keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 237/30.06.2009 privind aprobarea Stemei Municipiului Timşoara

30.06.2009

Hotararea Consiliului Local 237/30.06.2009
privind aprobarea Stemei Municipiului Timşoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 12836/11.06.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Stema actualizată a Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE SC – 2009 – 12836/11.06.2009

SE APROBĂ PRIMAR

Dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT cu privire la aprobarea stemei municipiului Timişoara

Potrivit art.10 din Legea nr. 102 din 21 septembrie 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 24 septembrie 1992: „Autorităţile publice îşi pot elabora însemne heraldice şi sigilii proprii, în condiţiile legii. Stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor se aprobă de Guvern, la propunerea consiliilor judeţene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldica şi Genealogie.” Modelul de stemă al municipiului Timişoara aprobat prin HCL 102 din 19.09.1995 nu a beneficiat de aprobarea Guvernului României, motiv pentru care s-a impus revizuirea sa şi fundamentarea noilor însemne heraldice. În acest scop, Municipiul Timişoara a încheiat un contract - SC2009–10362 / 18.05.2009 - cu P.F.’FABRIK ART’ SANDU ADRIAN, având ca obiect realizarea grafică a stemei actualizate a Municipiului Timişoara şi descrierea ştiinţifică a însemnelor heraldice ale acesteia, în forma în care aceste lucrări sunt cerute de Comisia Judeţeană de Analiză a Stemelor. Stema realizată astfel este în conformitate cu realitaţile istorice contemporane pe care se fundamentează şi cu exigenţele heraldice specifice. După aprobarea în plenul Consiliului Local, stema actualizată şi documentaţia grafică şi heraldică aferentă vor fi trimise spre avizare Comisiilor Judeţene şi Naţionale de Heraldică şi apoi publicate în Monitorul Oficial al României. Prin urmare, solicităm aprobarea stemei actualizate a Municipiului Timişoara. Anexăm la prezenta solicitare:

- Stema municipiului Timişoara, executată color; - Descrierea heraldică a stemei.

Director executiv Întocmit Arh. Aurelia Junie cons. Mihai Negruţiu Şef birou Avizat juridic Diana Donawell cons.jur. Simona Mateescu

Red 2 ex. M.N..

Atasament: Descriere_stema.pdf

STEMA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA (Propunere pentru noua stemă) DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei municipiului Timişoara, județul Timiş Scut tăiat; câmpul superior despicat, cuprinde în primul cartier, pe roşu, un leu de aur, trecând spre dreapta pe un pod de argint cu două bolți peste unde de azur; în cartierul secund, pe albastru, un zid de cetate cu un turn conic crenelat, de argint având două ferestre rotunde, luminate negru, cu acoperiş ascuţit roşu, o poartă deschisă în care este aşezată o roată de puț neagră; din crenelurile turnului ies, în dreapta un steag roşu, încărcat cu o cruce de argint iar în stânga un steag tricolor românesc cu gaură pe fâşia de culoare galbenă. În partea inferioară, pe albastru, un oraş de argint, cu acoperişurile caselor şi turnurilor roşii, înconjurat de ziduri de argint cu contur neregulat, aşezat pe o terasă verde,pe care curge la dextra un râu de argint, în bandă şi însoțit la dreapta de un soare (figurat) cu raze de aur şi în stânga de o semilună descrescendă de argint, totul desenat în perspectivă. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint formată din şapte turnuri. Semnificația elementelor însumate : -Leul şi podul din primul cartier preluate din stema Olteniei atestă faptul că acest oraş bănăţean îşi lega istoria de patria mamă. -Turnul cu steaguri aminteşte de faptul că acest oraş este primul din Europa care a avut un sistem centralizat de distribuire a apei potabil; Steagul tricolor face aluzie la Revoluţia Română din decembrie 1989. -Conturul urbei din partea inferioară evocă vechea cetate a Timişoarei angajată în luptele de apărare. - Coroana murală cu şapte turnuri semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu, reședință de judeţ.

Atasament: Stema.pdf

/ EH