keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 23/29.01.2001 privind indexarea taxei de concesiune a domeniului public în Municipiul Timişoara

29.01.2001

Hotararea Consiliului Local 23/29.01.2001
privind indexarea taxei de concesiune a domeniului public în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2000- 1325/29.01.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Adresei nr. 2019/16.11.2000 a Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice Timiş;
Având în vedere Legea nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri de realizare a locuinţelor, republicată;
În baza Legii nr.219/1998 - privind regimul juridic al concesiunilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.182/1997 - privind modificarea taxei de concesionare a terenurilor proprietate de stat destinate construirii de garaje în municipiul Timişoara;
În baza Contractului de concesionare cadru, aprobat prin Hotărârea nr.21/1996 şi Hotărârea nr.22/1996, modificată prin Hotărârea nr.182/1997;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (f) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1:Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local nr.144/2000, astfel:"Hotărârea nr.144 din data de 19.12.2000 - privind indexarea preţului de concesionare a terenurilor din domeniul public şi privat al statului sau unităţii administrativ-teritoriale pentru construire garaje".

Art.2: Art.1 din Hotărârea nr.144/19.12.2000, se modifică şi se completează, după cum urmează:
"Art.1: Pentru anul 2001 preţul minim de concesionare a terenurilor din domeniul public şi privat al statului sau unităţii administrativ-teritoriale destinate construirii de garaje se indexează cu coeficientul de 42%.
Indexarea preţului concesiunii cu 42% se aplică şi contractelor de concesiune aflate în derulare.

Art.3: Se elimină din preambulul hotărârii Legea nr.27/1994 - privind impozitele şi taxele locale, republicată şi modificată şi se introduc următoarele:
- Legea nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
- Legea nr.219/1998 - privind regimul juridic al concesiunilor;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr.182/1997 - privind modificarea taxei de concesionare a terenurilor proprietate de stat destinate construirii de garaje în municipiul Timişoara;
- Contractul de concesionare cadru, aprobat prin Hotărârea nr.21/1996 şi Hotărârea nr.22/1996, modificată prin Hotărârea nr.182/1997;

Art.4: Hotărârea Consiliului Local nr.144/19.12.2000 cu modificările de mai sus este cuprinsă în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Corp Control Primar;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI