keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 237/31.07.2007
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2007-16304/17.07.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006;
In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si art.20 alin.1;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(4) lit.a) si art.63 alin.(1) lit.c) si alin.(4) lit.b) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001- privind administratia publica locala, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articolede Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe; Anexei Nr.2 - Programul de Investitii (buget local si credite), Anexei Nr.3 - Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotărârea consiliului Local nr.158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Investitii.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR SC2007-11.047/14.05.2007

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2007 rectificat 3

, Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

TOTAL GENERAL 120.005,49 102.750,46 222.755,95 -buget local-A 96.311,57 42.829,53 139.141,10

20.901,04 26.452,34 47.353,38 -buget local-C 2.215,88 31.916,18 34.132,06 TOTAL GENERAL 120.005,49 102.750,46 222.755,95 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 1.993,00 5.118,21 7.111,21 51.02.01.03 Autorităţi executive 1.993,00 5.118,21 7.111,21 Total, din care: Construcţii 700,00 981,00 1.681,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 200,00 200,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.293,00 3.342,21 4.635,21 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 300 595,00 895,00 B. Lucrări noi 700,00 981,00 1.681,00 Amenajare spaţii PMT (corp II si sediu Banc Post) 981 Extindere Reţea Data Voce 700,00 0,00 700,00 Mansardare Primărie 0,00 0,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 1.293,00 3.710,00 5.003,00 Dotări independente 993,00 3.115,00 4.108,00 Dotări Primărie 0,00 3.115,00 3.115,00 Studii şi proiecte 300,00 595,00 895,00 Expertiza amenajare spatii PMT (corp II si sediu Banc Post) 19,00 19,00 Barometrul politicilor publice din Timişoara 26,00 26,00 Sistem info-geografic de administrare al PMT 300,00 400,00 700,00 SF+ Reamenajare Vila Bistra (compartimentări, centrală proprie, instalaţii) 150,00 150,00 DIRECTIA FISCALA - Dotari 427,21 427,21 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 0,00 343,37 343,37 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 343,37 343,37 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populaţiei 0,00 343,37 343,37 C. Dotări independente si alte investiţii 0,00 343,37 343,37 Dotări independente 343,37 343,37 Dotări 343,37 343,37

Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 0,00 2.575,20 2.575,20 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 35,20 35,20 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 2.000,00 2.000,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 540,00 540,00 61.02.03.Ordine publică 0,00 2.075,20 2.075,20 61.02.03.04 Poliţie comunitară 0,00 2.075,20 2.075,20 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.040,00 2.040,00 Dotări independente 1.500,00 1.500,00

131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04

1

Achiziţie masini, echipamente si mijloace de transport 35,20 35,20 Studii şi proiecte 0,00 540,00 540,00 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Mehala 180,00 180,00 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Freidorf 0,00 180,00 180,00 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Fratelia 0,00 180,00 180,00

0,00 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 0,00 500,00 500,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 500,00 500,00 Dotări independente 500,00 500,00 Dotări 0,00 500,00 500,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00

0,00 Capitolul 65.02 Învăţământ 1.609,00 14.785,45 16.394,45 Total, din care: Construcţii 1.609,00 13.249,00 14.858,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 755,25 755,25 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 781,20 781,20 65.02.03 Învăţămănt preşcolar şi primar 528,00 6.651,20 7.179,20 65.02.03.01.Învăţământ preşcolar 528,00 2.950,00 3.478,00 A. Lucrări în continuare 0,00 60,00 60,00 Reparatii capitale gradinita PN22 0,00 60,00 60,00 B. Lucrări noi 528,00 2.233,00 2.761,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică Grăd. PN 7 22,00 0,00 22,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN19 50,00 0,00 50,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN5 56,00 0,00 56,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP45 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP30 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN15 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00 Reabilitare termica a cladirii PP29 500,00 500,00 Mansardare gradinita PS1 300,00 300,00 Reparatii capitale gradinita PP22 350,00 350,00 Mansardare gradinita PP20 350,00 350,00 Mansardare gradinita PP14 500,00 500,00 Extindere Gradinita PP. 12 100,00 100,00 Reabilitare PN. 10 100,00 100,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 0,00 657,00 657,00 Dotări independente 365,00 365,00 Achiziţie plită gaz PP 22, PP 48, PP11, PP3 135,00 135,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 230,00 230,00 Studii şi proiecte 292,00 292,00 proiect instalaţii int. PP.22 0,00 0,00 proiect utiliz.plită+renom.consumat.PP.22 2,00 2,00 proiect SF instal.PP.23 0,00 0,00 proiect mansardare clădire PP.20 100,00 100,00 proiect.instal.termică PP.11 0,00 0,00 SF+ proiect rep.capitale instal.încălzire PP.53 0,00 0,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PN.5 50,00 50,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PP.29 0,00 0,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PP.30 0,00 0,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PP.38 0,00 0,00 SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.25 20,00 20,00 SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.26 0,00 0,00 SF+ proiect mansardare PP.14 100,00 100,00 SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PN.4 0,00 0,00 sf mansardare gradinita 48 20,00 20,00

0,00 65.02.03.02 Învăţământ primar 0,00 3.701,20 3.701,20 A.Lucrări în continuare 0 440,00 440,00 Bransamente utilitati, reparatii capitale Gen 11 200,00 200,00 Reparatii capitale Gen2 190,00 190,00 Reabilitare Grup Scolar Silvic 50,00 50,00 B. Lucrări noi 0,00 2.981,00 2.981,00 Extindere branşament gaz +CT ( corp J.Moor) gen 4 150,00 150,00

2

Extindere branşament gaz +CT Gen. 19 115,00 115,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 6 72,00 72,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 22 182,00 182,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 11 88,00 88,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 29 8,00 8,00 Extindere sala de sport Gen. 9 250,00 250,00 Amenajare vestiar Gen 24 250,00 250,00 Reparatii capitale scoala gen16 380,00 380,00 Reparatii capitale scoala gen 22 130,00 130,00 Reparatii capitale scoala gen27 310,00 310,00 Reparatii capitale scoala gen29 400,00 400,00 Reparatii capitale scoala gen 1 350,00 350,00 Reabilitare Liceu Grigore Moisil 296,00 296,00

0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 0,00 280,20 280,20 Dotări independante 200,00 200,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 200,00 200,00 Studii şi proiecte 80,20 80,20 Constr.sală sport Gen.15 25,00 25,00 Mansardă Gen.15 50,00 50,00 Proiect+SF constr.lab. Gen.14 0,00 0,00 Rep.capitale tâmplărie Gen.27 0,00 0,00 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.29 5,20 5,20 Rep.capitale tâmplărie Gen.11 0,00 0,00 Rep.capitale acoperiş+tâmplărie Gen.20 0,00 0,00 Rep.capitale acoperiş, c-ţii+igieniz.Gen.2 0,00 0,00 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.16 0,00 0,00 Rep.capitale tâmplărie Gen.25 0,00 0,00 Rep.capitale tâmplărie,împrejm.gard teren sport Gen.13 0,00 0,00 Rep. Capitale instal.încălzire Gen.26 0,00 0,00 Rep.capitale instal.încălzire Gen.1 0,00 0,00 Rep. capitale c-ţii+instal.Gen.12 0,00 0,00 Alte studii şi proiecte 0,00 0,00

0,00 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 1.081,00 8.134,25 9.215,25 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 1.081,00 8.134,25 9.215,25 A. Lucrări în continuare 0,00 1.855,00 1.855,00 Reparatii capitale Lic I.Vidu 0 30,00 30,00 Reparatii capitale Lic Silvic 250,00 250,00 Reparatii capitale Lic E.Ungureanu 580,00 580,00 Reparatii capitale LicCFR 535,00 535,00 Reparatii capitale Lic Agricol 460,00 460,00 B. Lucrări noi 1.081,00 5.680,00 6.761,00 Reabilitare Liceul de Arte Plastice 2.730,00 2.730,00 Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu 0,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00

Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 350,00 0,00 350,00

Reparatii capitale Lic V.Tepes 400,00

Reparatii capitale Lic G.Moisil 1.000,00

Reparatii capitale Lic C.Sylva 150,00

Reparatii capitale Lic N.Lenau 300,00

Reparatii capitale Lic Bartok Bella 800,00 Restaurare si consolidare cabinet silvicultura Grup Scolar Silvic 0,00 300,00 300,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 599,25 599,25 Dotări independente 190,25 190,25 Achiziţie plite cu montaj 90,25 90,25 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 409,00 409,00 Proiect+SF instal.int.încălz.G.Moisil 0,00 0,00 Proiectare rampe unit.învăţământ 25,00 25,00 Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.Ungureanu 2,00 2,00 Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.I.Vidu 2,00 2,00

Proiect GŞ-Ungureanu 180,00 180,00 Rep.capitale reţele termice GŞ.Auto 0,00 0,00 Rep.capitale c-ţii+instal. GŞ.T.Tănăsescu 0,00 0,00 Rep.capitale Lic.Economic 0,00 0,00 Rep.capitale corp C Lic. Silvic 0,00 0,00

3

Rep.capitale corp D Lic. Silvic 0,00 0,00 Rep.capitale corp 4 Lic. Silvic 0,00 0,00 Rep.capitale Lic.C-ţii-Montaj 0,00 0,00 Alte studii şi proiecte 0,00 0,00 SF+pr.reabilitare Lic.I.Vidu 200,00 200,00

0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 3.040,00 2.093,00 5.133,00 66.02.06 Spitale 3.040,00 2.093,00 5.133,00 Total, din care: Construcţii 3.040,00 1.130,00 4.170,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 250,00 250,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 713,00 713,00 A. Lucrări în continuare 1.840,00 390,00 2.230,00 Branşament gaz+centrală termică şi abur Clinicile Noi 500,00 390,00 890,00 Construcţie Centru MRF 1.340,00 0,00 1.340,00

0,00 B. Lucrări noi 1.200,00 740,00 1.940,00 Spitalul clinic municipal z.Torontal-clinica ORL 700,00 0,00 700,00 Reabilitare centrală abur spital V.Babeş 390,00 390,00 Mansardare secţie hematologie Clinicile Noi 350,00 350,00 Extindere corp B secţia prematuri şi lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS ŢURCANU 500,00 0,00 500,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 963,00 963,00 Dotări independente NEESALONAT 250,00 250,00 Studii şi proiecte 713,00 713,00 SF + proiect mansardare Sp.V.Babeş 90,00 90,00 SF + proiect fosă septică,st.epurare V.Babeş 50,00 50,00 SF+proiect.amenaj.saloane V.Babeş 100,00 100,00 SF+proiect.garaje pt.parc auto V.Babeş 50,00 50,00 SF+proiect.pt.consolid.antiseism Sp.Ţurcanu 203,00 203,00 SF+proiect.pt.c-ţii.at.muncit.întreţ.Sp.L.Ţurcanu 20,00 20,00 SF+pr. Reabilitare Cl.Noi 100,00 100,00 SF+pr.Sp Cl Municipal - Spital.Maxilo-Faciale (expertizare şi reabilitare) 100,00 100,00

0,00 Capitolul 67.02 Cultură recreere şi religie 6.363,90 3.491,10 9.855,00 Total, din care: Construcţii 5.536,90 586,10 6.123,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 250,00 1.205,00 1.455,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.700,00 1.700,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 0,00 1.805,00 1.805,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 1.805,00 1.805,00 Dotări independente 0,00 1.205,00 1.205,00 Dotări 1.205,00 1.205,00 Studii şi proiecte 600,00 600,00 SF+pr reabilitare imobil "Cinema Capitol" 250,00 250,00 SF+expert.+pr. Palatul Culturii NEESALONAT 350,00 350,00

0,00 67.02.03.07 Casa de cultură 250,00 0,00 250,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 250,00 0,00 250,00 Dotări independente 250,00 0,00 250,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.05.01 Sport 2.113,90 336,10 2.450,00 A. Lucrări în continuare 2.113,90 336,10 2.450,00 Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament) 2.113,90 336,10 2.450,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 Amenajare bază sportivă Dan Paltinişan (pentru copii) 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 4.000,00 1.350,00 5.350,00 A. Lucrări în continuare 1.600,00 0,00 1.600,00 Reamenajare Gradină Zoologică 1.600,00 0,00 1.600,00 B. Lucrări noi 1.823,00 250,00 2.073,00 Amenajare parc zona Uzinei 873,00 0,00 873,00 Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor HCL269/11,11,2003 0,00 0,00 Sistem de irigaţii zona verde Piaţa Victoriei 50,00 0,00 50,00

4

Reamenajare Parcul Poporului 900,00 0,00 900,00 Realizare PT, CS, DE Zona Bucovina 100,00 100,00 Realizare PT, CS, DE modernizare Parcul Copiilor 150,00 150,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 577,00 1.100,00 1.677,00 Dotări independente 577,00 0,00 577,00 achizitii dotari gradina zoo 577,00 Studii şi proiecte 0,00 1.100,00 1.100,00 SF Iluminat Gradina Zoologică 200,00 200,00 SF Modernizare Parcul Justiţiei 0,00 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Bihor 0,00 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Stadion 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Alpinet 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Scudier Central 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Vasile Pârvan 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Szekely Laszlo-Doina 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Ilsa-Mocioni 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Catedralei 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Studenţesc 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Arcidava 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Piata Libertăţii 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Elevilor - Adolescentilor 50,00 50,00 SF, PT, DE Extindere Grădina Zoologică 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Piata Avram Iancu 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Sf.Nicolae - Panu Pincio 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril - Măslinului 50,00 50,00 SF Modernizare incintă Colegiul Bănăţean 50,00 50,00

Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 143,28 731,93 875,21 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 70,00 70,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 143,28 561,93 705,21 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 100,00 100,00 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 143,28 153,93 297,21 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 143,28 153,93 297,21

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 143,28 153,93 297,21 Dotări independente 143,28 153,93 297,21 Dotări PARTIAL NEESALONAT 143,28 153,93 297,21 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale 0,00 578,00 578,00 68.02.15.01 Ajutor social 0,00 408,00 408,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 408,00 408,00 Dotări independente 0,00 408,00 408,00 Dotări 0,00 408,00 408,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00

0,00 68.06.15.02 Cantine de ajutor social 0,00 170,00 170,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C Dotări independente şi alte investiţii 170,00 170,00 Dotări independente 0,00 70,00 70,00 Achiziţie autoturism 0,00 70,00 70,00 Studii şi proiecte 0,00 100,00 100,00 SF şi Proiect Cantina Socială 100,00 100,00

0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 24.327,16 20.289,27 44.616,43 Total, din care: Construcţii 23.967,16 9.311,84 33.279,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00

5

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 2.302,43 2.302,43 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 360,00 8.675,00 9.035,00 70.02.03 Locuinţe 1.282,00 1.307,00 2.589,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 1.282,00 1.107,00 2.389,00

0,00 A.Lucrări în continuare 632,00 0,00 632,00 Consolid mansard imobil str. Ştefan cel Mare nr.2-P-ţa Romanilor 1 0,00 0,00 0,00 Zona de locuinte Steaua III (Bl.23, 25, 30 A+ B) 0,00 0,00 Achiziţie şi reabilitare cămin str.Ialomiţa nr 61B 100,00 0,00 100,00 Amenajări exterioare zona Polonă 9 532,00 0,00 532,00

0,00 B. Lucrări noi 650,00 500,00 1.150,00 Reabilitare spaţii publice din centrul istoric NESALONARE 0,00 0,00 0,00 Achiziţie şi reabilitare cămin nr 4 str.Polonă 650,00 350,00 1.000,00 Consolidare imobil Sf. Gheorghe NEESALONAT 150,00 150,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii NEESALONATE 0,00 607,00 607,00 Dotări independente 0,00 300,00 300,00 Dotări NEESALONATE 0,00 300,00 300,00 Studii şi proiecte 0,00 307,00 307,00 Istoria urbanistică a Timişorii 7,00 7,00 Sf.+ Pr. Construire locuinţe şi utilităţi Zona Ciarda Roşie 300,00 300,00

0,00 70.02.03.30 Locuinţe 200,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 200,00 200,00 Dotări independente 200,00 200,00 Dotări independente 200,00 200,00

0,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 15.086,00 3.950,00 19.036,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 15.086,00 3.950,00 19.036,00

0,00 A. Lucrări în continuare 9.721,29 1.000,00 10.721,29 Extindere reţea apă-canal -Calea Martirilor 800,00 0,00 800,00 Sistem major canal- cartier Kuntz. 0,00 0,00 0,00 Extin. reţea apă-canal - zona Bobâlna 339,00 0,00 339,00 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie 1.716,88 1.716,88 Alimentare cu apă.Fântâni publice forate 310,00 0,00 310,00 Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale 950,00 0,00 950,00 Sistem major canal Cartier Plopi 2.033,29 2.033,29 Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II 7,01 0,00 7,01 Extindere reţea apă- canal-zona Câmpului I 530,00 0,00 530,00 Extindere reţea apă- canal- zona Câmpului II 1.020,00 0,00 1.020,00 -Extin. reţea apă – canal cu contrib.. cetăţ. –zona Marginii 6,50 0,00 6,50 Extindere retea apa-canal zona Blascovici 431,41 0,00 431,41 extindere reţea apă-canal -Str. Lămîiţei 462,00 0,00 462,00 extindere reţea canal -str.Steaua 0,40 0,00 0,40 Extindere reţea apa-canal -str.Lidia -Mureş 2,17 0,00 2,17 Extindere reţea apă-canal -str.Intrarea Ardealului 10,00 0,00 10,00 Extindere reţea apă-canal -str. Fragilor 1,89 0,00 1,89 Extindere reţea canal -str. Gospodarilor (parţial) 214,00 0,00 214,00 Extindere reţea apa-canal -str.Aurel Pop 0,90 0,00 0,90 Extindere reţea apa-str nr 1 Cartier Plopi 0,20 0,00 0,20 Extindere reţea canal -str.Călimăneşti(zona Tazlau) 2,34 0,00 2,34 Extindere reţea apă -str.Calistrat Hogaş+George Topârceanu 1,79 0,00 1,79 Extindere reţea canal -str.C. Baba 1,20 0,00 1,20 Extin. reţea apă- canal . - zona str. Mureş 16 1,67 0,00 1,67 Extin. reţea canal - str. Calimanesti (partial)-AGRIC 1,04 0,00 1,04 Extin. reţea apă - str. Euripide 2,06 0,00 2,06 Extin. reţea apă- canal - str. Aprodu Movilă 1,00 0,00 1,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. str.Musicescu (parţial) 211,33 0,00 211,33 Extin. reţea apă- canal - Mures-Tosca etapa 2 2,71 0,00 2,71 Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda 350,00 0,00 350,00 Reabilitare canal-Calea Martirilor-Musicescu 310,40 0,00 310,40 Viabilizareteren pt constr ANL Miloia III 0,10 1.000,00 1.000,10 B. Lucrări noi 5.364,71 2.750,00 8.114,71 Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă 1.050,00 0,00 1.050,00 Sistem major canal – cartier zona Urseni-Uzina de apă 1. 500,00 0,00 500,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei 621,89 0,00 621,89 Extindere reţea apă- str. Louis Ţurcanu 79,81 0,00 79,81

6

Extindere reţea apa- str. Obreja 98,38 0,00 98,38 Extindere reţea apă- str. N. S. de Haţeg 124,69 0,00 124,69 Extindere reţea canal-str.Moise Doboşan 93,17 0,00 93,17 Extindere reţea canal- str. Stephenson 308,21 0,00 308,21 Extindere reţea canal- str. Mircea cel Bătrân (parţial) 112,36 0,00 112,36 Extindere reţea canal- str.Ruderia 342,00 0,00 342,00 Extindere reţea canal- str.Cometei (parţial) 103,17 0,00 103,17 Extindere reţea apa-canal- str. C. Prezan 120 188,33 0,00 188,33 Extindere reţea apa-canal- str. M. Neamţu 240,63 0,00 240,63 Extindere reţea canal- str. Rarău 209,29 0,00 209,29 Extindere reţea apa-canal- str. Mureş 160/7 8,69 282,86 291,55 Extindere reţea apa-canal- str. M. Sadoveanu 215,47 0,00 215,47 Extindere reţea apa-canal- str. Claude Debussy. 460,61 0,00 460,61

Extinderi reţele apă-canal – zona Ronaţ-Vest 28,56 200,00 228,56 Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia 36,30 200,00 236,30 Extindere reţea apă- str. Anina 4,40 132,84 137,24 Extindere reţea canal -str. Grigore Antipa 7,74 245,22 252,96 Extindere reţea apă-canal -str. Muncii 11,31 258,39 269,70 Extindere reţea apă-canal- str. Corina Irineu 10,12 240,26 250,38 Extinderi reţele apă-canal -zona Muzicescu – Urseni 28,56 200,00 228,56 Extinderi reţele apă-canal - zona Mehala-Basarabia 16,66 329,92 346,58 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-Timireazev 41,65 200,00 241,65 Extinderi reţele apă-canal –zona Trubadur-Eroilor 5,00 202,62 207,62 Extinderi reţele apă-canal – zona Dambovita-Lacului 9,76 100,00 109,76 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi Sud- str. II-V 41,65 0,00 41,65 Sistem major canal –cartier Kuntz- etapa a II-a 54,74 0,00 54,74 Sistem major canal –zona Aleea Ghirodei- etapa a II-a 60,10 0,00 60,10 Extindere reţea canal- str .Bobâlna-zona Pădurea Verde 32,13 0,00 32,13 Viabilizare apa-canal B-dul Industriilor 14,64 0,00 14,64 Extinderi reţele canal - zona Plopi-Canal Bega 42,84 0,00 42,84 Sistem major canal – cartier Ciarda Roşie -etapa II 44,63 0,00 44,63 Sistem major canal – cartier Plopi- -etapa II 48,79 0,00 48,79 Reabilitare fântână ornamentală – Punctele Cardinale 28,56 0,00 28,56 Reabilitare fântână ornamentală – Fântâna cu Peşti 18,45 57,89 76,34 Realizare fântână ornamentală – Piaţa Huniade 21,42 100,00 121,42

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 200,00 200,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 200,00 200,00 Studii şi proiecte 0,00 200,00 200,00

0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 6.600,00 300,00 6.900,00

0,00 A. Lucrări în continuare 6.600,00 0,00 6.600,00 Extindere reţele iluminat public zona de nord 3.399,96 0,00 3.399,96 Extindere reţele iluminat public zona de sud 3.200,04 0,00 3.200,04 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 300,00 300,00 Dotări independente 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 300,00 300,00 Studii şi proiecte Reţele Iluminat public 200,00 200,00 SF+ Pr. ref.branşam.şi instalatii iluminat cimitire 100,00 100,00

0,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localităţi 0,00 150,00 150,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 150,00 150,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 150,00 150,00 SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ 0 50 50 SF extindere retele gaze naturale zona Campului 50 50 SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea 50 50 SF extindere retele gaze naturale 0 0

7

n

0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvolt 1.359,16 14.582,27 15.941,43

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 225,00 225,00 Incubator de afaceri 63,00 63,00 Montare CT + instalare încălzire Secţia 4 Poliţie 90,00 90 piata de gros 72,00 72 B. Lucrări noi 999,16 4.836,84 5.836,00 Parc tehnologic 0 36,00 36,00 Reabilitare Pta Văcărescu 0 1.180,00 1.180,00 Reabilitare spatii publ din centrul istoric in vederea dezv.turismului 0 700,00 700,00 Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana Cetate 0 0,00 0,00 Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana 999,16 1.700,84 2.700,00 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 - HCL47/24,02,2004 70,00 70,00 Reabilitare si revitalizarea fortificatiei Cetatii Timisoara-Bastionul Therezia- HCL376/11.10.2007 1.150,00 1.150,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 360,00 9.520,43 9.880,43 Dotări independente 0,00 1.802,43 1.802,43 Achiziţie teren P-ta Văcărescu 0,00 1318,00 1318,00 Dotări - rampe electromagnetice la instituţii din Municipiul Timişoara 100,00 100,00 majorare valoare imobil str.Gh.Lazar nr 1 384,43 384,43 Studii şi proiecte 360,00 7.718,00 8.078,00 alte studii si proiecte 328,00 328,00 Studiu privind zonele de cladiri inalte a Municipiului Timisoara 100,00 100,00 Studii de densificare pe cartiere rezidentiale cu regim P+2+M 500,00 500,00 Studii cu privire la pozitionarea facilitatilor sportive si de agrement 500,00 500,00 Master plan-Zona Metropolitana Timisoara 1.000,00 1000,00 SF + Proiectare Extindere Sala Olimpia 180,00 180,00 SF + Proiectare Realizare Complex Sportiv "COMPLEX BEGA" 180,00 180,00 SF Conceptul integrat de reabilitare urbană 875,00 875,00 Expertize tehnice pt case cuprinse în centrele istorice 0,00 750,00 750,00 SF+Expertiza Cazarma U 0,00 189,00 189,00 Studiu de trafic pe zona centrală 0,00 130,00 130,00 SF Spaţii publice 0,00 35,00 35,00 Studiu Concept turistic zona Cetate 0,00 36,00 36,00 Întocmirea hărţii de zgomot şi monitorizarea zgomotului ambiental 1.575,00 1.575,00 Documentaţie topo-cadastrale 250,00 250,00 Planuri urbanistice zonale 750,00 750,00 plan urbanistic general 500,00 500,00 Planuri urbanistice de detaliu 200,00 200,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 0,00 405,00 405,00 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 405,00 405,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 0,00 405,00 405,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 405,00 405,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 405,00 405,00 Studiu privind managementul deşeurilor şi strategia de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara 105,00 105,00 SF Platformă tehnologică pentru gestionarea deşeurilor 300,00 300,00

Capitolul 80.07 Acţiuni generale economice, comerciale şi de mu 7.197,26 0,00 7.197,26 Total, din care: Construcţii 7.177,66 0,00 7.177,66 Maşini, echipamente si mijloace de transport 19,60 0,00 19,60 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 80.07.01 Acţiuni generale, economice şi comerciale 7.197,26 0,00 7.197,26

0,00

8

0

0 b

A. Lucrări în continuare 3.052,09 0,00 3.052,09 Modernizare RTS PT nr. 87 191,16 0,00 191,16 Modernizare RTS Cartierul Soarelui 238,67 0,00 238,67 modernizare RTS cartierul Calea Şagului 450,72 0,00 450,72 Modernizare RTS Cartierul Fabric 422,78 0,00 422,78 Modernizare RTS Cartierul Girocului 405,61 0,00 405,61 Modernizare RTS Campus Universitar 468,55 0,00 468,55 Modernizare RTS Zona Bucovina 300,00 0,00 300,00 Modernizare RTS Zona Calea Aradului 574,60 0,00 574,60

0,00 B. Lucrări noi 4.125,57 0,00 4.125,57 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii 200,00 0,00 200,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei 339,07 0,00 339,07 Reabilitare RTS ZONA Steaua 200,00 0,00 200,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei 200,00 0,00 200,00 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 - HCL47/24,02,20 66,50 0,00 66,50 Casa Căsătoriilor şi Serviciul de evidenţă a populaţiei 1.500,00 0,00 1.500,00 Amenajare sediu poliţia comunitară 1.620,00 0,00 1.620,00 C. Dotari independente si alte investitii 19,60 0,00 19,60 Dotari independente 19,60 0,00 19,60 Studii şi proiecte 0,00 0,00 dotari protectie civila 19,60 0,00 19,60 Capitolul 81.01 Combustibili si energie 0,00 39.065,00 39.065,00 Total, din care: Construcţii 0,00 39.000,00 39.000,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 65,00 65,00 81.01.06 Energie termică 0,00 39.065,00 39.065,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 38.000,00 38.000,00 Reabilitarea, modernizarea si dezvoltareasistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in Municipiul Timisoara 38.000,00 B. Lucrări noi 0,00 1.000,00 1.000,00

Reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţă condominii pe anul 2006 0,00 1.000,00 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 65,00 65,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 65,00 65,00 Studii şi proiecte CT/PT şi reţele Torac Bitolia Apateu 0,00 65,00 65,00

0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 75.331,89 13.852,93 89.184,82 Total, din care: Construcţii 75.181,89 5.023,93 80.205,82 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 4.414,00 4.414,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 2.125,00 2.125,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 150,00 2.290,00 2.440,00 84.02.03 Transport rutier 75.331,89 13.852,93 89.184,82 84.02.03.02 Transportul în comun 6.250,00 7.975,50 14.225,50

0,00 A. Lucrări în continuare 6.000,00 0,00 6.000,00 Modernizare infrastructură reţea transport în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) HG 702/ 6.000,00 0,00 6.000,00 Modernizare infrastructură reţea transp. în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) Finanţare su 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 100,00 4.000,50 4.100,50 Al doilea sens de circulaţie linie troleibuz BV Pârvan 50,00 0,00 50,00 Linie de troleibuz str.Lidia 50,00 0,00 50,00 Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara

4.000,50

4.000,50

150,00 150,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 3.975,00 3.975,00 Dotări independente 2.625,00 2.625,00 Sistem integrat de eficientizare incasări 1.525,00 1.525,00 Achiziţii mijloace de transport 0,00 500,00 500,00

9

a

Achizitii refugii călători 600,00 600,00 Studii şi proiecte 150,00 1.350,00 1.500,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 150,00 0,00 150,00 Semnalizare rutiera pt.lucrari de modernizare 0,00 150,00 150,00 SF Reabilitare infrastructura la reteaua de transport in comun cu tranvaiul - amenajari str 0,00 130,00 130,00 Sistem integrat de transport intermodal 0,00 100,00 100,00 Consultanţa Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în 0,00 170,00 170,00 Reactualizare Cadastru Rutier 0,00 300,00 300,00 SF Extindere reţea contact linia 13 0,00 50,00 50,00 SFClădiri admin. Spaţii de productie şi depou tramvai C.Buziaşului 0,00 150,00 150,00 SF Extindere reţea de transport electric, modernizare depou blv Dâmboviţa 0,00 100,00 100,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale şi în perspectiva extinderii 0,00 100,00 100,00 SF Modernizare şi extindere reţea troleibuz, substaţii de redresare şi reţea de alimentare 100,00 100,00

0,00 84.02.03.03 Străzi 69.081,89 1.963,43 71.045,32

0,00 A. Lucrări în continuare 64.752,29 523,43 65.275,72 Amenajare str. Vasia Vasilescu 520,00 0,00 520,00 Modernizare str. Traian Vuia 402,00 0,00 402,00 Modernizare str. Ulpia Traiana 24,20 0,00 24,20 Modernizare str. Cassian Munteanu 11,00 0,00 11,00 Amenajare intersecţie Eroilor - Buziaşului 70,00 0,00 70,00 Modernizare Independenţei - Drubeta 15,00 0,00 15,00

Consolidare pasaj Cal. Şagului 4.985,80 0,00 4.985,80 Amenajare str. Trifoiului 226,24 0,00 226,24 Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie 944,72 0,00 944,72 Modernizare str. Horea Creangă 700,52 0,00 700,52 Modernizare blv. Revoluţiei, Bogdăneştilor –Brediceanu 8.069,25 0,00 8.069,25 Amenajare str. Ion Raţiu 377,53 0,00 377,53 Amenajare P-ţa Hunedoara 523,43 523,43 Amenajare str. Tibrului 859,52 0,00 859,52 Consolidare Pod Eroilor 893,47 0,00 893,47 Modernizare blv. Rebreanu -IBulbuca 10.368,58 0,00 10.368,58 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu 1.011,75 0,00 1.011,75 Modernizare intersecţie Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004 3,52 0,00 3,52 Amenajare str. Gloriei 600,00 0,00 600,00 Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004 1.000,00 0,00 1.000,00 Amenajare str. Galileo Galilei 397,41 0,00 397,41 Amenajare str. Herculane HCL364/10,12,2002 762,33 0,00 762,33 Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002 542,12 0,00 542,12 Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad 6.534,29 0,00 6.534,29 Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului 8.047,32 0,00 8.047,32 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita 10.003,40 0,00 10.003,40 Modernizare blv. Dâmboviţa 6.295,21 0,00 6.295,21 Amenajare P-ţa Traian 362,21 0,00 362,21 Amenajare str. Agronomiei 724,90 0,00 724,90

0,00 B. Lucrari noi 4.329,60 500,00 4.829,60 Amenajare str. Busuioc 100,00 0,00 100,00 Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich 150,00 0,00 150,00 Amenajare str. Veronica Micle 100,00 0,00 100,00 Amenajare str. Olarilor 200,00 0,00 200,00 Amenajare str. Progresul 100,00 0,00 100,00 Amenajare str.Stavrescu 150,00 0,00 150,00 Amenajare str Mureş 300,00 0,00 300,00 Amenajare Botoca Drăghicescu 200,00 0,00 200,00 Amenajare str. Octav Băncilă 100,00 0,00 100,00 Amenajare str. Banul Severinului 0,00 0,00 Amenajare str. Bruxelles 100,00 0,00 100,00 Amenajare str . Anişoara Odeanu 150,00 0,00 150,00 Amenajare str. Pius Brânzeu 100,00 0,00 100,00 Amenajare str.Aida 100,00 0,00 100,00 Amenajare str Barsei 150,00 0,00 150,00 Amenajare str Berzei 100,00 0,00 100,00

10

Amenajare Calea Bogdăneştilor-sector C.Munteanu-Dunării 27,90 0,00 27,90 Amenajare str Bucovina 100,00 0,00 100,00 Amenajare str Gr Alexandrescu 400,00 0,00 400,00 Amenajare str Jose Silva 100,00 0,00 100,00 Amenajare str Vânătorilor 200,00 0,00 200,00 Amenajare str Virtuţii 200,00 0,00 200,00 Amenajare str. Bârzava 100,00 0,00 100,00 Amenajare intr.Lupului şi Ursului 200,00 0,00 200,00 Piste ciclişti 500,00 500,00 Amenajare blv Dragalina 901,70 901,70 C. Dotări independente şi alte investiţii 940,00 940,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 940,00 940,00 SF str.Cloşca 50 50 SF str.Torontalului 50 50 SF str. Aprodul Movilă 30 30 SF str. Ghioceilor 30 30 SF str. Călimaneşti 30 30 SF Zona Marginii 50 50 SF Calea Martirilor - Muzicescu 50 50 SF zona Ghiroda 50 50 SF str.Cercului 30 30 SF str. Vlad Bănăţeanu 30 30 SF str. Comuna din Paris 30 30 SF str. Musorski 30 30 SF str Semicerc 30 30 SF str. Agricultorilor 30 30 SF Zona Plopi sud 30 30 SF Şagului - Steaua 50 50 SF Bucovinei - M.cel Bătrân 50 50 SF Soarelui 40 40 Alte studii şi proiecte 200 200 SF str Liege 30 30

SF Str Dragos Voda 20 20 0,00

84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 0,00 3.914,00 3.914,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 3.914,00 3.914,00 Dotari independente 3.914,00 3.914,00 Achizitii mijloace de transport 0 3.914,00 3.914,00

PRIMAR dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR PATRIMONIU NICUSOR C-TIN MIUT

DIRECTIA URBANISM DIRECTIA EDILITARA E.SORIN CIURARIU DUMITRU ANDOR

11

DIRECTIA DE MEDIU DIRECTIA DEZVOLTARE VASILA CIUPA AURA JUNIE

DIRECTIA DRUMURI SI TRANSPORTURI SEF SERVICIU BUGET CULITA CHIS

12

  • Anexa_2

Atasament: Buget.pdf

e

JUDEŢUL:Timis Anexa 1 Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara Formular:

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPIT TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2007

-mii Ron-

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator

Buget Rectificat Mai 2007

Buget Rectificat Iulie 2007

Influente

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 555.795,12 572.285,91 16.490,79 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 379.409,33 387.733,33 8.324,00 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 532.255,62 540.579,62 8.324,00 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 479.956,89 487.070,89 7.114,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13) 5 00.04 218.690,89 225.804,89 7.114,00 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 6 00.05 0,00 1.969,00 1.969,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 0,00 1.969,00 1.969,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 0,00 1.969,00 1.969,00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 9 00.06 214.690,89 219.835,89 5.145,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 214.690,89 219.835,89 5.145,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 213.885,89 218.885,89 5.000,00 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 12 04.02.04 805,00 950,00 145,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14) 13 00.07 4.000,00 4.000,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 4.000,00 4.000,00 0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 4.000,00 4.000,00 0,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 180,00 180,00 0,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 180,00 180,00 0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 180,00 180,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 87.781,00 87.781,00 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 87.781,00 87.781,00 0,00

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 56.000,00 56.000,00 0,00 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 7.800,00 7.800,00 0,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 23 07.02.03 18.881,00 18.881,00 0,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 5.100,00 5.100,00 0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 25 00.10 172.067,00 172.067,00 0,00 Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 158.497,00 158.497,00 0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru actiuni transferate sau noi cheltui 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate 28 11.02.02 120.162,00 120.162,00 0,00

*) pentru restanţele din anii precedenţi 0,00

131/01 131/01 131/01

1

29 11.02.03 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de 30 11.02.04 38.000,00 38.000,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru echilibrarea bugetelor locale 31 11.02.05 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 335,00 335,00 0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 400,00 400,00 0,00 Taxe hoteliere 34 12.02.07 400,00 400,00 0,00

Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 500,00 500,00 0,00 Impozit pe spectacole 36 15.02.01 200,00 200,00 0,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 300,00 300,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activi 38 16.02 12.670,00 12.670,00 0,00 Impozit asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 8.120,00 8.120,00 0,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 40 16.02.03 50,00 50,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 41 16.02.50 4.500,00 4.500,00 0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.238,00 1.238,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.238,00 1.238,00 0,00

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 1.238,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 52.298,73 53.508,73 1.210,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 28.600,35 29.810,35 1.210,00 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 28.575,35 29.785,35 1.210,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 48 30.02.01 5.457,56 6.457,56 1.000,00 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.03 14.127,47 14.127,47 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 6.500,00 6.710,00 210,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 0,00 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32 0,00

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 25,00 25,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 25,00 25,00 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 55 00.14 23.698,38 23.698,38 0,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 33.02 172,64 172,64 0,00

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 10,00 10,00 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 58 33.02.10 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 150,00 150,00 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţ ă ă ţ ţ ţ ăia lunar a p rin ilor pentru între inerea copiilor în unităţile de protec ie social 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 62 33.02.28 12,64 12,64 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 12.500,00 12.500,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 2.500,00 2.500,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00 10.000,00 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 9.674,27 9.674,27 0,00 2

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 68 35.02.01 7.669,27 7.669,27 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si ta, x 69 35.02.02 0,00 0,00 0,00 cu confiscarea potrivit legii 70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 2.005,00 2.005,00 0,00

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 927,69 927,69 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 927,69 927,69 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 423,78 423,78 0,00 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 423,78 423,78 0,00 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 5.650,71 5.650,71 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 5.650,71 5.650,71 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 296,71 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 354,00 354,00 0,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 39.02.07 5.000,00 5.000,00 0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85) 84 00.16 0,00 0,00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88) 85 40.02 0,00 0,00 0,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice 86 40.02.06 0,00 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 87 40.02.07 0,00 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 88 40.02.50 0,00

IV. SUBVENTII (rd.90) 89 00.17 17.888,79 26.055,58 8.166,79 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.91+105) 90 00.18 17.888,79 26.055,58 8.166,79 Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) 91 42.02 17.888,79 26.055,58 8.166,79 A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 17.813,79 25.980,58 8.166,79

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 93 42.02.01 0,00 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 94 42.02.03 0,00 0,00 0,00 Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 0,00 Planuri si regulamente de urbanism ţ ţ 96j p 42.02.05 0,00 noi 97 42.02.06 0,00 Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 99 42.02.14 6.400,00 9.711,00 3.311,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32 9.583,00 14.383,00 4.800,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 1.775,00 1.775,00 0,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 42.02.34 55,79 55,79 0,00 Sub.pt.trusou nou nascuti 42.02.36 0,00 55,79 55,79

B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 75,00 75,00 0,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 75,00 75,00 0,00 Subventii primite din Fondul de Interventie 103 42.02.28 0,00

3

0

p ş

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 104 42.02.29 0,00 Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109) 105 43.02 0,00 0,00 0,00

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copiluluiţ p ţ 106g g j g 43.02.01 0,00 programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca 107 43.02.04 0,00 Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru 108 43.02.07 0,00 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii 109 43.02.08 0,00

110 0,00 170 0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248) 171 50.02 67.101,29 68.457,88 1.356,59 Din total capitol: 186 0,00

Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 41.594,97 42.951,56 1.356,59 Autorităţi executive 188 51.02.01.03 36.785,21 37.458,88 673,67

Directia Fiscala a Municipiului Timisoara 189 51.02.01.03. 4.809,76 5.492,68 682,92 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 213 54.02.06 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţile 214 54.02.07 4.488,00 4.488,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 4.849,70 4.849,70 0,00 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 1.671,62 1.671,62 0,00

217 0,00 247 0,00

Din total capitol: 259 0,00 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 15.094,21 15.129,41 35,20

Politie comunitara 261 61.02.03.04 15.094,21 15.129,41 35,20 Protectie civila 262 61.02.08 741,20 741,20 0,00

263 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+367) 264 64.02 237.920,22 244.319,22 6.399,00

Din total capitol: 288 0,00 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 65.002,71 65.368,71 366,00

Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 21.185,23 21.205,23 20,00 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 43.817,48 44.163,48 346,00

Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 92.997,73 96.682,73 3.685,00 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 0,00 Alte servicii auxiliare 301 65.02.11.30 0,00

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 302 65.02.50 0,00 303 0,00

Din total capitol: 321 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 6.343,00 6.343,00 0,00

Spitale generale 323 66.02.06.01 6.343,00 6.343,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 2.903,80 2.903,80 0,00

Crese 325 66.02.50.03 2.903,80 2.903,80 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 0,00 0,00 0,00

4

327 0,00 Din total capitol: 349 0,00

Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 14.566,00 14.801,00 235,00 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 0,00 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 12.512,00 12.537,00 25,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 0,00 Case de cultura 355 67.02.03.06 2.054,00 2.264,00 210,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 0,00 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 13.858,78 14.245,78 387,00 Sport 361 67.02.05.01 1.811,10 1.811,10 0,00 Tineret 362 67.02.05.02 200,00 200,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 11.847,68 12.234,68 387,00

Servicii religioase 364 67.02.06 100,00 100,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 600,00 765,00 165,00

366 0,00 Din total capitol: 391 0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 1.140,08 1.286,08 146,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 1.140,08 1.286,08 146,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 4.806,90 5.340,90 534,00 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 0,00 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 26.589,63 27.470,63 881,00

Ajutor social 398 68.02.15.01 23.778,71 24.659,71 881,00 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 2.810,92 2.810,92 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 9.011,59 9.011,59 0,00 401 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.403+40 402 69.02 57.377,47 61.577,47 4.200,00 Din total capitol: 428 0,00

Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 8.270,20 8.270,20 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 1.107,00 1.107,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 7.163,20 7.163,20 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 5.225,00 7.975,00 2.750,00 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 5.225,00 7.975,00 2.750,00 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 7.959,00 7.959,00 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 150,00 150,00 0,00

5

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 437 70.02.50 24.668,27 24.668,27 0,00 438 0,00

Din total capitol: 465 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 10.805,00 12.255,00 1.450,00

Salubritate 467 74.02.05.01 10.805,00 10.805,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 0,00 1.450,00 1.450,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 300,00 300,00 0,00 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 492 80.02.01.30 0,00

493 0,00 Din total capitol: 513 0,00

Energie termica 514 81.02.06 98.648,00 103.448,00 4.800,00 Alti combustibili 515 81.02.07 0,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

517 0,00 Din total capitol: 529 0,00

Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 359,80 359,80 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 359,80 359,80 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 0,00

533 0,00 Din total capitol: 557 0,00

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 74.638,93 74.338,93 -300,00 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 0,00 Transport în comun 560 84.02.03.02 33.275,50 32.975,50 -300,00 Strazi 561 84.02.03.03 41.363,43 41.363,43 0,00

Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 0,00 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02 0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 3.914,00 3.914,00 0,00 565 0,00

Alte actiuni economice (rd.589 la 594) 566 87.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.568+569+572+576) 567 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 568 20 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.570) 569 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.571) 570 52 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 571 52.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.573) 572 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.574+575) 573 55.01 0,00 0,00 0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala 574 55.01.15 0,00 Alte transferuri curente interne 575 55.01.18 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.577) 576 59 0,00 0,00 0,00 6

v

Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 577 59.02 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 579) 578 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.580) 579 71 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd. 581 la 584) 580 71.01 0,00 0,00 0,00 Construcţii 581 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 582 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 583 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 584 71.01.30 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.586) 585 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.587+588) 586 80 0,00 0,00 0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din 587 80.03 0,00 Alte imprumuturi 588 80.30 0,00

Din total capitol: 589 0,00 Fondul Român de Dezvoltare Sociala 590 87.02.01 0,00 Zone libere 591 87.02.03 0,00 Turism 592 87.02.04 0,00 Proiecte de dezvoltare multifunctionale 593 87.02.05 0,00 Alte actiuni economice 594 87.02.50 0,00

595 0,00 DEFICIT 599 99.02 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, DIRECTOR ECONOMIC,

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu

7

  • Anexa_1

Atasament: Referat_-_Rectificare_buget.pdf

PRIMARIA MUN.TIMISOARA APROBAT

Dr. Ing. GHORGHE CIUHANDU DIRECTIA ECONOMICA - SERVICIUL BUGET - Nr.SC2007-16304/17.07.2007

R E F E R A T privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2007

Avand in vedere : - H.G. nr. 454 prin care sunt alocate surse de la bugetul de stat pentru finantarea unor

cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamant la venituri art.42.02.14 cu suma de 2.730 mii lei precum si HG 617/20.06.07 cu suma de 546 mii lei

- Adresa nr. SC2007-015022/28.06.07 a DGFP Timis privind majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cod (04.02.04) destinate echilibrarii bugetelor locale cu suma de 145 mii lei.

- De asemenea tinand cont de analiza executiei de casa la data de 30.06.2007 s-a constatat o incasare suplimentara a veniturilor la bugetul local estimandu-se astel o realizare a veniturilor proprii in suma de 8.324 mii lei comparativ cu bugetul rectificat in martie 2007.

- Adresa nr.16310/17.07.2007 a Resurselor Umane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara privind suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de ca urmare a aplicatii Sentintei definitive si irevocabile nr. 151/02.07 privind arondarea primei de dispozitiv.

- Precizam faptul ca in conformitate cu adresa nr. 408/11.07.07 Directia Fiscala a municipiului Timisoara solicita o suplimentare a bugetului cu suma de 682,92 mii lei conform anexa

- Adresa nr. 29/11.07.07 a Directiei Politiei Comunitare privind suplimentarea bugetului cu suma de 35,2 mii lei la art.70 „Celtuieli capital”, aceasta reprezentand cota de participare a bugetului local in cadrul liniilor de finantare Phare 2005/017- 553.01.03.05.01 si Phare 2006/018-147.01.03.02.03

- Adresa nr. 15691/09.07.07, 13895/15.06.07, FN/16.06.2007, adresa 13895/15.06.07 a Directiei Patrimoniu privind redistribuirea sumelor cuprinse in lista de investitii la cap. 65.02 „Invatamant”, 66.02 „Spitale” precum si suplimentarea sumelor alocate pentru reparatii curente la unitatile de invatamant

- Adresa nr. 46/20.06.07 a Centrului Bugetar Gradinite cap.65.02 „Invatamant”” privind suplimentarea la cap. 71 „Investitii” a pozitiei de „Dotari” cu suma de 120 mii lei

- Adresa nr. 1048/10.07.07 a Centrului Bugetar Moisil cap. 65.02 „Invatamant” suplimentarea cu suma de 220 mii lei a cheltuielilor curente

- Adresa 623/26.06.07 a Centrului de zi locuinte protejate „Pentru Voi” cap. 68.02 suplimentare cu suma de 533,56 mii lei a cheltuielilor de personal ca urmare a aplicarii Sentintei Civile nr. 151/21.02.2007.

- Adresa nr. 14138/19.06.07, 15376/04.07.07, 15495/05.07.07, 16092/13.07.07 a Directiei de mediu privind suplimentarea cheltuielilor curente si modificarile in cadrul listei de investitii la subcap 67.02.05.03 „Spatii verzi” si incadrarea activitatii de „Deratizare, dezinsectie, tratamente fitosanitare in cadrul cap.74.02 „Protectia mediului”

- Adresa nr. 15865/10.07.07 a Biroului Relatii Publice privind suplimentarea la cap. 67.02.05.50 ‚Alte actiuni culturale” cu suma de 180 mii lei din care 15 mii lei se transfera la Casa de Cultura a Municipiului Timisoara pentru organizarea zilelor de cartier

- Adresa nr. 465/04.07.07 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara privind suplimentarea bugetului cu suma de 170 mii lei din care 4 mii a cheltuielilor de personal si 166 mii lei pentru cheltuieli materiale - diverse prestari servicii si obiecte de inventar

- Adresa nr. 13809/14.06.07 a Teatrului Maghiar Csiki Gherghely privind suplimentarea cheltuielilor curente cu suma de 25 mii lei

- Adresa nr. 571/10.07.07 a Cantinei de Ajutor Social privind modificarea intre aliniatele din cadrul titlului II „Bunuri si servicii”, respectiv „Cheltuieli materiale”

- Adresa nr. 145/13.07.2007 a Casei Faenza privind majorarea bugetului cu suma de 146 mii lei aferente cheltuielilor de personal, respectiv indemnizatia de dispozitiv

- Adresa nr. 1998/09.07.2007 a Directiei de Asistenta Comunitara cu privire la suplimentarea bugetului cu suma de 685 mii lei conform anexa, respectiv suplimentarea ajutoarelor sociale cu 585 mii lei si 100 mii lei cheltuieli capital

- Adresa nr. 14676/12.07.07 a Serviciului Energetic, Biroului Hidrotehnic privind suplimentarea fondurilor alocate in domeniul apa-canal atat din bugetul local cat si in cadrul listei de investitii finantate din credite prin disponibilizarea de la obiective de investitii care nu pot fi finantate in anul 2007 adresa nr. 7508/03.07.07 a SC COLTERM SA privind transferul de surse din trim. IV in trim.III a sumei de 5000 mii lei a subventiei din bugetul local catre populatie „art.40” din cadrul cap. 81.02 „Combustibil”

- Adresa nr. 14676/26.06.07 a Directiei de Dezvoltare Locala si adresa nr. 15428/04.07.07 privind modificarea bugetului finantat din fonduri nerambursabile respectiv intre obiectivele de investitii conform anexa

- Adresa nr. 231/01.06.07 a RATT Timisoara privind disponibilizarea sumei de 170 mii lei cheltuieli caital la capital „C” sursa de finantare buget local pentru studiul de fezabilitate „Reabilitarea infrastructurii la reteaua de transport in comun cu tramvaiul in municipiului Timisoara „amenajari stradale”

- Adresa nr. 14676/09.07.07 a Directiei Drumuri si Transporturi privind rectificarea obiectivelor de investitii finantate din credite conform anexa

- Astfel bugetul prezinta influente dupa cum urmeaza :

Total venituri

Total venituri 555.795,12 567.450,91 11.655,79 - venituri proprii din care : 379.409,33 387.733,33 8.324 - impozit profit - 1.969 1.969 - cote si sume defalcate din impozit

pe venit 214.690,89 219.835,89 5.145

- venituri din proprietate 28.600,35 29.810,35 1.210

- subventii de capital 15.813,79 21.145,58 3.331,79 Total cheltuieli 555.795,12 567.450,91 11.655,79 51.02 Autoritati executive 41.594,97 42.951,56 1.356,59 61.02 Ordine publica 15.835,41 15.870,61 35,20 65.02 Invatamant 158.000,44 162.016,44 4.016 67.02 Cultura, recreere, religie si servicii 29.124,78 29.911,78 787 68.02 Asigurari si asistenta 41.548,20 43.1109,20 1.561 70.02 Locuinte servicii si dezvoltare

publica 46.272,47 49.022,47 2.750

74.02 Protectia mediului 11.105 12.555 1.450 81.02 Combustibil si energie 98.648 98.648 - 84.02 Transporturi 778.552,93 78.252,93 300

In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale art.19 si 45 alin.1 si 2

precum si Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala (actualizata) art.36 alin.4 lit.”a” art.45 si 63 alin.1 lit”c” si alin.4 lit „b”, Legea nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, Serviciului Buget din cadrul Directiei Economice propune modificare la :

o Anexa nr. 1 - bugetul local pe anul 2007 o Anexa 2 Program de investitii finantat din bugetul local si credite o Anexa 3 – bugetul fondurilor nerambursabile

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET,

AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Fonduri_externe.pdf

JUDEŢUL:____________

Formular:

- mii RON -

TOTAL VENITURI (rd.2+10) 1 2.890,68 2.890,68 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENŢII (rd.11) 10 2.890,68 2.890,68 0,00 0,00 0,00

Donaţii din strainatate (rd.12 la 14) 11 44.08 2.890,68 2.890,68 0,00 0,00 0,00 Donaţii din strainatate 12 44.08.01 2.890,68 2.890,68

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+72+90+120+141+162+179+195+210+225+245) 16 2.890,68 2.890,68 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+76+94+124+145+166+183+199+214+229+249 20 70 2.807,40 2.807,40 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+77+95+125+146+167+200+215+230+250) 21 71 2.807,40 2.807,40 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.37+52+78+96+126+147+168+185+201+216+231+251) 22 71.01 2.807,40 2.807,40 0,00 0,00 0,00 Construcţii 23 71.01.01 2.807,40 2.807,40 0,00 0,00 0,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.153+155+158+159+160) 141 70.08 2.807,40 2.807,40 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.143+144) 142 01 83,28 83,28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 143 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 144 20 83,28 83,28 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.146) 145 70 2.807,40 2.807,40 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.147) 146 71 2.807,40 2.807,40 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.148+..+151) 147 71.01 2.807,40 2.807,40 0,00 0,00 0,00 Construcţii 148 71.01.01 2.807,40 2.807,40

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 160 70.08.50 2.807,40 2.807,40 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 260 96.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 261 98.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 262 99.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, DIRECTOR ECONOMIC,

Trim II

Trim III

Trim IV

Unitatea administrativ - teritorială :____________

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2007

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Total An

Trim I

131/04

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu ec.Smaranda Haracicu