keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 258/11.11.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Zona Ovidiu Balea Timişoara"

11.11.2003

Hotararea Consiliului Local 258/11.11.2003
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Zona Ovidiu Balea Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 -18150/22.10.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 16 din legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (c), (f) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Zona Ovidiu Balea Timişoara", conform proiectului nr. 177/2003 ,întocmit de S.C. PRO WASSER AT S.A, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 ,în valoare de 187.118.677 mii lei, se face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Edilitate şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitate;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI