keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 225/02.06.2016 privind insusirea documentatiilor de dezmembrare imobile inscrise in CF nr. 404772 Timisoara si CF nr. 409149 Timisoara

02.06.2016

Hotararea Consiliului Local 225/02.06.2016
privind insusirea documentatiilor de dezmembrare imobile inscrise in CF nr. 404772 Timisoara si CF nr. 409149 Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2016-008123 din 02.06.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba insusirea documentatiilor de dezmembrare pentru imobilele cu nr. cad 404772 si nr. cad. 409149, inthocmite de S.C. MULTILINES S.R.L. si avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Timis cu nr. 131808 din 04.08.2015 pentru imobilul cu nr. cad. 404772, care se dezmembreaza in imobilele: 441580 in suprafata de 15372 mp. si 441581 in suprafata de 228 mp. si respectiv cu nr. 102540 din 11.05.2016 pentru imobilul cu nr. cad. 409149, care se dezmembreaza in imobilele: 443365 in suprafata de 21816 mp. si 443366 in suprafata de 1132 mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru din cadrul Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse si Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA CLĂDIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU NR. UR2016-008123 din 02.06.2016

REFERAT

Privind insusirea documentatiilor de dezmembrare imobile inscrise in CF nr. 404772 Timisoara si CF nr. 409149 Timisoara

Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, materialul intocmit Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru din cadrul Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, ca urmare a cererii cu nr.UR2016-008123 din 26.05.2016 depuse de Cabinet Individual de avocat dr. Cristian Clipa pentru S.C. TIMCON S.A. Teren intravilan in str. Aristide Demetriade, nr.1/3, cu nr. top. 404772 (nr. topografic: 1720/1/1/1/1/1/2), inscris in CF nr.404772 Timisoara (Nr. CF vechi: 99178) in suprafata de 15600 mp. cu CONSTRUCTIILE C2 in CF 404772-C2, C3, …, C10; Proprietar – STATUL ROMAN, in administrarea operativa a S.C. TIMCON S.A. Timisoara. Teren intravilan in str. Aristide Demetriade, nr.1/3, cu nr. top. 409149 (nr. topografic: 1723/2/3/2), inscris in CF nr.409149 Timisoara (Nr. CF vechi: 99178 TM) in suprafata de 22948 mp. cu CONSTRUCTIILE C2, …, C20; Proprietar – STATUL ROMAN, in administrarea operativa a S.C. TIMCON S.A. Timisoara. Conform documentatiei topografice executate de SC MULTILINES S.R.L. si avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilaira Timis cu nr. 131808 din 04.08.2015 pt. imobilul cu nr. cad. 404772, care se dezmembreaza in imobilele: 441580 in suprafata de 15372 mp. si 441581 in suprafata de 228 mp. si respectiv cu nr. 102540 din 11.05.2016 pt. imobilul cu nr. cad. 409149, care se dezmembreaza in imobilele: 443365 in suprafata de 21816 mp. si 443366 in suprafata de 1132 mp. Aceaste dezmembrari se efectueaza in vederea demararii operatiilor necesare realizarii lucrarilor de modernizare si largire pasaj Popa Sapca si b-dul Antenei, conform Autorizatiei de Construire nr.994/17.07.2015, emisa de Primaria Municipiului Timisoara Conform adreselor de la Serviciul Juridic, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. si Directia Cladiri, Terenuri si Dotari -Biroul Cladiri, ni s-a adus la cunostinta ca asupra acestor imobile nu exista litigii pe rolul instantelor de judecata si nici cereri de revendicare. Avand in vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, privind insusirea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a documentatilor de dezmembrare pentru imobilele cu nr. cad 404772 si nr. cad. 409149, intocmite de S.C. MULTILINES S.R.L. ADMINISTRATOR PUBLIC DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA SORIN DRĂGOI CHIŞ CULIŢĂ ARHITECT ŞEF DIRECTOR D.C.T.D.D. ANDREEA STĂNILĂ LAURA KOSZEGI ŞEF SERVICIU T.B.D.U.C. CONSILIER S.T.B.D.U.C. MIRELA PASCU GIULIAN LOREDANA CONSILIER JURIDIC GABRIELA IOVA Red.Dact.L.G./2EX Cod FO 53-01,ver.2