keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 253/04.12.2012 privind constituirea Grupului de Lucru la nivelul Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor

04.12.2012

Hotararea Consiliului Local 253/04.12.2012
privind constituirea Grupului de Lucru la nivelul Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 5808/08.11.2012 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere adresa nr.9433/28.09.2012 a Instutuţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile pct. XI-XII Mecanismul de monitorizare şi evaluare a strategiei guvernului - Măsuri organizatorice lit b) La nivel regional, judeţean şi local din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se constituie Grupul de Lucru de la nivelul Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se desemnează doamna ELENA WOLF şi domnul RADU-DANIEL ŢOANCĂ - consilieri locali ca membrii ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara să facă parte din Grupul de Lucru la nivelul Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor.

Art. 3: În vederea elaborării planului de acţiune local, prima intalnire a Grupului de Lucru va avea loc în termen de maxim 60 zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Grupul de Lucru de la nivelul Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor.

Art. 5: Prezenta Hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Grupului de Lucru de la nivelul Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor;
- D-nei. ELENA WOLF - consilier local;
- D-lui. RADU-DANIEL ŢOANCĂ - consilier local;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară PRIMAR Nr. 5808/08.11.2012 NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind constituirea Grupului de Lucru la nivelul Municipiului Timişoara

pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor

Instutuţia Prefectului-Judeţul Timiş a solicitat, prin adresa nr. 9433/28.09.2012, constituirea la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara a Grupului de Lucru Local, în conformitate cu HG nr.1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020.

Aşa cum menţionează adresa primită, potrivit direcţiilor de acţiune prevăzute în anexa la HG nr.1221/2011 , Grupul de Lucru Local pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor este format din:

1. Expertul local pentru romi- funcţionează la nivelul primăriilor. El se subordonează administrativ primarului, reprezentând principala interfaţă între autorităţile publice şi comunităţile de romi.

2. Reprezentanţi ai instituţiilor publice locale. Este necesară desemnarea reprezentanţilor pe fiecare direcţie de acţiune, respectiv:

2.1. Reprezentant educaţie din cadrul unităţilor de învăţământ 2.2. Reprezentant ocupare forţă de muncă şi creşterea atractivităţii pentru investiţii 2.3. Reprezentant sănătate 2.4. Reprezentant locuire şi mică infrastructură pentru asigurarea condiţiilor de locuit decente 2.5. Reprezentant cultură 2.6. Reprezentant infrastructură socială cu următoarele trei subdirecţii:

2.6.1.reprezentant protecţia copilului şi a serviciului social de prevenire a separării copilului de familie 2.6.2. reprezentant justiţie şi ordine publică 2.6.3. reprezentant administraţie şi dezvoltare comunitară

2.6.3.1.pentru identificarea persoanelor fără acte de stare civilă 2.6.3.2 pentru accesare fondurilor externe nerambursabile destinate incluziunii romilor

3. Membrii ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara, inclusiv consilierii aleşi ai minorităţii rome. 4. Membrii ai organizaţiilor neguvernametale, inclusiv cele ale romilor. 5. Un delegat al comunităţii locale a romilor din Grupul de Iniţiativă Locală. Grupul de Iniţiativă Locală este

format din reprezentanţi ai comunităţilor de cetăţeni aparţinând minorităţii rome în care ei activează. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara a făcut demersurile necesare pentru nominalizarea reprezentanţilor

instituţiilor publice. În măsura în care instituţiile menţionate şi-au desemnat reprezentanţii, persoanele în cauză sunt prevăzute în anexă. De asemenea, este necesară desemnarea consilierilor locali(doi) ca membrii ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara care să facă parte din Grupul de Lucru.

Grupul de Lucru Local va fi înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi va adopta planul de acţiune pe care îl va supuse spre aprobare Consiliului Local, prin Hotărâre a Consiliului Local al Muncipiului Timişoara.Fiecare membru al grupului va fi responsabil pentru implementarea măsurilor din aria sa de activitate , cuprinse în planul de acţiune local.

Luând în considerare cele menţionate, în baza dispoziţiilor pct. XI Mecanismul de monitorizare şi evaluare a strategiei guvernului –Măsuri organizatorice lit b) La nivel regional, judeţean şi local din Anexa la HG nr.1221/2011, în conformitate cu prevederile art.36 alin (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

PROPUNEM: 1. constituirea Grupului de Lucru la nivelul Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români

aparţinând minorităţii romilor, conform anexei; 2. desemnarea consilierilor locali(doi) ca membrii ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara care să

facă parte din Grupul de Lucru la nivelul Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor;

3. în vederea elaborării planului de acţiune local, prima intalnire a Grupului de Lucru să aibă loc în termen de maxim 60 zile de la comunicarea hotărârii. VICEPRIMAR, Serviciul Juridic al PMT Dan Diaconu

Director executiv Consilier juridic, gr. principal Maria Stoianov Mariana Sărac COD FP53-01,ver.1

Atasament: Anexa_grup_local.pdf

Anexa la HCLMT NR. BÎN — ci a + no Grupul de Lucru de la nivelul Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetățenilor romi minorității romilor este format din: Expertul iocal pentru romi Reprezentant Inspectoratul Școlar al Judeţului Timiş - domnul Osain Constantin Reprezentant Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiş-doamna Serb Anemari Matilda Reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş —doamna dr. Mihaela lotu noniu din cadrul Primăriei Mun. Timişoara - domnul Iuliu Miuţ Reprezentant Casa de Cultură A Mun Timişcara- domnul Adrian Driha Reprezentanți infrastructură socială: 6.l.reprezentant Serviciul pentru Protecţia Familiei și Copilului Timişoara - doamna Laura Groza 6.2. reprezentant Direcţia Poliției Locale a Mun. Timişoara-domnul Staicu Justinian zentan administrație și dezvoltare comunitară eprezentant Direcţia de Evidență a Persoanelor Timişoara - doamna Pantel Lorena Camelia Reprezentant Directia Dezvoltare din acdrul PMT-doamna Mihaela Sîrbu 8.Membru al Asociaţiei Tigănci”Pentru Copiii Noştri”-doamna Letiţia Mark 9.Un delegat al comunității locale a romilor din Grupul de Iniţiativă Locală- doamna Ildiko Petru Director executiv Consilier juridic, gr. principal Maria Stgianov Mariana Sărae eu m Daca

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCLMT NR.........DIN .................... Grupul de Lucru de la nivelul Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând

minorităţii romilor este format din:

1. Expertul local pentru romi 2. Reprezentant Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş - domnul Osain Constantin 3. Reprezentant Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş-doamna Serb Anemari Matilda 4. Reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş –doamna dr. Mihaela Iotu 5. Reprezentant Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Mun. Timişoara - domnul Iuliu Miuţ 6. Reprezentant Casa de Cultură A Mun Timişoara- domnul Adrian Driha 7. Reprezentanţi infrastructură socială:

6.1.reprezentant Serviciul pentru Protecţia Familiei şi Copilului Timişoara - doamna Laura Groza 6.2. reprezentant Direcţia Poliţiei Locale a Mun. Timişoara-domnul Staicu Justinian 6.3. reprezentan administraţie şi dezvoltare comunitară

6.3.1.reprezentant Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara - doamna Pantel Lorena Camelia 6.3.2 Reprezentant Directia Dezvoltare din acdrul PMT-doamna Mihaela Sîrbu

8.Membru al organizaţiilor neguvernametale( inclusiv cele ale romilor). 9.Un delegat al comunităţii locale a romilor din Grupul de Iniţiativă Locală

Director executiv Consilier juridic, gr. principal Maria Stoianov Mariana Sărac