keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 255/27.10.1998 privind privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care vor primi subventii de la bugetul local

27.10.1998

Hotararea Consiliului Local 255/27.10.1998
privind privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care vor primi subventii de la bugetul local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC09812360/30.09.1998 al Serviciului Social din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;
Avand in vedere Hotararea Guvernului nr.539/1998 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit. (r) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 4 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata;


HOTARASTE

Art.1: Se constituie Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor si
fundatiilor care pot primi subventii de la bugetul local, in urmatoarea
componenta:

1. RODICA BARA consilier municipal
2. SILVIU SARAFOLEANU consilier municipal
3. MARIA STOIANOV Sef Serviciul Social
4. MIRELA OLANESCU Directia Economica
5. DANA PADUREAN Directia DreptOrdine


Art.2: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice; Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Membrilor comisiei;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
CAIUS MUTIU
Contrasemneaza