keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 267/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Intrarea Sabinei nr. 1-2-3 şi Muzicescu nr. 12 din Timişoara

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 267/29.06.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Intrarea Sabinei nr. 1-2-3 şi Muzicescu nr. 12 din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2010 - 13.927 / 10.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera "b" şi "c" şi alin. 4, litera d din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Intrarea Sabinei nr. 1-2-3 şi Muzicescu nr. 12 din Timişoara, întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi conform proiectului nr. 10/2010, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Administrare Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA: Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei (valori în LEI fără TVA) sunt: 1) Valoare totală 261.906,06 Din care construcţii-montaj 153.028,40 2) Eşalonarea investiţiei: Pe parcursul a 2 luni; 3) Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivelor: Total 5.000,00 4) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: Total 52.300,00 5) Cheltuieli pentru investiţia de bază: Total 176.865,71 6) Alte cheltuieli: Total 27.740,35

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU ADMINISTRARE MEDIU VASILE CIUPA CĂLIN FIAT

CONSILIER ELLA ANCA ŞIPEŢAN

RED./ DACT.: E.A.Ş.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR. SC 2010-

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată de Legea nr. 313/2009, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi.

Înfiinţarea de parcări ecologice derivă dintr-o acută necesitate de a avea mai multe locuri de parcare pentru autoturisme şi de a nu reduce sau poate chiar a mări suprafaţa acoperită cu vegetaţie din zona urbană. Parcările ecologice sunt în prezent în centrul atenţiei Primăriei Timişoara, implicit a Direcţiei de Mediu, constituind o soluţie concretă şi eficientă ecologic şi economic. Înfiinţarea de parcări ecologice presupune nu numai menţinerea vegetaţiei lemnoase prezente, ci şi extinderea suprafeţelor verzi sau extinderea vegetaţiei lemnoase prin plantare. Primăria Timişoara trebuie să echilibreze nevoia de spaţii de parcare cu alte dorinţe ale comunităţii, cum ar fi: proiectarea urbană orientată spre pietoni şi durabilitatea mediului înconjurător.

Conform Legii nr. 265/2006 privind protecţia mediului, autorităţile publice au obligaţia de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, care în prezent sunt utilizate pentru a parca autoturisme, neconform cu cerinţele specifice de mediu şi urbanism.

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunilor ianuarie - aprilie 2010 Studiul de fezabilitate privind amenajarea parcării ecologice Intrarea Sabinei nr. 1-2-3 şi Muzicescu nr. 12, realizat de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

Zona propusă amenajării parcării ecologice este situată în careul format de str. Intrarea Sabinei nr. 1- 2-3 şi Muzicescu nr. 12. Având în vedere starea actuală a obiectivului, la ora actuală zona este de fapt un teren fără destinaţie între blocurile de locuinţe. Vegetaţia este neîngrijită şi impune corecţii de formă, precum şi eliminări.

Studiul de Fezabilitate a fost realizat de SC GREEN PROJECT SRL pentru suma de 32.750 lei plus TVA, valoarea investiţiei fiind estimată la 261.906,06 lei plus TVA, documentaţia este în conformitate cu HG 28/2008.

Suprafaţa totală de amenajat a parcării ecologice este de 669 mp, din care pavaj ecologic gazonat 267 mp, pavaj din beton 159 mp, suprafaţa gazonată este de 243,00 mp, va rezulta un număr de 21 locuri de parcare ecologică, se vor planta 244 bucăţi arbori şi arbuşti, se vor monta 6 coşuri de gunoi, 9 stâlpi de iluminat fotovoltaic, 2 panouri de semnalizare, 1 plăcuţă etichetare plante, se va instala un sistem de udare sub brazdă pe 510 mp.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a zonei verzi respective, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Intrarea Sabinei nr. 1-2-3 şi Muzicescu nr. 12 din Timişoara în valoare de 261.906,06 lei plus TVA conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

VICEPRIMAR

ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU ADMINIASTRARE MEDIU, VASILE CIUPA CĂLIN FIAT CONSILIER, Avizat juridic, ELLA ANCA ŞIPEŢAN Red. / Dact. EAŞ Cod F P53-01, Ver. 1

Atasament: Deviz.pdf

DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizai Parcari ecologice Intrarea Sabinei nr. 1-3 Conform H.G. nr. 28 din 2008 Denumirea capitolelor cheltuieli si subcapitolelor de Valoare (inclusiv TVA) _ Mii lei Miilei | 2 3 6 CAPITOLUL 1 — Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 [Obtinerea terenului — 0.00000/__0,00000| 0.0000 1.2 [Amenajarea terenului — 0,00000| 0.0000) _0,0000_0.00000! 0.00000 |___ ÎTOTAL CAPITOLUL 1 — 0,00000| _0,00000| 0,0000 0,00000| 0.0000 CAPITOLUL 2 | | ___Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului __ —_ “|Chelfuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 5.00000f 121105] 0,9500d 585000] 1.4126 __Jobiectivului e Mu — ____ [TOTAL CAPITOLUL 2 5,00000| _1,21105|__6,550005,55000| 1,4120 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 31| Studii teren — 0,0000] 0.00000| 6,0000 0,0000] 0.00000, [3.2 “| Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 0,0000 0,00000| 0.0000 0,00000| 0,0000 autorizatii _ [3:35 " [Proiectare si înginerie — 45.60000| _1182027| _9.27200___58,07200| _14.06613 34 |Organizarea procedurilor de achizitie [1,0000] 0,2422 119000| 0 Consultanta PR 0,00000| 0.0000) 0.0000] _ Asistenta oferiia de proiectant 0,0000) 0.0000) ___0,00000|0,00000 Dirigintie de santier 250000|_0,60555| 047500 2.97500| 072060 TOTAL CAPITOLUL 3 52,30000| _12,66804| 9,3700 62,23700| 15,07497 RE CAPITOLUL 4 _ Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 |Construciii si înstalatii _ 13947475] 3378341 26,5002Ț _165,57500| _ 40.20235 42 _|Montaj dotari — 1,47898| Utilaje, echipamente tehnalogice, si functionale cu | 0.00000| 0,0000] 0.0000 0,00000| 0.0000 montaj a | [44 |Utilaje fara montaj si echipamente de ransport__ | 0.00000| 0,00000| 000000 45 |Dotari___ |__3591194| _8.69854| 6,8232) 42.73521|10,35127 46 |Active necorporale 0,0000 0.0000 | 0.0000] TOTAL CAPITOLUL 4 __ 176,86571| _42,84015| 33,60448 210,47019| 50,97982 TI CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli Organizare de santier 1551757 385562 302440 18.54255| 1 Lucrari de constructii pentru organizarea 707463) 1,71361 i 841881| 203919 santierului _ -2 [Cheltuieli conexe organiza rii santierului 8,84355| 2,1420) 168022 10,82351| 54899 2.97915|. Comisioane, cote, taxe, costul creditului IT 072161 000000 Comisioane, taxe si cote legale — 2,97915| 072161) 0,0000; „97915|__0.72161| Cheltuieli diverse si neprevazule | __8.84329| 2,4201) 254899 TOTAL CAPITOLUL 5 |_ 27,74035| 6,71923| 4,70463 32,44498| 7,85878 | TOTAL GENERAI e 261,90606|_63,43855|_49,19611) 311,10217| 75,35477 | | 153,02840| _37,06634| 25,07540 182.10379| 44,10895