91 6) Alte cheltuieli: Total 20.301,52

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU ADMINISTRARE MEDIU VASILE CIUPA CĂLIN FIAT

CONSILIER ELLA ANCA ŞIPEŢAN

RED./ DACT.: E.A.Ş.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR. SC 2010-

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată de Legea nr. 313/2009, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi.

Înfiinţarea de parcări ecologice derivă dintr-o acută necesitate de a avea mai multe locuri de parcare pentru autoturisme şi de a nu reduce sau poate chiar a mări suprafaţa acoperită cu vegetaţie din zona urbană. Parcările ecologice sunt în prezent în centrul atenţiei Primăriei Timişoara, implicit a Direcţiei de Mediu, constituind o soluţie concretă şi eficientă ecologic şi economic. Înfiinţarea de parcări ecologice presupune nu numai menţinerea vegetaţiei lemnoase prezente, ci şi extinderea suprafeţelor verzi sau extinderea vegetaţiei lemnoase prin plantare. Primăria Timişoara trebuie să echilibreze nevoia de spaţii de parcare cu alte dorinţe ale comunităţii, cum ar fi: proiectarea urbană orientată spre pietoni şi durabilitatea mediului înconjurător.

Conform Legii nr. 265/2006 privind protecţia mediului, autorităţile publice au obligaţia de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, care în prezent sunt utilizate pentru a parca autoturisme, neconform cu cerinţele specifice de mediu şi urbanism.

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunilor ianuarie - aprilie 2010 Studiul de fezabilitate privind amenajarea parcării ecologice Dâmboviţa nr. 80, realizat de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

Zona propusă amenajării parcării ecologice este situată în careul format de str. Dâmboviţa nr. 80, nr. 82 şi nr. 84. Având în vedere starea actuală a obiectivului, la ora actuală zona este de fapt un teren fără destinaţie între blocurile de locuinţe. Vegetaţia este neîngrijită şi impune corecţii de formă, precum şi eliminări.

Studiul de Fezabilitate a fost realizat de SC GREEN PROJECT SRL pentru suma de 32.750 lei plus TVA, valoarea investiţiei fiind estimată la 205.847,44 lei plus TVA, documentaţia este în conformitate cu HG 28/2008.

Suprafaţa totală de amenajat a parcării ecologice este de 570 mp, din care pavaj ecologic gazonat 197 mp, pavaj din beton 72 mp, suprafaţa gazonată este de 301,00 mp, va rezulta un număr de 15 locuri de parcare ecologică, se vor planta 138 bucăţi arbori şi arbuşti, se vor monta 5 coşuri de gunoi, 7 stâlpi de iluminat fotovoltaic, 2 panouri de semnalizare, 2 plăcuţe etichetare plante, se va instala un sistem de udare sub brazdă pe 498 mp.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a zonei verzi respective, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Dâmboviţa nr. 80 din Timişoara în valoare de 205.847,44 lei plus TVA conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

VICEPRIMAR

ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU ADMINIASTRARE MEDIU, VASILE CIUPA CĂLIN FIAT CONSILIER, Avizat juridic, ELLA ANCA ŞIPEŢAN Red. / Dact. EAŞ Cod F P53-01, Ver. 1

Atasament: Deviz.pdf

DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii Parcari ecologice str. Dambovita nr. 80 În mii lei/mii euro la cursul 4.1285 lei/euro din data de 4/26/2010 Valoare (fara TVA) Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de crt. Miilei | Mii euro | 1 2 3 4 5 6 T CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Obtinerea terenului — ___ 7 000000[ 000000] _6,006d 0.00000] 0,0000 Amenajarea terenului 0.00000| 000000) 0,0000 _ÎTOTAL CAPITOLUL 1 — 0,00000| _0,00000| 0,0000 000000 CAPITOLUL 2 _____ Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului “| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 500000) 121108[ 5,95000 144120 _____lobiectivului | TOTAL CAPITOLUL 2 — 5.00000| _1,21108|6,550005,55000| 1,4120 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica _] Studii teren 000000] 000000] 00000 __0.00000] 0.0000 Taxe pentru oblinerea de avize, acorduri si 0,00000| 0,0000 0,00000| 0,0000 autorizatii —_ DE Proiectare si inginerie | 46.80000| 527200 56,07200| _14.06613 4 [Organizarea procedurilor de scfiiziie 1,00000|_0,24222| 1,19000| 0,28824 Consultanta —_ 0,00000) 0.0000) 0,00000| 0.0000 _ Asistenta oferita de proiectant 0.00000|__0,00000) 0.00000| __0.00000 Dirigintie de santier _— 2,50000|_0.60555| 2.97500|___0.72060 TOTAL CAPITOLUL 3 52,30000| _12,66804) 62,23700|_15,07497 CAPITOLUL 4 heltuieli pentru investitia de baza _05.50556| _23,53336| _117,58254| 26.480G9 Constructii si instalatii Montaj dotari — 1,14995| 027855) 0.2185Q 1,3649) 0,33147 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu | 0.00000| 0,0000, 0,0000 0.0000] 0.0000 montaj _ [1.4 [Utilaje fara montaj si echipamente de transport 000000] 000000) 0.0000 __0.00000) 0.00000 [4.5 |Doteri pu — 28.28706|___6,85166,_5,37454_ 3366160] 8,15347, 4.6 |Active necorporale 0,0000) 000000) 0.0000 0.00000| 0.0000 | _ITOTAL CAPITOLUL 4 128,24591| _51,06356| 24,36672 152,61264| 36,96564 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli _ | ȚOrganizare de santier ŢI 1154213 279572 219307 532601 Lucrari de constructii pentru organizarea 512984 1,24254| 0,97461) 10451 147863 santierului Cheltuieli conexe organizarii saniierului 641230 1,5316 __1,21834 63| 1.84828 Comisioane, cote, taxe, costul creditului -] 234710) 0,56851 000000 2,34710|0,56851 Comisioane, taxe si cote legale __ 234710|___0,56851 0,0000 2,34710|0,56851 5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 641230) __1.55318|1,21834 7.63063|1,84828| ŢOTAL CAPITOLUL 5____ 20,30152| _4,91741| 341134 23,71287| 5,743TO TOTAL GENERAL: 205,84744| 49,86010 — 6506 _244,51250| _59,22551 din care: C+M 110,08869| _26,66554| 1685 131,00554| 31,73199. Identificator 1 Identificator 2: Identificator 3 0