keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 265/11.11.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare acces persoane cu handicap", în Primăria Municipiului Timişoara

11.11.2003

Hotararea Consiliului Local 265/11.11.2003
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare acces persoane cu handicap", în Primăria Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 18925/30.10.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 16 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.c, f, k şi m din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Amenajare acces persoane cu handicap", în Primăria Municipiului Timişoara , cu valoarea de 2.722.295 mii lei, conform Proiecului nr. 1220/03, întocmit de către S.C. BAU - PROIECT S.R.L., cu principalii indicatori tehnici prevăzuţi în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din Primăria Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
ION BĂLĂŞOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_SF_lift.pdf

ANEXA

cu principalii indicatori tehnici pentru obiectivul de investitie Studiului de fezabilitate "Amenajare acces persoane cu handicap”, în Primaria Municipiului Timisoara

Denumirea investitiei: "Amenajare acces persoane cu handicap”, în Primaria Municipiului Timisoara

Amplasament: Municipiul Timisoara, C.D.Loga nr.1 Beneficiar: Primaria Municipiului Timisoara Valoarea investitiei: 2.722.295 mii lei din care C+M 1.153.548 mii lei Durata executiei: 5-6 luni DIRECTOR, ÎNTOCMIT, DIRECTIA URBANISM Dr. arh. Radu Radoslav Arh. Loredana Cires