Consiliul Local Timisoara

Hotararea 263/21.05.2019 Privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.502/24.10.2018 privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafeţe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 263/21.05.2019
Privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.502/24.10.2018 privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafeţe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019-11889/15.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate numarul SC2019-11888/15.05.2019 al Directiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 11888/15.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-11888/15.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr.220/2018 - privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale;
Avînd în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. nr.502/24.10.2018 - privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trasmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafeţe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc;
Având în vedere Adresa nr .CT2019-002043/03.05.2019 a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva , Ocolul Silvic Timisoara;
Având în vedere art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 502/24.10.2018 care va avea urmatorul continut:
" Se aprobă înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafeţe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare."
Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 502/2018- privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trasmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafeţe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc, raman neschimbate.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I EST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;
- Guvernului ROMÂNIEI;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_la_HCL.pdf

Anexa nr.2 la normele metodologice DATE DE IDENTIFICARE ale suprafetelor de fond forestier din grupa | functionala - vegetatie forestiera cu functii speciale de protectie ce se transmit din domeniul public al Statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Directia Silvica Timis, Ocolul Silvic Timisoara in domeniul public al unitatii administrativ teritoriare - Primaria Municipiului Timisoara nr.crt | Ocolul Silvic Unitate de productie Unitate amenajistica Categoria functionala Categoria de folosinta Suprafata conform amenajament silvic conform masuratorilor topografice Unitatea Administrativa la care se transmite Timisoara Padurea Verde VIII 1A 1-4A Padure 9.09 9.23 Primaria Municipiului Timisoara Timisoara Padurea Verde VIII 1B 1-4A Padure 2.25 2.34 Primaria Municipiului Timisoara Timisoara Padurea Verde VIII 1C 1-4A Padure 1.43 1.22 Primaria Municipiului Timisoara Timisoara Padurea Verde VIII 2A 1-4A Padure 7.31 7.99 Primaria Municipiului Timisoara Timisoara Padurea Verde VIII 2B 1-4A Padure 2.32 2.31 Primaria Municipiului Timisoara Timisoara Padurea Verde VIII 2C 1-4A Padure 1.21 1.07 Primaria Municipiului Timisoara Timisoara Padurea Verde VIII 2D 1-4A Padure 2.33 1.81 Primaria Municipiului Timisoara Timisoara Padurea Verde VIII 3A 1-4A Padure 1.30 1.29 Primaria Municipiului Timisoara Timisoara Padurea Verde VIII 3B 1-4A Padure 3.91 3.55 Primaria Municipiului Timisoara = [| Timisoara Padurea Verde VIII 3C 1-4A Padure 1.80 1.80 Primaria Municipiului Timisoara Ha pă Timisoara Padurea Verde VIII 3D 1-4A Padure 0.70 0.77 Primaria Municipiului Timisoara pa N Timisoara Padurea Verde VIII 3E 1-4A Padure 0.83 1.07 Primaria Municipiului Timisoara a VW Timisoara Padurea Verde VIII 3F 1-4A Padure 5.06 5.12 Primaria Municipiului Timisoara Ha a Timisoara Padurea Verde VIII 4A 1-4A Padure 8.08 7.64 Primaria Municipiului Timisoara pa un Timisoara Padurea Verde VIII 4B 1-4A Padure 5.19 5.60 Primaria Municipiului Timisoara pă a Timisoara Padurea Verde VIII GA 1-4A Padure 8.43 8.39 Primaria Municipiului Timisoara a d Timisoara Padurea Verde VIII 6B 1-4A Padure 2.86 2.86 Primaria Municipiului Timisoara a am Timisoara Padurea Verde VIII sc 1-4A Padure 0.38 0.38 Primaria Municipiului Timisoara pa WV Timisoara Padurea Verde VIII 6V Teren hrana vanat 2.01 2.02 Primaria Municipiului Timisoara N o Timisoara Padurea Verde VIII 7A 1-4A Padure 5.49 5.70 Primaria Municipiului Timisoara IN a Timisoara Padurea Verde VIII 7B 1-4A Padure 4.66 4.60 Primaria Municipiului Timisoara �

22 Timisoara Padurea Verde VIII IC 1-4A Padure 2.37 2.22 Primaria Municipiului Timisoara 23 Timisoara Padurea Verde VIII 8A 1-4A Padure 2.99 2.95 Primaria Municipiului Timisoara 24 Timisoara Padurea Verde VIII 8B 1-4A Padure 2.43 2.29 Primaria Municipiului Timisoara 25 Timisoara Padurea Verde VIII sc 1-4A Padure 1.23 1.39 Primaria Municipiului Timisoara 26 Timisoara Padurea Verde VIII 8D 1-4A Padure 5.53 5.56 Primaria Municipiului Timisoara 27 Timisoara Padurea Verde VIII 1-4A Padure 12.55 12.57 Primaria Municipiului Timisoara 28 Timisoara Padurea Verde VIII 10A 1-4A Padure 10.12 10.11 Primaria Municipiului Timisoara 29 Timisoara Padurea Verde VIII 10B 1-4A Padure 2.27 2.28 Primaria Municipiului Timisoara 30 Timisoara Padurea Verde VIII 11 1-4A Padure 12.07 12.08 Primaria Municipiului Timisoara 31 Timisoara Padurea Verde VIII 12A 1-4A Padure 12.37 12.37 Primaria Municipiului Timisoara 32 Timisoara Padurea Verde VIII 12B 1-4A Padure 0.49 0.49 Primaria Municipiului Timisoara 33 Timisoara Padurea Verde VIII 12C 1-4A Padure 0.66 0.66 Primaria Municipiului Timisoara 34 Timisoara Padurea Verde VIII 13A 1-4A Padure 7.99 8.08 Primaria Municipiului Timisoara 35 Timisoara Padurea Verde VIII 13B 1-4A Padure 0.73 0.71 Primaria Municipiului Timisoara 36 Timisoara Padurea Verde VIII 13C 1-4A Padure 1.40 1.42 Primaria Municipiului Timisoara 37 Timisoara Padurea Verde VIII 13D 1-4A Padure 1.63 1.63 Primaria Municipiului Timisoara 38 Timisoara Padurea Verde VIII 13E 1-4A Padure 0.77 0.76 Primaria Municipiului Timisoara 39 Timisoara Padurea Verde VIII 14A 1-4A Padure 9.53 9.54 Primaria Municipiului Timisoara 40 Timisoara Padurea Verde VIII 14B 1-4A Padure 1.96 2.04 Primaria Municipiului Timisoara 41 Timisoara Padurea Verde VIII 14V Teren hrana vanat 0.76 0.83 Primaria Municipiului Timisoara 42 Timisoara Padurea Verde VIII 15 1-4A Padure 12.06 12.09 Primaria Municipiului Timisoara 43 Timisoara Padurea Verde VIII 16A 1-4A Padure 8.03 8.21 Primaria Municipiului Timisoara 44 Timisoara Padurea Verde VIII 16B 1-4A Padure 1.07 1.07 Primaria Municipiului Timisoara 45 Timisoara Padurea Verde VIII 16C 1-4A Padure 2.13 2.13 Primaria Municipiului Timisoara 46 Timisoara Padurea Verde VIII 16D 1-4A Padure 0.84 0.84 Primaria Municipiului Timisoara 47 Timisoara Padurea Verde VIII 17A 1-4A Padure 3.02 3.02 Primaria Municipiului Timisoara 48 Timisoara Padurea Verde VIII 17B 1-4A Padure 9.02 9.02 Primaria Municipiului Timisoara 49 Timisoara Padurea Verde VIII 18A 1-4A Padure 12.29 12.29 Primaria Municipiului Timisoara 50 Timisoara Padurea Verde VIII 18B 1-4A Padure 0.52 0.52 Primaria Municipiului Timisoara 51 Timisoara Padurea Verde VIII 18C 1-4A Padure 0.57 0.57 Primaria Municipiului Timisoara 52 Timisoara Padurea Verde VIII 19A 1-4A Padure 2.05 2.20 Primaria Municipiului Timisoara 53 Timisoara Padurea Verde VIII 20A 1-4A Padure 2.46 2.32 Primaria Municipiului Timisoara 54 Timisoara Padurea Verde VIII 20B 1-4A Padure 3.84 3.64 Primaria Municipiului Timisoara 55 Timisoara Padurea Verde VIII 20C 1-4A Padure 0.74 0.90 Primaria Municipiului Timisoara �

56 Timisoara Padurea Verde VIII 20D 1-4A Padure 1.45 1.38 Primaria Municipiului Timisoara 57 Timisoara Padurea Verde VIII 20E 1-4A Padure 4.14 4.39 Primaria Municipiului Timisoara 58 Timisoara Padurea Verde VIII 21 1-4A Padure 13.14 13.15 Primaria Municipiului Timisoara 59 Timisoara Padurea Verde VIII 22 1-4A Padure 12.87 12.73 Primaria Municipiului Timisoara 60 Timisoara Padurea Verde VIII 23 1-4A Padure 12.96 12.85 Primaria Municipiului Timisoara 61 Timisoara Padurea Verde VIII 24 1-4A Padure 12.67 12.67 Primaria Municipiului Timisoara 62 Timisoara Padurea Verde VIII 25 1-4A Padure 13.68 13.68 Primaria Municipiului Timisoara 63 Timisoara Padurea Verde VIII 27A 1-4A Padure 0.93 0.80 Primaria Municipiului Timisoara 64 Timisoara Padurea Verde VIII 27B 1-4A Padure 0.54 0.56 Primaria Municipiului Timisoara 65 Timisoara Padurea Verde VIII 27C 1-4A Padure 1.82 2.17 Primaria Municipiului Timisoara 66 Timisoara Padurea Verde VIII 27D 1-4A Padure 0.59 0.78 Primaria Municipiului Timisoara 67 Timisoara Padurea Verde VIII 27 1-4A Teren hrana vanat 2.38 2.02 Primaria Municipiului Timisoara 68 Timisoara Padurea Verde VIII 28A 1-4A Padure 5.23 5.09 Primaria Municipiului Timisoara 69 Timisoara Padurea Verde VIII 28B 1-4A Padure 2.69 2.89 Primaria Municipiului Timisoara 70 Timisoara Padurea Verde VIII 28C 1-4A Padure 1.65 1.66 Primaria Municipiului Timisoara 71 Timisoara Padurea Verde VIII 29A 1-4A Padure 7.94 8.09 Primaria Municipiului Timisoara 72 Timisoara Padurea Verde VIII 29B 1-4A Padure 1.11 1.06 Primaria Municipiului Timisoara 73 Timisoara Padurea Verde VIII 29C 1-4A Padure 4.12 4.02 Primaria Municipiului Timisoara 74 Timisoara Padurea Verde VIII 30 1-4A Padure 12.47 12.43 Primaria Municipiului Timisoara 75 Timisoara Padurea Verde VIII 31 1-4A Padure 12.59 12.60 Primaria Municipiului Timisoara 76 Timisoara Padurea Verde VIII 32 1-4A Padure 13.69 13.69 Primaria Municipiului Timisoara 7 Timisoara Padurea Verde VIII 34A 1-4A Padure 1.26 1.37 Primaria Municipiului Timisoara 78 Timisoara Padurea Verde VIII 35A 1-4A Padure 4.23 4.17 Primaria Municipiului Timisoara 79 Timisoara Padurea Verde VIII 35V 1-4A Teren hrana vanat 0.14 0.20 Primaria Municipiului Timisoara 80 Timisoara Padurea Verde VIII 36A 1-4A Padure 4.12 4.17 Primaria Municipiului Timisoara 81 Timisoara Padurea Verde VIII 37A 1-4A Padure 12.40 12.32 Primaria Municipiului Timisoara 82 Timisoara Padurea Verde VIII 37B 1-4A Padure 0.58 0.62 Primaria Municipiului Timisoara 83 Timisoara Padurea Verde VIII 37V 1-4A Teren hrana vanat 1.07 1.03 Primaria Municipiului Timisoara 84 Timisoara Padurea Verde VIII 38A 1-4A Padure 10.73 10.72 Primaria Municipiului Timisoara 85 Timisoara Padurea Verde VIII 38B 1-4A Padure 1.17 1.17 Primaria Municipiului Timisoara 86 Timisoara Padurea Verde VIII 38V 1-4A Teren hrana vanat 0.28 0.30 Primaria Municipiului Timisoara 87 Timisoara Padurea Verde VIII 39 1-4A Padure 14.35 14.35 Primaria Municipiului Timisoara 88 Timisoara Padurea Verde VIII 40A 1-4A Padure 2.22 2.16 Primaria Municipiului Timisoara 89 Timisoara Padurea Verde VIII 40B 1-4A Padure 4.79 4.77 Primaria Municipiului Timisoara �

90 Timisoara Padurea Verde VIII 40C 1-4A Padure 1.36 1.43 Primaria Municipiului Timisoara 91 Timisoara Padurea Verde VIII 40D 1-4A Padure 2.40 2.46 Primaria Municipiului Timisoara 92 Timisoara Padurea Verde VIII 40E 1-4A Padure 3.24 3.29 Primaria Municipiului Timisoara 93 Timisoara Padurea Verde VIII 41A 1-4A Padure 2.19 2.20 Primaria Municipiului Timisoara 94 Timisoara Padurea Verde VIII 41B 1-4A Padure 11.13 11.11 Primaria Municipiului Timisoara 95 Timisoara Padurea Verde VIII 41C 1-4A Padure 0.18 0.19 Primaria Municipiului Timisoara 96 Timisoara Padurea Verde VIII 42A 1-4A Padure 13.29 13.29 Primaria Municipiului Timisoara 97 Timisoara Padurea Verde VIII 42B 1-4A Padure 1.17 1.17 Primaria Municipiului Timisoara 98 Timisoara Padurea Verde VIII 43 1-4A Padure 2.70 3.64 Primaria Municipiului Timisoara 99 Timisoara Padurea Verde VIII 44A 1-4A Padure 2.27 2.46 Primaria Municipiului Timisoara 100 Timisoara Padurea Verde VIII 44B 1-4A Padure 1.86 1.63 Primaria Municipiului Timisoara 101 Timisoara Padurea Verde VIII 44C 1-4A Padure 0.06 0.09 Primaria Municipiului Timisoara 102 Timisoara Padurea Verde VIII 44D 1-4A Padure 0.15 0.17 Primaria Municipiului Timisoara 103 Timisoara Padurea Verde VIII 45A 1-4A Padure 1.25 1.25 Primaria Municipiului Timisoara 104 Timisoara Padurea Verde VIII 45R Linie electrica 0.12 0.11 Primaria Municipiului Timisoara 105 Timisoara Padurea Verde VIII 46A 1-4A Padure 3.89 3.95 Primaria Municipiului Timisoara 106 Timisoara Padurea Verde VIII 46B 1-4A Padure 1.63 1.64 Primaria Municipiului Timisoara 107 Timisoara Padurea Verde VIII 46C 1-4A Padure 1.22 1.48 Primaria Municipiului Timisoara 108 Timisoara Padurea Verde VIII 46R1 Linie electrica 0.95 0.95 Primaria Municipiului Timisoara 109 Timisoara Padurea Verde VIII 46R2 Linie electrica 0.21 0.21 Primaria Municipiului Timisoara 110 Timisoara Padurea Verde VIII 48C 1-4A Padure 1.57 1.47 Primaria Municipiului Timisoara 111 Timisoara Padurea Verde VIII 50B 1-4A Padure 7.24 6.85 Primaria Municipiului Timisoara 112 Timisoara Padurea Verde VIII 51A 1-4A Padure 2.85 2.60 Primaria Municipiului Timisoara 113 Timisoara Padurea Verde VIII 51B 1-4A Padure 5.74 5.93 Primaria Municipiului Timisoara 114 Timisoara Padurea Verde VIII 51T Ape din fondul forestier 0.58 0.58 Primaria Municipiului Timisoara 115 Timisoara Padurea Verde VIII 52A 1-4A Padure 0.44 0.38 Primaria Municipiului Timisoara 116 Timisoara Padurea Verde VIII 52B 1-4A Padure 0.93 0.86 Primaria Municipiului Timisoara 117 Timisoara Padurea Verde VIII 52C 1-4A Padure 0.37 0.28 Primaria Municipiului Timisoara 118 Timisoara Padurea Verde VIII 52D 1-4A Padure 2.96 3.18 Primaria Municipiului Timisoara 119 Timisoara Padurea Verde VIII 52E 1-4A Padure 1.14 0.87 Primaria Municipiului Timisoara 120 Timisoara Padurea Verde VIII 52R Linie electrica 0.28 0.27 Primaria Municipiului Timisoara 121 Timisoara Padurea Verde VIII 53 1-4A Padure 0.80 0.87 Primaria Municipiului Timisoara 122 Timisoara Padurea Verde VIII 56 1-4A Padure 3.04 3.13 Primaria Municipiului Timisoara 123 Timisoara Padurea Verde VIII 58A 1-4A Padure 2.35 2.31 Primaria Municipiului Timisoara �

124 Timisoara Padurea Verde VIII 58R Linie electrica 1.08 1.32 Primaria Municipiului Timisoara 125 Timisoara Padurea Verde VIII 59A 1-4A Padure 2.07 1.96 Primaria Municipiului Timisoara 126 Timisoara Padurea Verde VIII 59B 1-4A Padure 5.45 5.14 Primaria Municipiului Timisoara 127 Timisoara Padurea Verde VIII S9C 1-4A Padure 3.95 4.15 Primaria Municipiului Timisoara 128 Timisoara Padurea Verde VIII 59R1 Linie electrica 0.28 0.36 Primaria Municipiului Timisoara 129 Timisoara Padurea Verde VIII 59R2 Linie electrica 1.09 1.09 Primaria Municipiului Timisoara 130 Timisoara Padurea Verde VIII 60L1 Linie parcelare 2.75 2.44 Primaria Municipiului Timisoara 131 Timisoara Padurea Verde VIII 60L2 % Linie parcelare 0.16 0.18 Primaria Municipiului Timisoara 132 Timisoara Padurea Verde VIII 60R Linie electrica 1.79 1.40 Primaria Municipiului Timisoara 133 Timisoara Padurea Verde VIII 61L% Linie parcelare 6.08 6.17 Primaria Municipiului Timisoara 134 Timisoara Padurea Verde VIII 62L Linie parcelare 4.89 5.48 Primaria Municipiului Timisoara 135 Timisoara Padurea Verde VIII 63L Linie parcelare 3.86 3.65 Primaria Municipiului Timisoara 136 Timisoara Padurea Verde VIII 64L Linie parcelare 2.71 3.08 Primaria Municipiului Timisoara 137 Timisoara Padurea Verde VIII 66R Linie electrica 5.37 4.81 Primaria Municipiului Timisoara 138 Timisoara Padurea Verde VIII 67L Linie parcelare 0.09 0.05 Primaria Municipiului Timisoara 139 Timisoara Padurea Verde VIII 68L Linie parcelare 0.14 0.14 Primaria Municipiului Timisoara 140 Timisoara Padurea Verde VIII 69L Linie parcelare 3.20 2.53 Primaria Municipiului Timisoara 141 Timisoara Padurea Verde VIII 70L Linie parcelare 1.02 0.50 Primaria Municipiului Timisoara 142 Timisoara Padurea Verde VIII 70R Linie electrica 6.48 6.52 Primaria Municipiului Timisoara 143 Timisoara Padurea Verde VIII 71L Linie parcelare 3.71 3.70 Primaria Municipiului Timisoara 144 Timisoara Padurea Verde VIII 72L Linie parcelare 4.32 4.39 Primaria Municipiului Timisoara 145 Timisoara Padurea Verde VIII 73L Linie parcelare 4.18 4.42 Primaria Municipiului Timisoara TOTAL 567.36 567.36 Sef Ocol Silvic Timisoara ing.Muntean Emanuel OCOLUL H* SILVIC Responsabil fond forestier Ocol Silvic Timisoara ing. Zait Stefan u N J �