keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 226/14.09.1999 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Sediu social R.A. AQUATIM Timişoara"

14.09.1999

Hotararea Consiliului Local 226/14.09.1999
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Sediu social R.A. AQUATIM Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-12533/06.09.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.879/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiţii "Dispecerat central pentru urmărirea si coordonarea activitaţii de alimentare cu apă şi canalizare din Municipiul Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societaţi comerciale, modificată şi a Ordonanţei Guvernului nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome , modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) şi(g) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii
"Sediu social R.A. AQUATIM Timişoara" conţinând caracteristicile principale şi
indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă la
prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Tehnică şi Regia Autonomă AQUATIM Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Regia Autonomă AQUATIM Timişoara;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
FLORENTIN TOMA
Contrasemneaza