keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 243/11.11.2003 privind intenţia de asociere a S.C. TERMOCET 2002 S.A. în scopul reabilitării şi dezvoltării CET-sud Timişoara

11.11.2003

Hotararea Consiliului Local 243/11.11.2003
privind intenţia de asociere a S.C. TERMOCET 2002 S.A. în scopul reabilitării şi dezvoltării CET-sud Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003- 19152/04.11.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. RE2003- 3061/03.11.2003 a S.C. TERMOCET 2002 S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. TERMOCET 2002 S.A. nr. 20/31.10.2003;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 163/29.07.2003 - privind aprobarea conceptului sistemului de termoficare al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. x din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea avizului de principiu în vederea asocierii dintre S.C. TERMOCET 2002 S.A. , cu sediul în Timişoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4 şi firmele care se prezintă în urma publicării anunţului de intenţie, în scopul reabilitării şi dezvoltării centralei termice din partea de sud a Timişoarei, conform strategiei de dezvoltare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2003.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. TERMOCET 2002 S.A.
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
ION BĂLĂŞOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI