keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 268/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Zarand nr. 3-5-7-9 din Timişoara

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 268/29.06.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Zarand nr. 3-5-7-9 din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-13929/10.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera (b) şi (c) şi alin.4, litera (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Zarand nr. 3-5-7-9 din Timişoara, întocmit de S.C. GREEN PROJECT S.R.L. Iaşi conform Proiectului nr. 10/2010, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Administrare Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA: Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei (valori în LEI fără TVA) sunt: 1) Valoare totală 269.292,25 Din care construcţii-montaj 158.833,84 2) Eşalonarea investiţiei: Pe parcursul a 2 luni; 3) Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivelor: Total 5.000,00 4) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: Total 52.800,00 5) Cheltuieli pentru investiţia de bază: Total 182.832,48 6) Alte cheltuieli: Total 28.659,77

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU ADMINISTRARE MEDIU VASILE CIUPA CĂLIN FIAT

CONSILIER ELLA ANCA ŞIPEŢAN

RED./ DACT.: E.A.Ş.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR. SC 2010-

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată de Legea nr. 313/2009, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi.

Înfiinţarea de parcări ecologice derivă dintr-o acută necesitate de a avea mai multe locuri de parcare pentru autoturisme şi de a nu reduce sau poate chiar a mări suprafaţa acoperită cu vegetaţie din zona urbană. Parcările ecologice sunt în prezent în centrul atenţiei Primăriei Timişoara, implicit a Direcţiei de Mediu, constituind o soluţie concretă şi eficientă ecologic şi economic. Înfiinţarea de parcări ecologice presupune nu numai menţinerea vegetaţiei lemnoase prezente, ci şi extinderea suprafeţelor verzi sau extinderea vegetaţiei lemnoase prin plantare. Primăria Timişoara trebuie să echilibreze nevoia de spaţii de parcare cu alte dorinţe ale comunităţii, cum ar fi: proiectarea urbană orientată spre pietoni şi durabilitatea mediului înconjurător.

Conform Legii nr. 265/2006 privind protecţia mediului, autorităţile publice au obligaţia de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, care în prezent sunt utilizate pentru a parca autoturisme, neconform cu cerinţele specifice de mediu şi urbanism.

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunilor ianuarie - aprilie 2010 Studiul de fezabilitate privind amenajarea parcării ecologice Zarand nr. 3-5-7-9, realizat de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

Zona propusă amenajării parcării ecologice este situată în faţa clădirilor de str. Zarand nr. 3-5-7-9. Având în vedere starea actuală a obiectivului, la ora actuală zona este de fapt un teren fără destinaţie între blocurile de locuinţe. Vegetaţia este neîngrijită şi impune corecţii de formă, precum şi eliminări.

Studiul de Fezabilitate a fost realizat de SC GREEN PROJECT SRL pentru suma de 32.750 lei plus TVA, valoarea investiţiei fiind estimată la 269.292,25 lei plus TVA, documentaţia este în conformitate cu HG 28/2008.

Suprafaţa totală de amenajat a parcării ecologice este de 400 mp, din care pavaj ecologic gazonat 400 mp, va rezulta un număr de 27 locuri de parcare ecologică, se vor planta 356 bucăţi arbori şi arbuşti, se vor monta 7 coşuri de gunoi, 9 stâlpi de iluminat fotovoltaic, 2 panouri de semnalizare, 5 plăcuţe etichetare plante, se va instala un sistem de udare sub brazdă pe 400 mp.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a zonei verzi respective, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Zarand nr. 3-5-7-9 din Timişoara în valoare de 269.292,25 lei plus TVA conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

VICEPRIMAR

ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU ADMINIASTRARE MEDIU, VASILE CIUPA CĂLIN FIAT CONSILIER, Avizat juridic, ELLA ANCA ŞIPEŢAN Red. / Dact. EAŞ Cod F P53-01, Ver. 1

Atasament: Deviz.pdf

DEVIZUL GENERAL | privind cheltuielile necesare realizari | | Parcari ecologice str. Zarand nr. 3 -9 In mii lei/mii euro la cursul 4.1285 le ileuro din data de 4/26/2010 Conform H.G. nr. 28 din 2008 Valoare (fara TVA) TVA |Valoare (inclusiv TVA) Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | crt Sheltuieli Miiiei |_Mireuro | & [ "GAPITOLUL 1 e Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului [1-1 Obtinerea terenul _ _000000| 000000] 0.0000 000050] 0:00006 1.2 “|Amenajarea terenului ____0.00000|. 000000, __0,0000% 0,00000 0,00000 _____0.00000|_0,00000| 0,0000 0,00000| 0,00000 CAPITOLUL 2 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului IL |Chettuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 5,00000| 121108 045000 595000 144120 | |____ _|__5,00000|1,21105| + 035000 5,95000| _1,44120 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehni E 7 5.60000| 000000) 0.0000 000000] —0,00000 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 0.00000| 000000 0,0000” 0,00000| 000000 _|autorizații [. _ Proiectare si inginerie. 1 45,80000| 11,82027| 92720 _58.07200|_ 14.066T3 Organizarea procedurilor de achizitie | 1,00000| 0.2232 0.19000 1,1800) 0.28824 |Consultanța ___1_0.00000| 0.00000[0.00004_—0.00000]| 0.0000 _ [Asistenta oferita de proiectant ___0.00000|_0,00000| 0,0000 0.0000] 000000 Dirigintie de santier __ - — 3,00000) TOTAL CAPITOLUL 3 _|_82,80000| _10,03200 6283200] 15,21909 CAPITOLUL 4 pentru investiția de baza _ Constructii si instalatii __145,04156|__35,13178| 17259946) _41,80682 dotari 1,47895| _0,35824|— __1,75999|__0,42630 Utilaj tinta si funciionale cu 0,0000) 0,0000) 0,00000|0,00000 montaj Utilaje fara __0,00000/0.00000) 0.0000 0,00000| 0,0000 ___36,51194 879543) _6,89927 4321121 10.46656 ) i 000000 0,0000 0,0000 _|_182,83248| 44,285 CAPITOLUL 5 Alte cheltuie! 16,45492[ _3,5856 731330) 1,7142) 4174257, 2.10789 _S.14162 „21427 306525) 074197). 3,06322|___0,74197, 9.14162|_2,21427| 28,65977| 269,29225 |_158,83384)_38,47253) __16,87853| 263498 3,06322|_0,74197, 0.74197| i cote legale iverse si neprevazule 3,11993| 47950