keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 251/20.12.2016 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara si oraşul Oslo - Norvegia, în vederea implementării proiectului pilot "Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare"

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 251/20.12.2016
privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara si oraşul Oslo - Norvegia, în vederea implementării proiectului pilot "Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 6408/08.12.2016 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de Parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara si Municipiul Oslo - Norvegia, în vederea implementării proiectului pilot "Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare" - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 542/08.12.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Municipiul Oslo - Norvegia, în vederea implementării proiectului pilot "Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare";
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014;
Având în vedere Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 3804/2793/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Actul adiţional nr.1 la Acordul de Parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi oraşul Oslo - Norvegia, în vederea implementării proiectului pilot "Consolidarea educaţiei si dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare", prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se mandatează Directorul Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, doamna Maria Stoianov, să semneze Actul Adiţional nr.1 la Acordul de Parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Serviciului Juridic;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI