keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 250/20.12.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor şi podurilor din municipiul Timişoara"

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 250/20.12.2016
pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor şi podurilor din municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2016 - 29457/ 05.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 2 lit. a), art. 3 alin.1 lit.a), art. 5 pct.2 şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrarea a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice;
Având în vedere prevederile art. 5 şi 6 din Anexa 2 la Regulamentul - cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004;
În conformitate cu prevederile art.36 aliniatul (2), lit.c) şi d) şi art. 36 alin. (6) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Activitatea de întreţinere şi reparaţii străzi, alei, trotuare şi poduri pe raza municipiului Timişoara", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Urbanism;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: STUDIU_DE_OPORTUNITATE_strazi_cu_amendamente.pdf

1   

ANEXA 1 la HCL........../................ cu amendamente

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind delegarea gestiunii serviciului ”Activitatea de repara�ii �i între�inere străzi, alei , trotuare �i poduri pe raza municipiului Timişoara”

CUPRINS Capitolul 1 - Prezentare generală Capitolul 2 - Situaţia actuală a activităţii repara�ii �i între�inere străzi,

alei �i trotuare pe raza municipiului Timişoara Capitolul 3 - Cadrul legal Capitolul 4 - Fezabilitatea gestiunii directe 4.1. - Fezabilitatea tehnică 4.2. - Fezabilitatea economico-financiară 4.3. - Aspecte de ordin social şi de protecţie a mediului 4.4. - Identificarea şi alocarea riscurilor Capitolul 5 - Investiţiile necesare Capitolul 6 - Stabilirea soluţiei optime de gestiune

Capitolul 7 - Durata estimată a contractului şi termenul previzibil pentru încheierea acestuia

Capitolul 8 - Finan�area activită�ii delegate

2   

Capitolul I PREZENTARE GENERALĂ

Obiectivul prezentului studiu de oportunitate îl constituie fundamentarea delegării gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public – activitatea de repara�ii �i între�inere a străzilor, aleilor , trotuarelor �i podurilor pe raza municipiului Timişoara. Serviciile de administrare a domeniului public sunt reglementate de O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. Această lege se completează cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, care constituie dreptul comun în materie, republicată �i actualizată. Potrivit de art.2 lit.a din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public sunt definite ca reprezentând „totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local, având ca obiect, printre altele, şi „construirea, modernizarea, exploatarea �i între�inerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere �i pietonale, subterane �i supraterane”, conform art.3 alin.1 lit. a din O.G. nr.71/2002. Conform normativelor în vigoare lucrările de între�inere �i repara�ii a străzilor necesită a fi permanente astfel încât să se men�ină starea de viabilitate a re�elei de drumuri locale. Aceste lucrări trebuie realizate la termene adecvate în condi�ii tehnice �i economice corespunzătoare, care să asigure confortul �i siguran�a circula�iei pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege. Lucrările de între�inere �i repara�ii drumuri trebuie să asigure cerin�ele unei circula�ii în siguran�ă �i confort �i la finele duratei normale de func�ionare. Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii şi stabilirea de repere oportune, menite să asigure executarea unor servicii/lucrări de între�inere �i repara�ii drumuri de calitate, de care va beneficia populaţia din Municipiul Timişoara.

Capitolul II SITUAŢIA ACTUALĂ A GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE ÎNTRE�INERE �I REPARARE A DRUMURILOR �I PODURILOR PE RAZA MUNICIPIULUI

TIMIŞOARA Municipiul Timi�oara are în administrare o re�ea stradală de 1.255 de străzi. Lungimea totală a străzilor Municipiului Timi�oara este de 655 km:

• 2,65 km / străzi de categoria I (magistrale care asigură preluarea fluxurilor majore ale ora�ului pe direc�ia drumului na�ional ce traversează ora�ul sau pe direc�ia principală de legătură cu acest acces);

• 56,8 km – străzi de categoria II (de legătură care asigură circula�ia în zonele func�ionale �i de locuit)

• 540,15 km – străzi de categoria III (colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele func�ionale �i le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale);

• 55,4 km – străzi de categoria IV (de folosin�ă locală, care asigură accesul la locuin�e �i pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic intens).

3   

La nivelul Municipiului Timi�oara lucrările de artă aflate în administrare sunt: 1. Pasarela Gelu 17. Pasarela Cezar Boliac 2. Podul Iuliu Maniu (Muncii) 18. Pasarela Ghiroda Noua 3. Podul Eroilor 4. Podul General Ion Dragalina 5. Podul Metalic pentru pietoni 6. Podul Tineretii 7. Podul Mihai Viteazul 8. Podul Michelangelo 9. Pasarela Îndrăgosti�ilor 10. Podul Decebal 11. Podul Dacilor 12. Podul Andrei �aguna 13. Pasaj Superior Calea �agului 14. Pasaj Michelangelo 15. Pasaj Superior Slavici-Polonă 16. Pasaj 16 Decembrie

a) Solu�ii identificate pentru administrarea eficientă a re�elei stradale �i lucrărilor de

artă Autoritatea administra�iei publice locale are obliga�ia între�inerii în permanen�ă a

domeniului public �i privat aflat în administrare. Dezvoltarea �i reabilitarea infrastructurii rutiere ar trebui să reprezinte o prioritate, întrucât aceasta conduce la o dezvoltare economică durabilă, dinamică �i competitivă a municipiului.

O administrare eficientă a fondurilor publice pentru realizarea lucrărilor aferente drumurilor �i podurilor, nu poate avea rezultate pozitive, decât prin identificarea precisă a obiectivelor ce trebuiesc atinse atât pe termen scurt cât �i pe termen mediu �i lung.

Ca urmare, pentru drumurile care au fost modernizate în ultimii 10 ani, apare imperioasă activitatea de între�inere �i reparare în vederea men�inerii lor la un nivel de serviciu corespunzător �i func�ional.

Realizarea acestui serviciu al între�inerii �i reparării drumurilor, presupune alocarea anuală a unor sume însemnate de la bugetul local, eforturi sus�inute pentru urmărirea în execu�ie a lucrărilor, urmărirea comportării în perioada de garan�ie �i postgaran�ie a acestora, urmărirea în timp a apari�iei degradărilor �i luarea măsurilor de reparare a lor.

În acest context, având în vedere starea actuală �i �inând cont de numărul mare de locuitori �i a numărului mare de autovehicule, autoritatea publică locală consideră că realizarea lucrărilor de între�inere �i repara�ii pe întreaga re�ea stradală este o prioritate, deoarece trama stradală este degradată: atât datorită solicitării dinamice, a factorilor climaterici, cât �i datorită interven�iilor , a lucrărilor de extindere ale utilită�ilor publice ( re�elelor de gaz, apă �i canal, electrice, termoficare , telefonie) situate în carosabil �i trotuare.

b) Obiective Prin modul de organizare �i desfă�urare a activită�ilor specifice serviciului de între�inere �i

reparare a drumurilor locale, se urmăre�te să se asigure realizarea următoarelor obiective: a)administrarea, repararea, între�inerea �i exploatarea re�elei stradale de pe raza

municipiului Timi�oara pe bază de indicatori de performan�ă cu respectarea procedurilor tehnice de execu�ie pentru lucrări de între�inere, repara�ii curente;

b) cre�terea capacită�ii de preluare a traficului ; c) îmbunătă�irea condi�iilor de deplasare pentru vehicule; d) cre�terea gradului de siguran�ă a participan�ilor la traficul pe drumurile publice;

4   

e) reducerea cheltuielilor de transport în func�ie de calitatea carosabilului; f) dezvoltarea durabilă a serviciului; g) profesionalism in prestarea serviciilor; h) reducerea costurilor; i) eficien�a utilizării fondurilor publice î) cre�terea calită�ii vie�ii cetă�enilor, prin sus�inerea dezvoltării economice a

municipiului Timi�oara în principal prin stimularea mecanismelor economiei de pia�ă în scopul atragerii investi�iilor profitabile pentru comunitatea locală.

În acest sens, sunt propuse tipurile de activităţi prezentate în Anexa 2, ata�ată prezentului

studiu.

Capitolul III CADRUL LEGAL

Cadrul legal privind modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a drumurilor

�i străzilor este următorul: În baza prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi ale O.G. nr.71/2002

organizarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul Local, în exercitarea acestui drept, are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale. Potrivit art.10 din O.G. nr.71/2002 şi art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public, se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

a) gestiune directă; b) gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar potrivit prev. art.10

alin.(3) din O.G. nr.71/2002, desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.

Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi ale O.G. nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale.

In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege �i de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilită�i pubice astfel încât să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al unităţii administrativ- teritoriale.

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorită�ile deliberative �i

executive, în numele unită�ilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, î�i asumă �i exercită nemijlocit toate competen�ele �i responsabilită�ile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilită�i publice, respectiv la administrarea, func�ionarea �i exploatarea sistemelor de utilită�i publice aferente acestora.

5   

Astfel, pentru exploatarea eficientă a activităţilor edilitar-gospodăreşti care compun serviciul de administrare a domeniului public şi privat, autoritatea publică locală răspunde de organizarea, finanţarea, gestiunea şi controlul activităţii, având însă posibilitatea de a încredinţa sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului, unor operatori prestatori de servicii de utilită�i publice.

Potrivit art. 28 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, republicată �i actualizată, în cazul gestiunii

directe autorită�ile deliberative ale unită�ilor administrativ-teritoriale au posibilitatea încredin�ării, unui operator de drept privat, gestiunea serviciilor de utilită�i publice sau a uneia ori mai multor activită�i din sfera acestor servicii.

Potrivit aceluia�i articol , în cazul gestiunii directe autorită�ile deliberative ale unită�ilor administrativ-teritoriale pot încredin�a gestiunea serviciilor de utilită�i publice prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condi�ii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât �i pe toată durata acestui contract:

a) unită�ile administrativ-teritoriale membre ale unei asocia�ii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilită�i publice, în calitate de ac�ionari/asocia�i ai operatorului regional, prin intermediul asocia�iei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de ac�ionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a ac�ionarilor �i al consiliului de administra�ie, exercită un control direct �i o influen�ă dominantă asupra deciziilor strategice �i/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfă�oară exclusiv activită�i din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilită�i publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competen�ă a unită�ilor administrativ-teritoriale membre ale asocia�iei, respectiv a unită�ii administrativ- teritoriale care i-a încredin�at gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este de�inut în totalitate de unită�ile administrativ-teritoriale membre ale asocia�iei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

În conformitate cu art. 28 alin. (2), litera b) din Legea nr. 51/2006, republicată �i actualizată gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizi�iile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizi�iile sectoriale �i Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări �i concesiunile de servicii care pot fi societă�i reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările �i completările ulterioare, cu capital social integral al unită�ilor administrativ-teritoriale, înfiin�ate de autorită�ile deliberative ale unită�ilor administrativ-teritoriale respective.

În conformitate cu prevederile art. 23, alin.1, lit. a), teza a II-a, din Legea nr. 51/2006, republicată �i actualizată, raporturile juridice dintre unită�ile administrativ-teritoriale �i operatori sunt reglementate prin intermediul unui contract denumit de delegare a gestiunii pentru operatorii prevăzu�i la art. 28 alin. 2 lit. b) din acela�i act normativ, în cazul gestiunii directe.

Societatea S.C. Drumuri Municipale Timi�oara S.A., a fost înfiin�ată prin HCL Timi�oara nr. 199/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome Drumuri Municipale, în societate pe ac�iuni, având ca ac�ionar unic pe Consiliul Local al Municipiului Timi�oara.

6   

Prin adresa nr. RE 2016-1927/09.09.2016 societatea S.C. Drumuri Municipale Timi�oara S.A. declară că intră în categoria operatorilor viza�i de art. 28, alin. 2, lit. b), prin intermediul cărora poate fi realizată gestiunea directă a serviciilor de utilită�i publice, respectiv administrarea, func�ionarea �i exploatarea sistemelor de utilită�i publice aferente acestora.

Noua formă de asumare prin contract de către un executant potent cu tehnicitate �i

experien�ă, a men�inerii nivelului tehnic din momentul contractării, pe întreaga durată acontractului, vine să răspundă dorin�elor utilizatorilor. Ace�tia doresc să aibă permanent o re�ea de drumuri viabilă care asigură fluen�a traficului �i condi�ii de siguran�ă.

Repararea �i între�inerea străzilor, aleilor , trotuarelor �i podurilor prin încredin�area de gestiune are ca scop men�inerea func�ionalită�ii re�elei de străzi �i poduri aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timi�oara.

Prin acest contract de delegare de gestiune se urmăre�te realizarea activită�ilor : - executarea lucrărilor de între�inere �i repara�ii a străzilor �i podurilor de pe raza

municipiului Timi�oara; - verificarea stării tehnice a străzilor �i podurilor, identificarea �i localizarea degradărilor

produse în carosabil �i remedierea operativă a acestora; - cre�terea eficien�ei lucrărilor de reabilitare �i între�inere a străzilor �i podurilor, prin

adoptarea unor solu�ii, materiale �i tehnologii performante; - organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor �i adoptarea

restric�iilor de circula�ie necesare desfă�urării traficului în condi�ii de siguran�ă pe toată durata execu�iei lucrărilor de între�inere �i repara�ii a străzilor �i podurilor;

- urmărirea comportării drumurilor �i podurilor în vederea asigurării exploatării normale a acestora;

În conformitate cu prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea �i func�ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local, autoritatea administra�iei publice locale, semnatară a contractului de delegare a gestiunii, î�i păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor �i strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public �i privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum �i dreptul �i obliga�ia de a monitoriza �i de a controla:

a) modul de respectare �i de îndeplinire de către operator a obliga�iilor contractuale asumate;

b) calitatea, cantitatea �i eficien�a serviciilor furnizate/prestate; c) respectarea indicatorilor de performan�ă stabili�i în contractul de delegare a gestiunii; d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare �i aprobare a pre�urilor �i tarifelor

pentru serviciile prestate; e) modul de administrare, exploatare, între�inere �i men�inere în func�iune a

infrastructurii edilitar-urbane încredin�ate prin contractul de delegare a gestiunii .

Capitolul IV FEZABILITATEA GESTIUNII DIRECTE

4.1. Fezabilitatea tehnică

În 1 iunie 1959 a luat fiinta Serviciul de Drumuri ca unitate a Sfatului Popular Timisoara.

7   

În 21.03.1972 prin Decizia nr.277 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Timisoara, se înfiinteaza Santierul de Drumuri.

Santierul de Drumuri administreaza, modernizeaza, întretine şi exploateaza conform legii drumurile publice de interes local pe raza municipiului Timisoara.

Forma organizatorica a unitatii, între anii 1991 - 1998 a fost din data de 1 martie 1991 de Regie Autonoma, sub denumirea initiala de ”Santierul de Drumuri Municipale - R.A.” si apoi din 1 august 1994 ”Regia Autonoma de Drumuri Municipale Timisoara” prescurtat ”R.A. - S.D.M. Timisoara”, cu sediul în municipiul Timisoara, Str. Eternitatii, nr.45.

Santierul de Drumuri era o unitate de interes local, cu personalitate juridica, desfasurandu-si activitatea în subordinea Primariei Municipiului Timisoara. R.A. - S.D.M. Timisoara avea ca obiect de activitate, administrarea, întretinerea si repararea strazilor si podurilor, modernizarea tramei stradale, lucrari de siguranta a circulatiei cu scopul asigurarii bunei desfasurari a traficului rutier si pietonal cat si a sporirii sigurantei circulatiei.

Dupa reorganizarea din august 1994 (conform Dispozitiei nr.515 din 1 august 1994), organele de conducere ale Regiei erau: Consiliul de Administratie format din 9 membri avand ca presedinte pe directorul Regiei Autonome.

Obiectul de activitate era administrarea, executarea, întretinerea, exploatarea, modernizarea si dezvoltarea drumurilor municipale si a constructiilor anexe. De asemenea mai executa lucrari de laborator, constructii de drumuri de interes local si republican, productie industriala, exploatarea drumurilor si constructiilor anexe, servicii în acest domeniu; organizează, îndrumă şi controlează aplicarea semnalizării rutiere pe drumurile publice din administrare.

La 1 ianuarie 1998, R.A. - S.D.M. Timisoara s-a reorganizat în Societatea Comercială pe actiuni sub denumirea de S.C. ”Drumuri Municipale Timisoara” S.A. în baza Hotararii nr.199 din 18.11.1997 a Consiliului Local Timisoara si a Legii nr.15 din 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Pentru execu�ia lucrărilor de drumuri �i poduri S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. de�ine următoarele atestate �i agremente :

- Certificat de înregistrare nr. J35/3475/20.12.1994 eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timi�, pentru activitatea principală de : ”Lucrări de construc�ii a drumurilor �i autostrăzilor – 4211”

- Certificat de atestare tehnică, seria APDP, nr. 000183 din 14.12.2015, eliberat de Asocia�ia Profesională de Drumuri �i Poduri din România, pentru activită�ile:”Execu�ie lucrări de drumuri, poduri �i construc�ii anexe pe drumurile na�ionale, jude�ene �i locale”;

- Licen�a nr. 2620 din 22.10.2013, eliberată de A.N.R.S.C.U.P. pentru ”Activitatea de cură�are �i transport a zăpezii de pe căile publice �i men�inerea în func�iune a acestora pe timp de polei sau înghe�”;

- Autoriza�ie de Mediu nr. 11109 din 10.10.2012, eliberată de Agen�ia Regională pentru Protec�ia Mediului Timi�oara, care prevede desfă�urarea activită�ii (conform coduri CAEN):

Cod CAEN 2361 – fabricarea produselor din beton pentru construc�ii>1t/zi

Cod CAEN 2363 – fabricarea betonului Cod CAEN 2364 – fabricarea mortarului Cod CAEN 2399 – fabricarea altor produse din minerale nemetalice,

inclusiv mixturi asfaltice Cod CAEN 4941 – transportul rutier de mărfuri.

8   

- Autoriza�ie Laborator de gradul II, nr. 2692 din 21.02.2013, eliberată de Inspectoratul de Stat în Construc�ii;

- Certificat de conformitate al controlului produc�iei în fabrică a mixturilor asfaltice, nr. 2293-CPR-0134/09.03.2016, eliberat de RAD CERT S.R.L.;

- Certificat de conformitate al betonului, nr. 153 P/04.03.2014, eliberat de RAD CERT S.R.L.;

- Certificat de conformitate al betonului rutier, nr. 154 P/04.03.2014, eliberat de RAD CERT S.R.L.;

- Certificat nr. 053/01.09.2016 eliberat de S.C. BANAT SISTEM EXPERT S.R.L.,privind implementarea Sistemului de Management al Calită�ii;

- Certificat nr. 072/30.07.2014 eliberat de S.C. BANAT SISTEM EXPERT S.R.L.,privind implementarea Sistemului de Management al Mediului;

La data întocmirii studiului, S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. deţinea instalaţii tehnice, maşini şi utilaje destinate executării lucrărilor. Mijloacele fixe din dotarea societă�ii prezintă grade de uzură diferite, func�ie de perioada �i nivelul tehnic cu care au fost achizi�ionate, precum �i de modul de exploatare a acestora în timp. Instalaţiile sunt montate în baza de producţie proprie (Municipiul Timisoara, str. Eternităţii, nr.45) amenajată după toate cerinţele de funcţionalitate, cu respectarea Normelor de Protecţia mediului, în care sens există Certificat de atestare şi, ca atare, drept de funcţionare.

Principalele instalaţii şi utilaje deţinute de către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. sunt:

1. Instalaţie de preparat mixturi asfaltice tip AMT100 WIRTGEN - 100 t/h – 1 buc.; 2. Centrală betoane din ciment LIEBHERR COMPACT MIX 50 – 1 buc. 3. Sta�ie sortare – spălare Hamerock – 1 buc. 4. Repartizoare finisor mixturi asfaltice - 3 buc. (Vőgele 1603-2; Vőgele 1502 S; Vőgele

800); 5. Freză asfalt WIRTGEN - 4 buc. (W35; W50; W100i, W1000 ); 6. Instalaţie pulverizat emulsie - 5 buc. (6000 l; 1000 l, MS25); 7. Cilindru vibrator terasier - 1 buc. (HAMM HD3414); 8. Cilindru compactor-vibrator 10 buc. (BOMAG; HAMM; CAT); 9. Excavatoare LIEBHERR - 2 buc. (A 904 C; R 924 C); 10. Autogreder - 2 buc. (GA 180; AG180); 11. Buldoexcavatoare - 8 buc. (CAT; TEREX); 12. Buldozer - 3 buc. (LIEBHERR PR714XL; PR 722B; S651); 13. Încărcătoare - 4 buc.; 14. Miniîncărcător - 1 buc.; 15. Combină tratamente SECMAIR CHIPSEALER - 1 buc.; 16. Automacara – 1 buc.; 17. Utilaje pentru mica mecanizare (generatoare - 4 buc.; ciocan pneumatic - 2 buc.; mai - 2

buc.; plăci vibratoare - 11 buc.; maşină cu disc - 3 buc.; vibrator – 7 buc.; compresoare – 3 buc.; betonieră - 2 buc. etc.);

18. Autobetonieră 9 mc - 2 buc.; 19. Autobasculante 15 t - 7 buc. (MERCEDES); 20. Autobasculante 21 t - 3 buc. (MERCEDES); 21. Autobasculante 26 t – 9 buc. (MERCEDES); 22. Autobasculante 9,5 t – 6 buc. (MERCEDES); 23. Autobasculante 3,5t – 1 buc. (IVECO);

9   

24. Autobasculante 8x4 –2 buc. (RENAULT); 25. Autobasculante 4x2, 8t – 1 buc. (RENAULT); 26. Cap tractor + semiremorci - 4 buc. (MERCEDES; RENAULT); 27. Autoutilitare tip LEA - 6 buc.; 28. Autoutilitare – 3 buc. (MERCEDES, DACIA); 29. Autocisternă cu dispozitiv de stropire - 1 buc.; 30. Cisternă apă - 1 buc.; 31. Automăturătoare - 1 buc. Baza de producţie dispune de depozite pentru stocarea temporară a materiilor prime şi

materialelor folosite în procesele de fabricaţie, amplasate într-un flux tehnologic operaţional şi dimensionate la parametrii care să asigure funcţionarea fără fluctuaţii.

Controlul de calitate este asigurat de personal calificat atestat, pe specialităţi şi un laborator de încercări amenajat pentru materiale, gradul II, atestat de către Inspecţia de Stat în Construcţii.

Pe lângă baza materială menţionată, operatorul deţine personal calificat atestat. Astfel, S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. are un număr de 311 angajaţi, din care 169 personal direct productiv şi 24 ingineri ( din care 11 ingineri de specialitate de Căi ferate, drumuri �i poduri), având codul CAEN 4211 (lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor) ca activitate principală.

În ceea ce prive�te posibilită�ile operatorului de a efectua lucrările necesare pentru „Activitatea de repara�ii �i între�inere străzi, alei, trotuare �i poduri pe raza municipiului Timişoara”, de men�ionat este faptul că S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMI�OARA S.A. în baza acordurilor cadru nr. 63/19.06.2013, 64/19.06.2013 �i respectiv 65/19.06.2013 a asigurat execu�ia lucrărilor de între�inere �i repara�ii străzi pe jumătate din teritoriul municipiului Timi�oara, aflată la sud de Canalul Bega .

Prin îmbunătă�irea capacită�ii tehnice , organizatorice �i cu o dotare corespunzătoare precum �i îmbunătă�irea managementului a S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMI�OARA S.A., se poate realiza activitatea de repara�ii �i între�inere drumuri �i poduri pe raza municipiului Timi�oara. 4.2. Fezabilitatea economico-financiară

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii prin modalitatea de gestiune directă şi stabilirea de repere oportune, menite să asigure executarea unor lucrări de calitate.

Prin delegarea gestiunii serviciului de administrare se urmăre�te reducerea costurilor �i eficientizarea serviciilor prestate prin degrevarea Municipiului Timişoara, de o serie de activitati ce sunt consumatoare de timp si bani �i orientarea spre alte activită�i. Unul din argumentele economice pentru care ar fi fezabilă delegarea gestiunii serviciului, ar fi faptul că în acest moment, Primăria Municipiului Timişoara nu dispune de organizarea necesară, de un număr suficient de personal calificat în domeniu pentru a putea gestiona direct această activitate.

Realizarea serviciului/ lucrărilor în regim de gestiune directă prezintă următoarele avantaje �i beneficii:

Economice: - Potrivit art. 1 lit. f din OG nr. 64/2001 actualizată, municipalitatea este beneficiară a

minimum 50% vărsăminte la bugetul local din profitul net realizat de către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMI�OARA S.A.

- Preţurile vor fi rezultatul negocierii şi vor fi în concordanţă cu preţurile pieţei; - Modalitatea de gestiune directă pe o durată mai lungă permite realizarea de investiţii de

către operator care pot conduce la creşterea productivităţii muncii şi scăderea preţurilor;

10   

- Posibilitatea renegocierii preţurilor activităţii în funcţie de fluctuaţia preţurilor materiilor prime aflate pe piaţă;

- Posibilitatea diminuării plă�ilor către operator în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contract sau neîntre�inerea corespunzătoare în perioada următoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări de venituri totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului;

- Eficientizarea utilizării fondurilor publice; Juridice: - Instituţia noastră deţine controlul, intervenţia directă şi imediată asupra acestui domeniu

de activitate; - Consiliul Local Timişoara, prin Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI

MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. deţine controlul asupra activităţilor societăţii; - Orice incident care se petrece pe arterele ce fac obiectul delegării de gestiune �i care are

ca efect implica�ii materiale, penale, este responsabilitatea operatorului economic, Consiliul Local al Municipiului Timi�oara transferând total această obliga�ie. Se vor evita eventualele conflicte (potenţiale cereri de chemare în judecată, contestaţii, etc.) care pot interveni cu operatorii privaţi fapt ce ar conduce la blocarea traficului rutier în Municipiul Timişoara şi pierderea de vieţi omeneşti;

Tehnice: - Se va asigura o activitate continuă (24h/24h) pentru intervenţii privind remedierea

corespunzătoare a unor situaţii neprevăzute ivite pe domeniul public (surpări, accidente, fenomene naturale);

- Se va asigura urmărirea comportării drumurilor �i podurilor în vederea asigurării exploatării normale a acestora;

- Se evită perioadele lungi de timp necesare lansării procedurilor de licitaţii, rezolvării eventualelor contestaţii, timp care poate fi folosit de operator, acesta putând demara şi chiar accelera lucrările din momentul în care a preluat gestiunea şi care poate intervenii urgent în vederea evitării incidentelor rutiere. De men�ionat faptul că durata desfă�urării ultimei proceduri de atribuire a unui contract de execu�ie lucrări de între�inere �i repara�ii a durat 8 luni de zile (străzi de pământ �i piatră spartă : 09.12.2015 – 16.08.2016)

- Prin contractele de mandat, Consiliul de Administraţie impune criterii de performanţă atât membrilor C.A., cât şi conducerii executive, contractele de mandat fiind încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi membrii Consiliului de Administraţie;

- Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate impune adoptarea unor soluţii şi tehnologii performante care pot contribui la creşterea eficienţei şi calităţii lucrărilor de repara�ii �i între�inere a străzilor;

- Consiliul Local al Municipiului Timi�oara, prin Direc�ia de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timi�oara impune organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor �i adoptarea restric�iilor de circula�ie necesare desfă�urării traficului în condi�ii de siguran�ă pe toată durata execu�iei lucrărilor de repara�ie �i între�inere a străzilor;

- S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. va asigura minim 70% din volumul lucrărilor delegate, subdelegarea fiind permisă în proporţie de maxim 30%.

4.3. Aspecte de ordin social şi de protecţie a mediului

11   

Conform art. 5 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu completările şi modificările ulterioare, principalele activităţi edilitar-gospodăreşti specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, desfăşurate la nivelul municipiului, trebuie să asigure în domeniul administrării străzilor următoarele:

- Realizarea unui serviciu de calitate care va conduce la cresterea sigurantei circulatiei, cresterea operativitatii in executarea la timp a lucrarilor si nu in ultimul rand al calitatii lucrarilor;

- Creşterea numărului de locuri de muncă şi implicit scăderea şomajului; - Interven�ia în cel mai scurt timp în cazul în care apar situaţii neprevăzute.

Totodată în conformitate cu Legea nr. 137/29.12.1995, republicată, privind reglementarea protec�iei mediului, Consiliul Local al Municipiului Timi�oara are responsabilitatea �i obliga�ia de a asigura un mediu sănătos pentru to�i locuitorii din Municipiul Timi�oara. În desfă�urarea activită�ii este obligatorie respectarea principiilor ecologice pentru asigurarea unui mediu de via�ă sănătos. Aceste activită�i trebuie să asigure:

- Satisfacerea cerin�elor �i nevoilor de utilitate publică ale comunită�ii locale �i cre�terea calită�ii vie�ii;

- Administrarea �i gestionarea infrastructurii edilitare a unită�ii administrativ-teritoriale în interesul comunită�ii locale;

- Ridicarea continuă a standardelor �i a indicatorilor de performan�ă ai serviciilor prestate;

- Protejarea domeniului public �i punerea în valoare a acestuia; - Protec�ia �i conservarea mediului natural �i construit în conformitate cu reglementările

legale în vigoare În urma aprobării regulamentului serviciului, a caietului de sarcini şi aprobării gestiunii

directe către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A., aceasta se va obliga la respectarea tuturor principiilor mai sus menţionate şi prevăzute de legislaţia în vigoare.

Baza de producţie şi instalaţiile montate respectă normele de protecţia mediului, deţinând certificate şi atestate în următoarele domenii:

- calitate SR EN ISO 9001:2008; - mediu SR EN ISO 14001:2005/AC:2009; Astfel prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor/lucrărilor, comunitatea locală va

beneficia de o îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei.

În ceea ce prive�te prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului, modificată şi completată, din punct de vedere al impactului asupra mediului nu s-au identificat factori negativi care să ridice probleme în raport cu cerinţele de respectare a normelor de mediu.

4.4. Analiza delegării. Identificarea şi alocarea riscurilor

PUNCTE TARI Transferul riscurilor in mare parte către operator; Posibilitatea de control a tarifelor; Posibilitatea de control a garantiei lucrarilor executate/serviciilor prestate; Contractul de delegare prevede indeplinirea indicatorilor de performanta care fac referire la

activitatile prestate;

12   

Indicatorii minimali de performanta ai serviciilor pot fi modificati prin hotarare a Consiliului Local, pe baza unor studii de specialitate.

PUNCTE SLABE Dificultate în estimarea cât mai exactă a serviciilor prestate/lucrări realizate; Valoarea platilor in timp este influenţată de rata inflatiei.

OPORTUNIT�I

Bază legală stabilă �i sistem de raportare corect; Reducerea consumului de resurse.

AMENIN�ĂRI Exista posibilitatea ca societatea privata sa intre in insolventa, în incapacitate temporara de

plata sau definitiva, fapt care ar periclita buna desfasurare a activitatilor; Criza economica si financiara internationala.

Capitolul V INVESTIŢIILE NECESARE

Investiţiile necesare pentru modernizare şi extindere vor rezulta în urma activităţii de

administrare prin elaborarea politicilor şi strategiilor, a programelor de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii, a normelor şi regulamentelor.

Capitolul VI STABILIREA SOLUŢIEI OPTIME DE GESTIUNE

Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi ale O.G.

nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale.

In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege �i de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilită�i pubice astfel încât să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al unităţii administrativ- teritoriale.

Urmare a analizei prezentului studiu, activitatea de între�inere �i reparare străzi, alei , trotuare �i poduri prin gestiune directă, in sensul atribuirii directe către operatorul economic Societatea Comercială DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A., cu actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara, prin îmbunătă�irea capacită�ii tehnice, organizatorice, o dotare mai bună precum �i o experien�ă managerială performantă, este eficientă din punct de vedere economic, urmărind realizarea unui raport calitate/preţ cât mai bun şi unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate.

Prin prezentul studiu se propune ca modalitate de gestiune, gestiunea directă prin atribuire directă, în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, republicată �i actualizată, către Societatea Comercială DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. .

Principalele articole de Deviz in baza carora se vor executa lucrarile sunt cele prezentate in Anexa la prezentul Studiu.

Capitolul VII

13   

DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI ŞI TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU ÎNCHEIEREA ACESTUIA

Durata gestiunii directe este de 15 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, în condiţiile

art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate ca, periodic, respectiv odată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa economică a serviciului. După aprobarea Studiului de oportunitate �i a modalită�ii de gestionare a serviciului de între�inere �i repara�ii a străzilor, aleilor �i trotuarelor de pe raza municipiului Timi�oara, conform art. 9, aliniatul (2) �i art. 10, alin. (3) �i (4) din O.G. nr. 71/2002, actualizată, se va trece la elaborarea �i supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timi�oara, a caietului de sarcini �i a regulamentului de serviciu prin care se vor stabili modurile de organizare �i func�ionare a serviciului de administrare a domeniului public. Termenul estimat pentru încheierea contractului este iunie 2017.

Capitolul VIII FINAN�AREA ACTIVIT�II DELEGATE

Sursele de finan�are a contractului care urmează să fie atribuit :

- Bugetul de venituri �i cheltuieli ale operatorului S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A., (art. 18, alin. (2), lit. b din O.G. nr. 71/2002);

- Alocări bugetare din bugetul local (art. 18, alin. (3), lit. b din O.G. nr. 71/2002); - Alte surse financiare legal constituite.

Legislaţia în baza căreia s-a întocmit studiul:

- Legea nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată �i actualizată;

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, care precizează modalităţile în care se pot gestiona serviciile publice;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-01, Ver.3 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL DRUMURI, PODURI, UTILITĂȚI HIDROTEHNICE PRIMAR BIROUL DRUMURI, PODURI Nicolae ROBU SC 2016 – _______ din ______________

REFERAT pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului ”Activitate de

reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor și podurilor din municipiul Timișoara”

S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. a înaintat Primăriei Municipiului Timișoara adresa nr. 7458/11.11.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2015- 002694/12.11.2015, prin care propune ca activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor și trotuarelor să fie delegată S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., prin gestiune delegată, pe o durată de minim 15 ani de zile.

Urmare modificării legislației privind serviciile publice, respectiv O.U.G. nr. 58/2016, S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. a înaintat o nouă cerere reformulată în conformitate cu noile reglementări, având nr. RE 2016 – 1927/06.10.2016. Prin această cerere se propune Primăriei Municipiului Timișoara delegarea gestiunii serviciului prin modalitatea de gestiune directă.

”Construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor,

viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane”, conform art.3 alin.1 lit.a din O.G. nr.71/2002, reprezintă principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, în domeniul administrării drumurilor și străzilor.

Serviciile de administrare a domeniului public sunt reglementate de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. Această lege se completează cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată și actualizată, care constituie dreptul comun în materie.

Potrivit prevederilor art. 5 pct.2 din O.G. nr.71/2002, principalele activităţi edilitar- gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, trebuie să asigure, în sectorul administrarii drumurilor şi străzilor:

a) executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, în stricta concordanţă cu documentaţiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulaţie şi de trafic;

b) verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora;

c) creşterea eficienţei lucrărilor de construire, reabilitare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, prin adoptarea unor soluţii, materiale şi tehnologii performante;

d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor şi adoptarea restricţiilor de circulaţie necesare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă pe toată durata execuţiei lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor;

e) evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi refacerea zonelor adiacente afectate. Organizarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, în baza

prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi ale O.G. nr.71/2002, constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale.

Cod FO53-01, Ver.3 2

Potrivit art.10 din O.G. nr.71/2002 şi art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public, se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

a) gestiune directă; b) gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar potrivit prev. art.10

alin.(3) din O.G. nr.71/2002, desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în

numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, care pot fi :

a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate sau organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

Totodată, potrivit art. 28, alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, pot încredinţa unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract:

a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților

administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Cod FO53-01, Ver.3 3

Astfel având în vedere cererile formulate de către S.C. DRUMURI MUNICIPALE

TIMIȘOARA S.A., precum și prevederile legale care permit autorităților administrației publice locale să delege prestarea unui serviciu sau a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice;

În condițiile în care Primăria Municipiului Timișoara, prin Direcția Tehnică, are în derulare, pentru lucrările de întreținere și reparații străzi și trotuare din municipiul Timișoara, acordurile-cadru: 58/19.06.2013 (străzi sector 1), 59/19.06.2013 (străzi sector 2), 60/19.06.2013 (străzi sector 3), 63/19.06.2013 (străzi sector 4), 36/19.02.2014 ( trotuare sector 1), 37/19.02.2014 ( trotuare sector 2), 38/19.02.2014 ( trotuare sector 3), 39/19.02.2014 ( trotuare sector 5), 40/19.02.2014 (trotuare sector 6) – a căror durată este de 4 ani de la data semnării lor , precum și în condițiile în care potrivit art. 13 alin. (4) din OG nr. 71/2002: ”delegarea gestiunii poate fi făcută numai către operatori atestați și autorizați în condițiile legii”, pentru verificarea legalității încredințării gestiunii către SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA, Direcția Tehnică a solicitat punctul de vedere de la cei cu competențe în acest sens, respectiv : Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) și Camera De Conturi Timiș.

Astfel: - Serviciul Juridic comunică prin adresa nr. RE2015-2694/05.01.2016 următoarele: ”Referitor la acordurile cadru la care ați făcut referire, subliniem faptul că acestea sunt încă în derulare, iar obligațiile asumate prin acordurile-cadru/contractele subsecvente se completează cu dispozițiile noului cod civil, astfel:

 (1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante;  (2) Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze

autorizate de lege. (cf. Art. 1270 NCC – Forța obligatorie).  (1) Părțile sunt ținute să își execute obligațiile, chiar dacă executarea lor a devenit

mai oneroasă, fie datorită creșterii costurilor executării proprie obligații, fie datorită scăderii valorii contraprestației (cf. Art. 1271 NCC – Impreviziunea).

Totodată, acceptarea unor astfel de modificări pe parcursul derulării acordurilor-cadru/ contractelor subsecvente, va conduce la anularea efectelor dispozițiilor art. 204, alin. (1) din OUG 34/2006, dispoziții potrivit cărora contractul se semnează, și implicit se derulează, cu ofertantul declarat câștigător, în baza propunerilor tehnice și financiare, așa cum au fost acestea cuprinse în oferta depusă.”

- A.N.R.S.C., autoritatea de reglementare competentă pentru serviciile de utilități publice, prin răspunsul nr. 402070/16.02.2016, înregistrat la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC 2016- 004066/19.02.2016, confirmă faptul că :” Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, prin excepție de la prevederile art. 29 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 29 alin. (6), se atribuie direct:

a) Operatorilor cu statut de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu capital integral al unităților administrative- teritoriale înființați prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean subordonate autorităților administrației publice locale, care au avut în administrare și în exploatare bunuri, activități ori servicii de utilități publice.

De asemenea, trebuie avute în vedere și dispozițiile alin. (2) al art. 31 mai sus amintit care stipulează că atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face și cu respectarea anumitor condiții cumulative enumerate la lit. a), b) și c):

a) Unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ- teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o

Cod FO53-01, Ver.3 4

influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) Operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general al utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;

c) Capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.” În ceea ce privește licențele în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice:”

Prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende, să retragă licențele sau să retragă permisiunea de a presta/furniza serviciul/activitățile într-o unitate administrativ-teritorială, pentru:

a) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; b) Serviciul public de alimentare cu apă; c) Serviciul public de canalizare; d) Serviciul public de salubrizare a localităților; e) Serviciul de iluminat public; f) Serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice

în cogenerare. Astfel, din cele de mai sus rezultă că instituția noastră nu acordă licențe pentru administrarea

domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea.” - Camera de Conturi Timiș, prin adresa nr. 1954/29.07.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDT 2016-1195/29.07.2016, ne comunică faptul că din dispozițiile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi :”Rezultă că instituția Curții de Conturi nu are competența și se află în imposibilitatea legală de a exprima opinii cu caracter consultativ cu excepția opiniilor exprimate urmare și în cadrul misiunilor de audit sau control, conform acelorași norme.”

Urmare celor precizate de către A.N.R.S.C. prin adresa nr. SC 2016-4066 din data 19.02.2016,

s-a solicitat societății S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. prezentarea tuturor documentelor edificatoare privind îndeplinirea cumulativă a condițiilor enumerate la literele a), b) și c) ale art. 31 alin.(2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.

Referitor la îndeplinirea cumulativă a condițiilor ce se cer respectate, așa cum o instituie alin. 2 al art. 31 din Legea nr. 51/2006, prin adresa nr. RE2016-1927/09.09.2016, și respectiv RE2016 – 1927/06.10.2016 (această ultimă adresă fiind întocmită în conformitate cu noile modificări aduse Legii 51/2006 de OUG nr. 58/2016, în sensul că îndeplinirea cumulativă a condițiilor pentru delegarea gestiunii prin modalitatea gestiunii directe, este instituită de alin. 2^1 al art. 28 din Legea 51/2006) S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. precizează că societatea îndeplinește cumulativ condițiile legale , astfel:

”a) în ceea ce privește condiția ca unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar unic al operatorului să exercite un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe, acesta este pe deoplin îndeplinită atâta timp cât acționarul unic al societății noastre este chiar Consiliul Local al Municipiului Timișoara, acesta din urmă – prin membrii săi (consilierii locali) – exercitând toate drepturile și obligațiile adunării generale a acționarilor societății noastre. Or, după cum se știe, adunarea generală a

Cod FO53-01, Ver.3 5

acționarilor a unei societăți este organul de deliberare și decizie al societății, care exercită un control și o influență directă și exclusivă asupra tuturor deciziilor și strategiilor societății (operatorului), inclusiv în legătură cu serviciul ce va fi furnizat/prestat ca urmare a delegării gestiunii.

b)cât privește condiția ca societatea noastră, în calitate de delegat, să desfășoare exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general al utilizatorilor de pe raza de competență a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului, precizăm că societatea noastră desfășoară mai multe astfel de activități, după cum urmează: sistemul de parcare TimPark, serviciile de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor oprite/staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat, serviciul ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere”, serviciile de curățenie a imobilelor în care-și desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia, respectiv a WC-urilor publice.

c)cât privește condiția ca întreg capitalul social al operatorului să fie deținut de unitatea administrativ-teritorială, invederăm că întreg capitalul societății noastre este deținut de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în calitate de acționar unic, acesta având cota de participare la beneficii și pierderi de 100%.”

În conformitate cu cele mai sus menționate: - Gestiunea directă a activității de reparații și întreținere a străzilor, aleilor , trotuarelor

și podurilor se poate încredința prin atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii, unei societăți cu statut de societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având capital integral al unității administrativ-teritoriale înființată prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local.

- Referitor la licența pentru prestarea serviciilor de administrare a domeniului public și

privat, din sfera cărora fac parte și ”întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și pasajelor” se configurează următoarea situație:

Potrivit art.1, alin. (4) litera j) din Legea nr. 51/2006, republicată și actualizată: ”(4) Serviciile de utilităţi publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general şi au următoarele particularităţi: j) pot fi furnizate/prestate de către operatorii titulari de licenţă care sunt organizaţi şi funcţionează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;”

Totodată conform art. 33 alin (1) al aceleeași legi: ” Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului şi a licenţei emise de autoritatea de reglementare competentă, în condiţiile legii speciale.”

Potrivit art.47 alin. (4) litera c) din Legea nr. 51/2006, republicată și actualizată: ”Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte : […]c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă eliberată potrivit prevederilor prezentei legi;” Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciile de administrarea domeniului public și privat al unităților administrative-teritoriale, conform art. 13, alin. (2), lit.g) din Legea nr. 51/2006, republicată și actualizată este A.N.R.S.C.

În conformitate cu art. 13, alin. (3), potrivit competenţelor acordate prin Legea nr. 51/2006, ), A.N.R.S.C. eliberează licenţe pentru domeniul serviciilor de utilităţi publice din sfera sa de reglementare. Însă, conform art. 38, alin. (1) , litera a) din Legea nr. 51/2006 republicată și cât și conform răspunsului nr. 402070/16.02.2016, înregistrat la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC 2016-004066/19.02.2016, A.N.R.S.C., autoritatea de reglementare competentă pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat nu acordă licențe pentru administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea.

Cod FO53-01, Ver.3 6

Întrucât serviciile de ” întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și pasajelor” sunt servicii de administrare a domeniului public și privat, rezultă că A.N.R.S.C., autoritatea abilitată prin lege de a acordă licențe în sfera serviciilor de administrare a domeniului public și privat, nu eliberează licențe pentru astfel de servicii, deci implicit A.N.R.S.C. nu eliberează licențe nici pentru serviciile de ”întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și pasajelor”.

Însă pentru prestarea unui serviciu în domeniul utilităților publice, conform art. 2, lit. e) din Legea nr. 51/2006 republicată și actualizată, este obligatoriu ca operatorul care prestează un astfel de serviciu să dețină licență.

”Nesolicitarea de către operatori a acordării licenței, în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii, constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.”, potrivit art.47 alin. (4) litera c^1) din Legea nr. 51/2006, republicată și actualizată

Concluzia celor mai sus expuse, este aceea că pentru încredințarea potrivit acestor reglementări, operatorul (căruia urmează a-i fi încredințată gestiunea directă/delegată, prin modalitatea supusă aprobării Consiliului Local), are obligația ca în termenul prevăzut de lege, să întreprindă toate măsurile în vederea obținerii licenței.

Pentru sectoarele din Municipiul Timişoara, ce fac obiectul acordurilor cadru de execuţie şi sunt în derulare, încredințarea gestiunii activității de întreținere a străzilor şi trotuarelor se face doar după finalizarea acestora, încredinţarea gestiunii activităţii de înteţinere a străzilor şi trotuarelor pentru acordurile cadru 65/19.06.2013 (străzi sector 6), 94/25.07.2012 ( trotuare sector 4) și 40/19.02.2014 (trotuare sector 6), se poate face în modalitatea supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată și actualizată.

Studiul de oportunitate , în vederea încheierii contractului de delegare a gestiunii, va cuprinde, în principal, următoarele elemente (art. 5 din Regulamentul - cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin HG nr. 955/2004):

a) descrierea activităţii pentru care se face delegarea de gestiune; b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea

serviciului; c) investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere; d) procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi

privat; e) durata estimată a contractului; f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului. Prin studiul de oportunitate se propune ca modalitate de gestiune, gestiunea directă prin

atribuire directă conform dispoziţiilor art. 28, alin. (2), litera b) și art. 28, alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 republicată și actualizată în favoarea operatorului SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

La data întocmirii studiului, Societatea Comercială Drumuri Municipale Timisoara S.A., deţine instalatii tehnice, maşini si utilaje, destinate executării lucrărilor. Baza de producţie a Societatii Drumuri Municipale Timisoara S.A. dispune de depozite pentru stocarea temporară a materiilor prime şi materialelor folosite în procesele de fabricaţie, amplasate într-un flux tehnologic operaţional şi dimensionate la parametrii care să asigure funcţionarea fără fluctuaţii.

Realizarea serviciului/ lucrărilor în regim de gestiune directă prezintă următoarele avantaje și beneficii:

Economice: - Potrivit art. 1 lit. f din OG nr. 64/2001 actualizată, municipalitatea este beneficiară a

minimum 50% vărsăminte la bugetul local din profitul net realizat de către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.

Cod FO53-01, Ver.3 7

- Preţurile vor fi cele din propunerea financiară ce a stat la baza încheierii acordurilor cadru de execuție lucrări de întreținere și reparații străzi pe cele trei sectoare: 4 (respectiv zona de sud-vest), 5 și 6;

- Modalitatea de delegare de gestiune pe o durată mai lungă permite realizarea de investiţii de către operator care pot conduce la creşterea productivităţii muncii şi scăderea preţurilor;

- Posibilitatea renegocierii preţurilor activităţii în funcţie de fluctuaţia preţurilor materiilor prime aflate pe piaţă;

- Posibilitatea diminuării plăților către operator în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contract sau neîntreținerea corespunzătoare în perioada următoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări de venituri totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului;

- Eficientizarea utilizării fondurilor publice; Juridice: - Instituţia noastră deţine controlul, intervenţia directă şi imediată asupra acestui domeniu

de activitate; - Consiliul Local Timişoara, prin Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI

MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. deţine controlul asupra activităţilor societăţii; - Orice incident care se petrece pe arterele ce fac obiectul delegării de gestiune și care are ca

efect implicații materiale, penale, este responsabilitatea operatorului economic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara transferând total această obligație. Se vor evita eventualele conflicte (potenţiale cereri de chemare în judecată, contestaţii, etc.) care pot interveni cu operatorii privaţi fapt ce ar conduce la blocarea traficului rutier în Municipiul Timişoara şi pierderea de vieţi omeneşti;

Tehnice: - Se va asigura o activitate continuă (24h/24h) pentru intervenţii privind remedierea

semnalizării rutiere afectate de accidente rutiere, vandalism, furt, fenomene naturale, etc., precum şi semnalizarea corespunzătoare a unor situaţii neprevăzute ivite pe domeniul public (surpări, accidente, fenomene naturale);

- Se va asigura urmărirea comportării drumurilor și podurilor în vederea asigurării exploatării normale a acestora;

- Se evită perioadele lungi de timp necesare lansării procedurilor de licitaţii, rezolvării eventualelor contestaţii, timp care poate fi folosit de operator, acesta putând demara şi chiar accelera lucrările din momentul în care a preluat gestiunea şi care poate intervenii urgent în vederea evitării incidentelor rutiere;

- Prin contractele de mandat, Consiliul de Administraţie impune criterii de performanţă atât membrilor C.A., cât şi conducerii executive, contractele de mandat fiind încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi membrii Consiliului de Administraţie;

- Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate impune adoptarea unor soluţii şi tehnologii performante care pot contribui la creşterea eficienţei şi calităţii lucrărilor de reparații și întreținere a străzilor;

Pe lângă baza materială menţionată, operatorul deţine personal calificat atestat. Astfel, S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. are un număr de 311 angajaţi, din care 169 personal direct productiv şi 24 ingineri ( din care 11 ingineri de specialitate de Căi ferate, drumuri și poduri), având codul CAEN 4211 (lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor) ca activitate principală.

În ceea ce privește posibilitățile operatorului de a efectua lucrările necesare pentru „Activitatea de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și poduri pe raza municipiului Timişoara”, menționăm faptul că, SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA a asigurat execuția lucrărilor de întreținere și reparații străzi pe jumătate din teritoriul municipiului Timișoara, aflată la sud de Canalul Bega conform acordurilor cadru nr. 63/19.06.2013, 64/19.06.2013 și respectiv 65/19.06.2013. Subliniem totodată că îmbunătățirea capacității tehnice, organizatorice, o dotare mai bună precum și o experiență managerială mai performantă a S.C. DRUMURI MUNICIPALE

Cod FO53-01, Ver.3 8

TIMIȘOARA S.A., poate conduce la realizarea activității de reparații și întreținere drumuri și poduri pe raza municipiului Timișoara.

În vederea finalizării delegării gestiunii după aprobarea modalității de gestiune a serviciului

”Activitate de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor și podurilor din municipiul Timișoara” precum și a Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului ”Activitate de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor și podurilor din municipiul Timișoara” vor fi necesare următoarele:

- Atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii doar după obținerea avizului Consiliului Concurenței;

- Elaborarea Regulamentului serviciului, a caietului de sarcini și aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

- Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a prețurilor/tarifelor pentru serviciile prestate;

- Stabilirea bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a Primăriei Municipiului Timișoara, care vor fi date în administrarea şi exploatarea operatorului;

- Elaborarea contractului de delegare gestiune, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi ale O.G. nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale.

In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege și de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilități pubice astfel încât să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al unităţii administrativ- teritoriale.

Ţinând cont de cele mai sus prezentate propunem spre aprobarea Consiliului Local Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului ”Activitatea de întreținere și reparații străzi, alei , trotuare și poduri pe raza municipiului Timişoara”.

DIRECTOR D.E., DIRECTOR, STELIANA STANCIU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER B.G.M.P.D., SERVICIUL JURIDIC, TEODORA GENTIMIR