keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 248/20.12.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 248/20.12.2016
privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 6185/29.11.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 9/02.02.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
În baza art. 63 şi art. 64 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
În baza art. 101 alin. (1) din Legea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
În baza art. 26, alin. (3) din Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. a) şi alin. (3) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: stat_de_functii_2016_DECEMBRIE_-.pdf

Anexa nr.1 la HCLMT nr............/........... Aprobat, PRIMAR Nicolae Robu

STAT DE FUNCŢII Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Funcţia publică/Post contractual

Nr.posturi Cls. Grad A . Functii publice de conducere

1 Director executiv S 1 II 2 Director executiv adjunct S 1 I 3 Şef serviciu S 3 I 4 Şef birou S 1 I Total funcţii publice de conducere 6 B . Functii publice de executie 5 Consilier S 3 I superior 6 Auditor S 1 I superior 7 Auditor S 1 I principal 8 Consilier S 1 I principal 9 Consilier juridic S 1 I principal

10 Consilier juridic S 1 I asistent 11 Inspector S 15 I superior 12 Inspector S 5 I principal 13 Inspector S 5 I asistent 14 Referent de specialitate SSD 1 II superior 15 Referent M 8 III superior 16 Referent M 2 III principal Total funcţii publice de execuţie 44 Total funcţii publice 50 C.1. Funcţii personal contractual de conducere

17 Şef Serviciu S 1 I 18 Şef birou S 1 I 19 �ef centru S 1 Total personal contractual de conducere 3 C.2. Funcţii personal contractual de executie

20 Asistent social principal S 4 21 Asistent social specialist S 1 22 Asistent social practicant S 2 23 Asistent social debutant S 3 24 Kinetoterapeut principal S 1 25 Kinetoterapeut S 2 26 Logoped principal S 2 27 Logoped S 1 28 Medic specialist med generală S 1 29 Psiholog practicant S 2 30 Psiholog specialist S 2 31 Psihopedagog principal S 1 32 Inspector de specialitate S 1 I 33 Educator S 2 34 Asistent medical PL 1 35 Administrator M 1 I 36 Casier M 1 37 Educator principal M 2 38 Educator M 3 39 Pedagog de recuperare principal M 1 40 Instructor de educaţie principal M 3 41 Instructor de ergoterapie principal M 6 42 Instructor de ergoterapie M 1 43 Magaziner M 1 44 Referent M 2 IA 45 Referent M 4 I 46 Referent M 3 II 47 Sofer G 4 II 48 Sofer G 1 I 49 Ingrijitor G 4 50 Infirmieră G 25 51 Muncitor calificat G 1 III 52 Paznic G 1 Total personal contractual de executie 90 Total personal contractual 93 TOTAL GENERAL 143

Director Executiv, Referent gr.superior Maria Stoianov Aurelia-Anica Bogdan

Atasament: referat_promovari_2016_DECEMBRIE.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ Primar Nr.6185/29.11.2016 Nicolae Robu

R E F E R A T privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară

Timişoara

Prin H.C.L.M.T. nr.9/02.02.2016 a fost aprobat Statul de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

În urma examenului organizat la data de 22.11.2016 pentru promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, în baza art. 26 alin.(3) din Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, propunem modificarea Statului de Funcţii prin transformarea următoarelor posturi astfel:

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional principal se transformă într-un post de inspector, clasa I, gradul profesional superior; În urma examenului organizat în data de 15.11.2016 pentru promovarea personalului contractual

din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, în baza art.41 din anexa la HG. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, propunem transformarea următoarelor posturi-personal contractual, astfel:

- 2 posturi de referent I se transformă în 2 posturi de referent IA; Având în vedere cele expuse, în baza art.36 alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit. b) din Legea nr.215/2001

privind administraţia publică locală.

PROPUNEM: 1.modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, conform anexei nr.1.

Viceprimar, Director executiv, Farkas Imre Maria Stoianov

Referent gr. superior, Aurelia-Anica Bogdan

COD FP53-01, ver.2