keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 261/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă şi a unei canisite pe strada Orion din Timişoara

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 261/29.06.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă şi a unei canisite pe strada Orion din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-13983/10.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera (b) şi (c) şi alin 4, litera (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă şi a unei canisite pe strada Orion din Timişoara, întocmit de S.C. GREEN PROJECT S.R.L. Iaşi conform Proiectului nr. 11/LOT2/2010, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Administrare Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR. SC 2010-

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată de Legea nr. 313/2009, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi.

Înfiinţarea de spaţii de joacă şi canisite derivă dintr-o acută necesitate de avea mai multe locuri de joacă, agrement şi recreere precum şi spaţii destinate câinilor a căror număr este considerabil pe raza municipiului (aproximativ 10.000 de câini la asociaţiile de proprietari) şi vine în întâmpinarea doleanţelor cetăţenilor materializate prin nu mai puţin de 74 de solicitări de amenajare de noi locuri de joacă în anii 2008, respectiv 2009. De asemenea Primăria Timişoara trebuie să echilibreze nevoia de spaţii de joacă şi canisite cu alte dorinţe ale comunităţii, cum ar fi: proiectarea urbană orientată spre pietoni şi durabilitatea mediului înconjurător.

Conform Legii nr. 265/2006 privind protecţia mediului, autorităţile publice au obligaţia de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, care în prezent sunt utilizate pentru a parca autoturisme, neconform cu cerinţele specifice de mediu şi urbanism.

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii ianuarie- aprilie 2010 Studiul de fezabilitate privind amenajarea unui loc de joacă şi a unei canisite pe strada Orion, realizat de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

Zona propusă amenajării locului de joacă şi a canisitei este situată la intersecţia străzii Orion, cu bulevardul Iosif Bulbuca. Având în vedere starea actuală a obiectivului, la ora actuală zona este de fapt un teren fără destinaţie între blocurile de locuinţe. Vegetaţia este neîngrijită şi impune corecţii de formă, precum şi eliminări.

Studiul de Fezabilitate a fost realizat de SC GREEN PROJECT SRL pentru suma de 7329,24 lei plus TVA, valoarea investiţiei fiind estimată la 444352,47 lei plus TVA, documentaţia este în conformitate cu HG 28/2008. Suprafaţa totală de amenajat a locului de joacă şi a canisitei este de 1095,25 mp, din care suprafaţa gazonată este de 465,05 mp, suprafaţa cu pavaj din beton 200 mp, suprafaţa cu nisip 430,2 mp, se vor planta 221 bucăţi arbori şi arbuşti, , se va amenaja o canisită cu 5 echipamente pentru câini, se vor monta 11 bănci de odihnă şi 9 coşuri de gunoi, precum şi echipamente de joacă 18, suporturi de bicicletă 5, coşuri de gunoi speciale 5, panouri de informare 6. De asemenea zona va fi iluminată 9 stâlpi de iluminat fotovoltaici.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a zonei verzi respective, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea locului de joacă şi a canisitei pe str. Orion din Timişoara în valoare 444352,47 lei plus TVA conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

VICEPRIMAR

ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU ADMINIASTRARE MEDIU, VASILE CIUPA CĂLIN FIAT CONSILIER, MARIUS ILIE SUCIU Red. / Dact. MIS Cod F P53-01, Ver. 1

Atasament: Deviz_general.pdf

DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii: Amenajarea unui loc de joacă şi a unei canisite pe strada Orion In mii lei/mii euro la cursul 4.0898 lei/euro din data de 15/03/2010 Conform H.G. nr. 2 din 2008 | Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare tfaFa EVA) crt. cheltuieli 1 2 CAPITOLUL 1 __ Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului terenului [000000] 0,00000) 0,0000 12 Amenajarea terenului 0,00000| 0,0000, 0,0000 0000 oo |TOTAL CAPITOLUL 1 0,00000, 0,0000, 0,00000 0,00000| 0,0000 CAPITOLUL 2 | IL E Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00000| 0,0000] 0,0000 0,00000 __|obiectivului — | _ITOTAL CAPITOLUL 2. ______0,00000) 000000) 0,0000 _0,00000| CAPITOLUL 3 MI Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 |Studii teren ] 0,00000] 0,0000) 0,0000 _0,00000 3.2 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 0,0000) 0,0000 0,0000 0.00000 autorizatii ERIN i RIMINI zl i e 3 [Proiectare si inginerie | 3500000) 855788, 665000 4165000) 10.18387| 34 Organizarea procedurilor de achizitie 1,0000) 0,2445] 0,1900 _1,19000| 0,29097 35 |Consultanta | 0.0000) 0.0000, 000000 0.0000) 0.00000 3.7 [Asistenta oferita de proiectant | 000000) 0,0000) 0,00000 0,0000) 0.00000 38 Dirigintie de santier | 462000) 1,12964 0,8780 _5,49780| 1,3427 “|TOTAL CAPITOLUL 3 40,62000| 9,93203| 7,71780 _48,33780, 11,81911 CAPITOLUL 4 — Cheltuieli pentru investii 41 |Constructii si instalatii | 157.29 42 Montaj dotari _ |___41,43693| „8303, 9,30995. 43 |Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu 0.00000 000000 0.00000 |montaj | 44 _|Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0.00000| 0,0000] 000000 45 Dotari e 163,53417, 31,07149 19460567 46 Active necorporale .00000 000000 _0.00000 TOTAL CAPITOLUL 4 | 362,26812| 85,57844| 68,83094 431,09906 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 51 [Organizare de sai |__1811341 442892) 344155 _21,55495| 5,27042| 5.1.1 |Lucrari de constructii pentru organizarea 0.0000) 0.00000, 0.0000) 0.00000| 0.00000 santierului — | 5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 142892 344155. 5. _|TOTAL CAPITOLUL 5 TOTAL GENERAL: din care: C+M | 444; 35247 108,64895 83, 43184 527,78431 | 198, 73394| 48,59258, 37, 37,75945 236, 49339 Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: To; Telefarg, 4300407075 Page 1of1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA: Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă şi a unei canisite pe strada Orion din Timişoara Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei (valori în LEI fără TVA) sunt: 1) Valoare totală 444.352,47 Din care construcţii-montaj 279.524,35 2) Eşalonarea investiţiei: Pe parcursul a 12 luni; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: Total 40.620,00 5) Cheltuieli pentru investiţia de bază: Total 362,268,12 6) Alte cheltuieli: Total 41.464,36

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU ADMINISTRARE MEDIU VASILE CIUPA CĂLIN FIAT

CONSILIER MARIUS ILIE SUCIU