keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 223/23.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr. 78

23.11.2012

Hotararea Consiliului Local 223/23.11.2012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr. 78


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012 - 28283/23.11.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 213/23.11.2012 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr. 78", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Indicatori_HCL_223.pdf

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru realizarea investitiei:

Reabilitare termica imobil Calea Martirilor 1989 nr. 78 Valoare totala investitie conf. deviz general

Valoare totala investitie inclusiv TVA 422149 Lei 94865 Euro din care C+M 365131 Lei 82052 Euro

Cheltuieli neeligibile 21.445 mii lei Cheltuieli eligibile 400.704 mii lei

Surse de finantare:

Uniunea Europeana 60 %: 240.423 mii lei Finantare din Bugetul local al Municipiului Timisoara 20 %: 80.141 mii lei Asociatia de proprietari 20 %: 80.141 mii lei

Durata investitiei: 1.5 luni

Capacitati fizice

20 apartamente;

Au=1745 mp

Economie la incalzire dupa reabilitare: 61 %

Indici ai investitiei

Cost reabilitare/mp Arie utila fara TVA 263 Lei 59 Euro Cost reabilitare/mp Arie utila cu TVA 326 Lei 73.2 Euro

Date tehnico-economice:

Anul construirii 1983 Perioada de proiectare 1981 Tipul proiectului structura cu panouri mari Regimul de inaltime S+P+4 Aria construita [m2] 345

Aria desfasurata construita [m2] 1745 Aria utila locuinte [m2] 1296 Nr. total apartamente : 20 din care: 1 camera 1 2 camere - 3 camere 18 4 camere 1 Spatii cu alta destinatie (la parter/mezanin, dupa caz) GARAJE LA SUBSOL Numar si tip tronsoane (de capat, de mijloc): izolat

Nr Lucrari de interventie prevazute in OG 63/2012 Cost [lei] 1 Izolarea termica a peretilor exteriori 151796.32 2 Inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic 16446 3 Inchiderea balcoanelor/logiilor 26649

4 Termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase 64233

5 Termoizolarea planseului peste subsol 18954

6 Demontarea si remontarea instalatiilor si echipamantelor de pa fatada 800 7 Lucrari de reparatii 5000 8 Lucrari de montare robinete cu cap termostatat 3400

TOTAL 287279

4.450 Valoare(fara TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA) Nr crt DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1‐CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1 Obtinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului 1.1 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea

la stare initiala: Amenajare spatii verzi

TOTAL CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 2 ‐CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Racorduri utilitati

TOTAL CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 3 ‐CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2 Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii 1.500 0.337 0.360 1.860 0.418

3.3 Proiectare 8.618 1.937 2.068 10.687 2.402

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 1.000 0.225 0.240 1.240 0.279

3.5 Consultanta 0.259 0.058 0.062 0.321 0.072

3.6 Asistenta tehnica 4.309 0.968 1.034 5.343 1.201

TOTAL CAPITOLUL 3 15.686 3.525 3.765 19.451 4.371

CAPITOLUL 4 ‐Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Construcţii şi instalaţii 287.279 64.557 68.947 356.225 80.051

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.5 Dotări

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4 287.279 64.557 68.947 356.225 80.051

CAPITOLUL 5 ‐Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii 7.182 1.614 1.724 8.906 2.001

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 % 30.296 6.808 7.271 37.568 8.442

TOTAL CAPITOLUL 5 37.478 8.422 8.995 46.473 10.443 CAPITOLUL 6 ‐Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice şi teste

TOTAL CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL GENERAL 340.443 76.504 81.706 422.149 94.865

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 294.461 66.171 70.671 365.131 82.052

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2012- /

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Martirilor, nr. 78”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, începe la data de 15 noiembrie 2012, iar termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr. 78”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 422.149 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 365.131 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU ANA GEORGIU SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.G. Ex.1