keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 227/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Lucrări de reabilitare a alimentării cu energie termică şi apă caldă menajeră pentru locuinţele sociale din zona Polonă" şi încredinţarea lucrărilor S.C. Calor S.A.

14.10.2003

Hotararea Consiliului Local 227/14.10.2003
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Lucrări de reabilitare a alimentării cu energie termică şi apă caldă menajeră pentru locuinţele sociale din zona Polonă" şi încredinţarea lucrărilor S.C. Calor S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 16781/30.09.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 12 lit ( h ) din OUG nr 60/2001-privind achiziţiile publice;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d ), ( f ), ( l ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate privind "Lucrări de reabilitare a alimentării cu energie termică şi apă caldă menajeră" pentru locuinţele sociale din zona Polonă, conform Proiectului nr. 01/2003 întocmit de S.C. CALOR S.A., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă încredinţarea lucrărilor prevăzute în Studiul de fezabilitate "Lucrări de reabilitare cu energie termică şi apă caldă menajeră" pentru locuinţele sociale din zona Polonă către S.C. Calor S.A., în baza unui Contract de lucrări , conform devizului general din Studiul de fezabilitate menţionat la art.1.

Art.3: Preţurile din devizul general nu se actualizează.

Art 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. CALOR S.A.
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Estimari+analize.pdf

S.C. "CALOR" S.A. TIMISOARA

Lucrari de reabilitare a alimentarii cu energie termica si apa calda menajera pentru locuintele sociale din zona Polona

Studiu fezabilitate

Analiza pret refacere carosabil si platforme betonate

Nr. crt

Incadrare Denumire operatie UM/ ml

canal

Cantitate Pret unitar

Total

1 DE15A1 Sapatura la platforma dreapta pentru caseta de incadrare imbracaminte

mc 0,38 60.375 22.943

2 DA11C1 Strat fundatie piatra sparta mc 0,30 814.411 244.323 3 DA14A1 Fundatie beton mc 0,18 1.168.073 210.253 4 TSD06A1 Compactare cu placa vibranta 100 mc 0,003 249.592 749 5 DE10A1 Montat borduri m 0,05 119.563 5.978 6 TRA06A08 Transport beton t 0,44 53.390 23.492 7 TRA02A08 Transport piatra sparta+pamint t 1,28 54.622 69.917

Total A 577.655 Total A * coeficient recapitulatie (0.554) = 320.142 TOTAL GENERAL = Lei 897.797 TOTAL GENERAL = Euro 23,63

1Euro=38000 lei

Intocmit, Verificat, ing. Adam Marius ing.Mereuta Silviu

Atasament: referat_proiect_lucrari_str._polona.pdf

ROMÂNIA SE APROBA JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMARIA DIRECTIA EDILITARA NR. /

REFERAT privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Lucrari de reabilitare a

alimentarii cu energie termica si apa calda menajera pentru locuintele sociale din zona Polona

Având în vedere situatia complexa a zonei Polona din punctul de vedere al asigurarii energiei termice pentru încalzirea locuintelor si a apei calde menajere ,Primaria propune un set de masuri alternative dupa cum urmeaza: -bransarea la reteaua de gaz natural pentru imobilele situate în imediate vecinatate a Fabricii de Zahar ( Colonie C2, C3, C4, C5 ) având în vedere amplasamentul favorabil al acestora relativ la retea; -executia unor extinderi ale retelei de gaz natural, inclusiv bransamente sau redimensionari pentru blocurile X, Z, Y, G80; G75, si 2 Camin; -pentru locuintele sociale ale Primariei în curs de reabilitare si cele similare, prin finantare de la bugetul local se va reconditiona centrala termica din zona simultan cu asigurarea tuturor utilitatiilor necesare si a retelelor termice secundare aferente,.urmând ca ulterior S.C.Calor S.A. sa asigure furnizarea energiei termice contra cost pe baza de contract. Capacitatea termica instalata la consumatorii sociali este de 0,58 Gcal/h la o temperatura exterioara de -15°C,iar necesarul de apa calda menajera este de 4,57 l/s adica 16,45 mc/h ce necesita asigurarea cu o,64 Gcal/h. Cazanele cu care va fi echipata centrala termica sunt de tipul cazane cu elementi de fonta eutectica, dotate cu arzatoare automatizate de 0,4 Gcal/h/buc, functionând cu gaz metan. Apa calda menajera si agentul termic se vor prepara prin intermediul unui modul termic dotat cu schimbatoare de caldura ,varianta cu placi, pompa de circulatie si automatizare aferenta. Cele doua cazane cu care se va înzestra centrala termica, vor prepara agent termic primar, al carui circuit se va limita la la incinta centralei în vederea protejarii cazanelor si a maririi duratei lor de viata. În acest scop se va monta si o statie de tratare a apei. Cladirea va necesita reparatii temeinice pentru readucerea ei la o stare propice functionarii în bune conditii a centralei termice ,inclusiv consolidarea cosurile de fum existente. Retelele termice în lungime totala de 175 ml sunt prevazute a fi executate în varianta cu coducte prizolate cu fir de semnalizare ,datorita caracteristicilor tehnice superioare fata de solutia clasica uzitata în trecut (pierderi de energie termica mult

mai mici, rezistenta marita la actiunea agentiilor externi, o mai buna monitorizare a eventualelor pierderi de agent termic, durata de utilizare mai mare ,durata de executie mai mica) Datorita iminentei venirii sezonului rece se impune luarea de urgenta a masurilor prezentate mai sus respectând cadrul legal din domeniu. Conform Ordonantei Guvernului nr 60/2001 privind achizitiile publice termenul la care se poate organiza licitatia este de 52 de zile de la data transmiterii anuntului de participare la licitatie catre Monitorul Oficial, perioada de timp însa prea îndelungata având în vedere sezonul actual. Situatia fiind de forta majora, lucrariile de reabilitare vor trebui executate cât mai urgent deoarece amânare lor ar putea conduce la imposibilitatea executiei datorita instalarii sezonului rece cu toate urmariile neplacute pentru populatia zonei.care risca astfel sa ramâna fara încalzire si apa calda menajera. Conform art. 12 lit. h din Ordonanta Guvernului nr 60/2001 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singura sursa în situatie de forta majora ,respectiv stare de necesitate ori altele asemenea sau în orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevazute si ale caror circumstante ,sub nici o forma, nu se datoreaza vreunei actiuni a autoritatii contractante, dar numai pentru achizitionarea produselor, serviciilor ,lucrariilor necesare pentru a face fata situatiei de extrema urgenta , într-o perioada imediata, perioada care nu poate depasi durata normala de aplicare a procedurilorde licitatie deschisa sau de licitatie restrânsa. În concluzie pentru ca locuintele sociale ale Primariei Timisoara situate în zona Polona sa poata beneficia pe parcursul sezonului rece 2003-2004 de încalzire si apa calda menajera propunem aprobarea studiului de Fezabilitate „ Lucrari de reabilitare a alimentarii cu energie termica si apa calda menajera pentru locuintele sociale din zona Polona”si incredintarea executiei catre S.C.Calor S.A. VICEPRIMAR SEF SERVICIU DOREL BORZA ROMULUS KOMOZ DIRECTOR ECONOMIC AVIZAT JURIDIC ADRIAN BODO MIRELA GANEA

Atasament: Deviz_general.pdf

S.C. "CALOR" S.A. TIMISOARA

Mii lei Euro Mii lei Euro

Partea I CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Cheltuieli pt. obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Amenajarea terenului [deviere retele termice] 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Amenajari pentru protectia mediului [ refacere dupa terminarea

lucrarilor ] 110.000,00 2.894,74 0,00 0,00 CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii de teren topo 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 3.2 Cheltuieli pentru avize,acorduri,autorizatii,taxe IGSIC si alte cheltuieli

de aceeasi natura in sarcina investitorului 25.000,00 657,89 0,00 0,00 3.3 Cheltuieli pt.proiectare si engineering 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 3.4 Cheltuieli pt. organizarea procedurilor de achizitie publica 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 3.5 Consultanta 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 3.6 Asistenta tehnica 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Lucrari de constructii si instalatii exterioare 1.128.000,00 29.684,21 0,00 0,00 4.2 Montaj utilaj tehnologic , inclusiv retelele aferente 4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj

2.315.000,00 60.921,05 0,00 0,00 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 4.5 Dotari 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 5.2 Comision banca finantatoare 0.5% 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

5.2.1 Taxe IGSIC 0.7% 24.000 631,58 0,00 0,00 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 80.000,00 2.105,26 0,00 0,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 6.2 Probe tehnologice 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

TOTAL 3.682.000,00 96.894,74 0,00 0,00 Din care C+M 3.553.000,00 93.500,00 0,00 0,00

PARTEA a II-a 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in

cadrul obiectivului ce se construieste 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 PARTEA a III-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 3.682.000,00 96.894,74 0,00 0,00

Din care C+M 3.553.000,00 93.500,00 0,00 0,00

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Nr. crt.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii "Lucrari de reabilitare a alimentarii cu energie termica si apa calda menajera pentru locuintele sociale din zona Polona " in mii lei/EURO la cursul de 38.000 lei/EURO

Valoare (inclusiv TVA) Din care supusa

procedurii de achizitie publica

Total

Intocmit ing. Levay Edwin

Aprobat, ing. Dumitrescu Mugurel

Verificat ing. Mereuta Silviu

Atasament: MEMORIU_TEHNIC_.pdf

STUDIU DE FEZABILITATE privind obiectivul de investitii

„Lucrari de reabilitare a alimentarii cu energie termica si apa calda menajera pentru locuintele sociale din zona Polona”

MEMORIU TEHNIC

Date generale Denumirea obiectivului de investitii Lucrari de reabilitare a alimentarii

cu energie termica si apa calda menajera pentru locuintele sociale din zona Polona

Nr. proiect 01 - 2003 Ordonatorul principal de credite Consiliul local al Municipiului

Timisoara Ordonator de credite S.C. „CALOR”. S.A. Timisoara Amplasament Zona Polona Proiectantul investitiei S.C. „CALOR”. S.A. Timisoara Durata de executie a lucrarii 2 ani Finantarea investitiei 90% alocatii bugetare

10% surse proprii S.C. „CALOR”S.A. Timisoara

Date tehnice

Imobilele situate în zona Polona vor fi prevazute cu încalzire centrala si vor avea asigurata apa calda menajera de la o centrala termica situata în imediata apropiere.

În trecut aceste imobile au fost racordate la punctul termic apartinând Fabricii de zahar printr-o retea aeriana, care se gaseste într-o stare avansata de degradare, improprie utilizarii. Imobilele se gasesc într- un proces de reabilitare constructiva, doua dintre ele fiind date în folosinta si racordate provizoriu la punctul termic din zona Polona. Pentru realimentarea cu energie termica si apa calda menajera, este necesara

executarea unei retele termice subterane preizolate din centrala termica pâna la imobilele sociale.

Capacitatea termica instalata la consumatori este de 0,58 Gcal/h la o temperatura exterioara de -15°C. Necesarul de apa calda menajera este de 4,57 l/s adica 16.45 mc/h ce necesita asigurarea cu 0,64 Gcal/h. Cazanele cu care va fi echipata centrala termica sunt de tipul cazane cu elementi de fonta eutectica, dotate cu arzatoare automatizate functionând cu gaz metan având puterea de câte 0,4 Gcal/h fiecare. Apa calda menajera si agentul termic secundar se vor prepara prin intermediul unui modul termic dotat cu schimbatoare de caldura cu placi , pompa de circulatie si automatizarea aferenta. Cele doua cazane vor prepara agent termic primar, al carui circuit se va limita la incinta centralei termice în vederea protejarii cazanelor si a maririi duratei lor de viata. În acest scop se va monta si o statie de tratare a apei. Cladirea va necesita reparatii temeinice în vederea aducerii ei la o stare propice functionarii centralei termice inclusiv o consolidare a cosurilor de fum existente. Retelele termice în lungime de 175 ml sunt conducte preizolate cu fir de semnalizare, datorita caracteristicilor tehnice superioare fata de solutia clasica (pierderi de energie termica mai mici, rezistenta la actiunea agentilor externi, o mai buna monitorizare a eventualelor pierderi de agent termic, durata de utilizare mai mare, durata de executie mai mica).

Conductele preizolate sînt fabricate de catre S.C. Energoterom – Timisoara avînd izolatia termica realizata din spuma poliuretanica rigida, avînd o conductivitate termica de maxim 0,027 W/mK si mantaua de protectie din polietilena de înalta densitate, avînd densitatea de minimum 935 kg / m3 si alungirea la rupere de minimum 350 %. Atît axial cît si radial si o stabilitate dimensionala la 90 ± 5 °C de ± 3 % . Asamblarea conductelor se va face numai prin sudare , asigurarea continuitatii izolatiei efectuîndu-se prin mufarea zonelor de îmbinare.

Dupa mufare se injecteaza spuma poliuretanica în spatiul inelar dintre conducta de serviciu si manta. Solutia de realizare cu conducte preizolate a fost aleasa datorita faptului ca în zona respectiva exista o pânza freatica la o cota ridicata precum si infiltratii de ape uzate, care provoaca coroziunea prematura a conductelor izolate clasic. Armaturile de sectionare vor fi robineti sferici montati în camine de racord si sectionare amplasate la minim 1 m de imobil. Transeea de montare a conductelor va fi executata astfel încât partea inferioara a conductelor sa se afle la minim 100 mm fata de fundul santului iar partea superioara la minim 1000 mm fata de suprafata. Conductele vor fi montate pe

un pat de nisip compactat cu granulatia de 0,3 – 2 mm ce poate contine granule de max. 10 mm doar în proportie de 3 % si continutul de argila si mâl sub 2 %. Umplerea transeei cu nisip se va efectua cu material granular 0 – 14 mm având partea fina ( ‹ 0,25 mm ) sub 8 % si lipsit de incluziuni organice sau granule mari. Nisipul de deasupra conductelor se compacteaza manual pâna la atingerea unui grad de îndesare de 80 – 85 % . Completarea cu pamânt se face în straturi de 10 – 20 cm, compactarea efectuându-se mecanic, fara vibratie, pâna la atingerea unei consistente asemanatoare terenului înconjurator.

În timpul fazei de executie a lucrarii, conform solutiei adoptate, se vor respecta normativele tehnice si de protectia muncii aflate în vigoare, si anume: - Legea protectiei muncii nr. 90/1996

- Norme metodologice de aplicare a legii 90/1996 - Norme generale de protectia muncii - Norme specifice NTSM pentru lucrari de instalatii 28/97 - Norme specifice NTSM pentru lucrari de constructii 27/96

În acest sens se vor face instructaje cu toti cei care iau parte la procesul de productie, personal ce trebuie sa aiba cunostintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cele privind acordarea primului ajutor în caz de accidente.

Se vor lua urmatoarele masuri : - personalul va purta echipamente de protectie în timpul lucrului si

a deplasarilor prin santier. - În timpul transportului pe vehicule, tevile vor fi asigurate contra

deplasarilor longitudinale sau transversale. - Este interzisa descarcarea tevilor prin aruncare sau rostogolire

libera. - În locurile în care pe planul de situatie este indicata pozitia

cablurilor electrice, sapaturile se vor face manual pentru evitarea accidentelor si deteriorarea cablurilor. Pe cît posibil se vor evita manevrele lânga stâlpii electrici aerieni.

- Se vor monta parapeti pentru semnalizarea sapaturii. În locurile prevazute pentru traversari se vor monta podete.

- Se vor monta placute avertizoare pentru lucrarile periculoase. - Se vor face sondaje manuale pentru detectarea gospodariilor

subterane. - Se interzice stationarea personalului muncitor în vecinatatea

blindurilor sau îmbinarilor cu flanse, precum si examinarea tevilor prin ciocanire în timpul probei de presiune.

La executarea si exploatarea lucrarilor se vor lua toate masurile pentru evitarea oricarui început de incendiu, avându-se în vedere urmatoarele normative:

- Normativ PSI 98 - Ordin PSI 02 / 2000.

Refacerea suprafetelor afectate de lucrare se va face cu unitati specializate, agreate de Primaria Municipiului Timisoara, contravaloarea lucrarilor fiind suportata de catre R. A. “CALOR” Timisoara.

Verificat Întocmit Ing. Silviu Mereuta Ing. Cristian Heredea

Atasament: Foaie_capat+colectiv+borderou.pdf

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrarii: Lucrari de reabilitare a alimentarii cu energie termica si apa calda menajera pentru locuintele sociale din zona Polona

Nr. Proiect: P 2003 - 01

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectant: S.C. „CALOR” S.A. TIMISOARA

Beneficiar: S.C. „CALOR” S.A. TIMISOARA

Valoare investitie: 3.682.000 mii lei

Director Tehnic-Dezvoltare: ing. Mugurel Dumitrescu

Sef proiect: ing. Silviu Mereuta

CALOR

CALOR

CALOR S.C. “CALOR” S.A.

Timisoara

COLECTIV DE ELABORARE Sef proiect: Ing. Silviu Mereuta

Proiectant: Ing. Marius Adam Ing. Edwin Levay Ing. Cristian Heredea

NOTA: Aceasta documentatie ( piese scrise si desenate ) este proprietatea R.A. TERMOFICARE „CALOR” TIMISOARA si poate fi folosita în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizata, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusa, copiata, împrumutata, întrebuintata integral sau partial, direct sau indirect, in alt scop fara acordul R.A. TERMOFICARE „CALOR” TIMISOARA .

CALOR

CALOR

CALOR S.C. Termoficare “CALOR”S.A.

Timisoara

BORDEROU

A. Piese scrise

1. Foaie de capat

2. Colectiv de elaborare

3. Borderou

4. Deviz general

5. Memoriu tehnic

6. Estimare cost reparatii constructii

7. Lista utilaje aferente centralei termice

8. Estimare cost retea termica

9. Estimare cost refaceri suprafete afectate

10. Analiza pret retele termice preizolate

11. Analiza pret refacere spatiu verde

12. Analiza pret refacere carosabil si suprafete betonate

B. Piese desenate

1. Retea Termica Secundara – încalzire- existenta

2. Retea Termica Secundara – încalzire- propusa

3. Retea Termica Secundara – apa calda- existenta

4. Retea Termica Secundara – apa calda- propusa

5. Plan de situatie

6. Plan de situatie centrala termica