keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

02.06.2016

Hotararea Consiliului Local 223/02.06.2016
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 13471/02.06.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2016.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT,

DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU

Nr. SC2016 – ________ / .06.2016

REFERAT privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timişoara pe anul 2016

Având în vedere: - Referatul nr. 1457/26.05.206 al Casei de Cultura privind suplimentarea sumei

prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de Cultura”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 659.000,00 lei; se diminueaza cu aceeasi suma valoarea prevazuta la cap. 70.02.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor”, titlul II – bunuri si servicii, reprezentand credite neangajate si neutilizate pana la data prezenta, conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, art.56, alin. 1.

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”.

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver. 3

Atasament: Buget_local_anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Anexa 2.38-1 Hotarârea nr. .......... DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 JOJEDIPUI po) yeqoide uie1fo1y ue16o1d SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 966.072,23 0,00 966.072,23 VENITURI PROPRII 49.90 584.360,64 0,00 584.360,64 I. VENITURI CURENTE 00.02 765.482,61 0,00 765.482,61 A. VENITURI FISCALE 00.03 723.854,79 0,00 723.854,79 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 420.542,90 0,00 420.542,90 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit 01.02 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit de la agentii economici =|N|MO|T|V|o|—|o 01.02.01 2.281,48 0,00 2.281,48 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE o 00.06 416.011,82 0,00 416.011,82 Impozit pe venit o = 03.02 11.596,28 0,00 11.596,28 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal _ 03.02.18 11.596,28 0,00 11.596,28 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit N —_ 04.02 404.415,54 0,00 404.415,54 Cote defalcate din impozitul pe venit m i 04.02.01 401.700,54 0,00 401.700,54 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale n 04.02.04 2.715,00 0,00 2.715,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL LA —_ 00.07 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital vo pi 05.02 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital = _ 05.02.50 2.249,60 0,00 2.249,60 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE mo _ 00.09 88.530,96 0,00 88.530,96 Impozite si taxe pe proprietate o 07.02 88.530,96 0,00 88.530,96 Impozit pe cladiri o N 07.02.01 74.463,20 0,00 74.463,20 Pag. 1/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pOI ,eqoude we1601g Bjueonpul Impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 25.229,52 0,00 25.229,52 Impozit pe cladiri - PJ 22 07.02.01.02 49.233,68 0,00 49.233,68 Impozit pe terenuri 23 07.02.02 9.575,80 0,00 9.575,80 Impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 4.572,56 0,00 4.572,56 Impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 4.618,76 0,00 4.618,76 Impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 384,48 0,00 384,48 atea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru aci anteriori = 27 07.02.03 4.387,16 0,00 4.387,16 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 104,80 0,00 104,80 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 212.631,93 0,00 212.631,93 Sume defalcate din TVA 30 11.02 181.121,97 0,00 181.121,97 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, or, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 31 11.02.02 174.718,10 0,00 174.718,10 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 4.132,87 0,00 4.132,87 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 33 11.02.09 2.271,00 0,00 2.271,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servic 34 12.02 781,04 0,00 781,04 Taxe hoteliere 35 12.02.07 781,04 0,00 781,04 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 351,72 0,00 351,72 Impozit pe spectacole 37 15.02.01 284,20 0,00 284,20 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 67,52 0,00 67,52 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 16.02 30.377,20 0,00 30.377,20 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 24.676,60 0,00 24.676,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 16.02.02.01 15.342,28 0,00 15.342,28 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 9.334,32 0,00 9.334,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 0,20 0,00 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 5.700,40 0,00 5.700,40 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 2.149,00 0,00 2.149,00 Alte impozite si taxe fiscale 46 18.02 2.149,00 0,00 2.149,00 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 2.149,00 0,00 2.149,00 Pag.2/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po po) we160o,g Ejuențul weJBoid C. VENITURI NEFISCALE 00.12 41.627,82 0,00 41.627,82 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 21.790,96 0,00 21.790,96 Venituri din proprietate 50 30.02 21.783,80 0,00 21.783,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 16.215,28 0,00 16.215,28 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 30.02.05.30 16.215,28 0,00 16.215,28 Venituri din dividende 53 30.02.08 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dividende varsate de 54 30.02.08.01 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dobanzi 55 31.02 7,16 0,00 7,16 Alte venituri din dobanzi 56 31.02.03 7,16 0,00 7,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 00.14 19.836,86 0,00 19.836,86 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 58 33.02 272,80 0,00 272,80 Venituri din prestari de servi 59 33.02.08 1,24 0,00 1,24 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 60 33.02.12 263,76 0,00 263,76 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 61 33.02.28 7,80 0,00 7,80 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 34.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Taxe extrajudiciare de timbru 63 34.02.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari 64 35.02 11.457,98 0,00 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 65 35.02.01 11.367,88 0,00 11.367,88 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 66 35.02.01.02 11.367,88 0,00 11.367,88 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 67 35.02.02 0,02 0,00 0,02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit le: 68 35.02.03 90,08 0,00 90,08 Diverse venituri 69 36.02 5.179,00 0,00 5.179,00 Taxe speciale 70 36.02.06 3.640,60 0,00 3.640,60 Alte venituri 71 36.02.50 1.538,40 0,00 1.538,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 72 37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 73 37.02.03 -100.141,75 0,00 -100.141,75 Varsaminte din sectiunea de functionare 74 37.02.04 100.141,75 0,00 100.141,75 IV. SUBVENTII 75 00.17 25.284,22 0,00 25.284,22 Pag. 3/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10)eDIpUI po yeqoide weifo1g we16o1y SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 25.284,22 0,00 25.284,22 Subventii de la bugetul de stat "m 42.02 25.284,22 0,00 25.284,22 A. De capital 78 18.001,54 0,00 18.001,54 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investi 79 42.02.16 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 80 42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 81 42.02.20 16.001,54 0,00 16.001,54 B. Curente 82 7.282,68 0,00 7.282,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 83 42.02.34 44,40 0,00 44,40 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 84 42.02.41 7.238,28 0,00 7.238,28 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 85 45.02 175.305,40 0,00 175.305,40 Fondul European de Dezvoltare regionala 86 45.02.01 175.305,40 0,00 175.305,40 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 87 45.02.01.02 175.305,40 0,00 175.305,40 TOTAL CHELTUIELI 88 968.796,18 0,00 968.796,18 CHELTUIELI CURENTE 89 01 693.405,07 0,00 693.405,07 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 90 10 241.176,84 0,00 241.176,84 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 91 20 246.498,95 0,00 246.498,95 TITLUL III DOBANZI 92 30 20.284,55 0,00 20.284,55 TITLUL IV SUBVENTII 93 40 60.000,00 0,00 60.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 94 51 27.895,46 0,00 27.895,46 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 95 55 2.271,00 0,00 2.271,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 96 56 56.547,59 0,00 56.547,59 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 97 57 26.299,25 0,00 26.299,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 98 59 12.431,43 0,00 12.431,43 CHELTUIELI DE CAPITAL 99 70 217.573,74 0,00 217.573,74 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 100 771 217.573,74 0,00 217.573,74 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 101 81 57.817,37 0,00 57.817,37 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 102 50.02 85.087,36 0,00 85.087,36 Autoritati publice si actiuni externe 103 51.02 60.204,81 0,00 60.204,81 CHELTUIELI CURENTE 104 01 56.852,96 0,00 56.852,96 Pag. 4/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoyeoIpu| POS yeqosde uwe1fo1q Jeoyoe1 we1Bo1g TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 105 10 37.244,98 0,00 37.244,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 106 20 14.607,98 0,00 14.607,98 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 107 59 5.000,00 0,00 5.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 108 70 3.351,85 0,00 3.351,85 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 109 71 3.351,85 0,00 3.351,85 Din total capitol Autoritati executive si legislative 110 51.02.01 60.204,81 0,00 60.204,81 Autoritati executive 111 51.02.01.03 60.204,81 0,00 60.204,81 Alte servicii publice generale 112 54.02 4.598,00 0,00 4.598,00 CHELTUIELI CURENTE 113 01 4.598,00 0,00 4.598,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114 20 650,00 0,00 650,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 115 51 3.948,00 0,00 3.948,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 116 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 117 54.02.07 0,00 0,00 0,00 icii publice comunitare de evidenta a persoanelor 118 54.02.10 3.948,00 0,00 3.948,00 Alte servicii publice generale 119 54.02.50 650,00 0,00 650,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 120 55.02 20.284,55 0,00 20.284,55 CHELTUIELI CURENTE 121 01 20.284,55 0,00 20.284,55 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 122 20 0,00 0,00 0,00 TITLUL III DOBANZI 123 30 20.284,55 0,00 20.284,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 124 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 125 55.02.00 20.284,55 0,00 20.284,55 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 126 59.02 26.913,62 0,00 26.913,62 Ordine publica si siguranta nationala 127 61.02 26.913,62 0,00 26.913,62 CHELTUIELI CURENTE 128 01 24.383,60 0,00 24.383,60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129 10 21.000,00 0,00 21.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 130 20 3.168,60 0,00 3.168,60 Pag. 5/23

DENUMIREA INDICATORILOR po poI ,eqoide we16o1y ejuențul yeoyos1 Wwe16o1y TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 51 15,00 0,00 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 132 59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 133 70 2.530,02 0,00 2.530,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 134 71 2.530,02 0,00 2.530,02 Din total capitol Ordine publica 135 61.02.03 25.782,62 0,00 25.782,62 Politie locala 136 61.02.03.04 25.782,62 0,00 25.782,62 Protectie ci si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 137 61.02.05 1.131,00 0,00 1.131,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 138 64.02 456.621,84 659,00 457.280,84 Invatamant 139 65.02 206.975,30 0,00 206.975,30 CHELTUIELI CURENTE 140 01 189.130,34 0,00 189.130,34 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141 10 134.465,00 0,00 134.465,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142 20 40.650,00 0,00 40.650,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 143 55 2.271,00 0,00 2.271,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 144 56 7.988,94 0,00 7.988,94 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 145 57 1.099,25 0,00 1.099,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 146 59 2.656,15 0,00 2.656,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 147 70 17.844,96 0,00 17.844,96 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 148 71 17.844,96 0,00 17.844,96 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 149 65.02.03 71.137,57 0,00 71.137,57 Invatamant prescolar 150 65.02.03.01 40.856,71 0,00 40.856,71 Invatamant primar 151 65.02.03.02 30.280,86 0,00 30.280,86 Invatamant secundar 152 65.02.04 134.304,83 0,00 134.304,83 Invatamant secundar inferior 1583 65.02.04.01 47.199,36 0,00 47.199,36 Invatamant secundar superior 154 65.02.04.02 83.793,40 0,00 83.793,40 Invatamant profesional 155 65.02.04.03 3.312,07 0,00 3.312,07 Invatamant postliceal 156 65.02.05 1.507,80 0,00 1.507,80 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 157 65.02.50 25,10 0,00 25,10 Pag.6/23

DENUMIREA INDICATORILOR pue po JOJEDIPUI POS we16o1y Bjuenyul 121291 Sanatate 158 66.02 70.654,58 0,00 70.654,58 CHELTUIELI CURENTE 159 01 28.895,61 0,00 28.895,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 160 10 8.838,07 0,00 8.838,07 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 161 20 4.500,00 0,00 4.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 162 51 15.557,54 0,00 15.557,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 163 70 41.758,97 0,00 41.758,97 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 164 71 41.758,97 0,00 41.758,97 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 165 66.02.06 61.305,35 0,00 61.305,35 Spitale generale 166 66.02.06.01 61.305,35 0,00 61.305,35 Servicii de sanatate publica 167 66.02.08 9.349,23 0,00 9.349,23 Cultura, recreere si religie 168 67.02 112.785,81 659,00 113.444,81 CHELTUIELI CURENTE 169 01 90.023,41 659,00 90.682,41 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 170 16.766,00 0,00 16.766,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 171 66.602,48 659,00 67.261,48 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 172 6.654,93 0,00 6.654,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 173 22.762,40 0,00 22.762,40 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 174 0 0 51 0 1 22.762,40 0,00 22.762,40 Din total capitol Servicii culturale 175 67.02.03 42.271,63 659,00 42.930,63 Institutii publice de spectacole si concerte 176 67.02.03.04 26.657,43 0,00 26.657,43 Case de cultura 177 67.02.03.06 15.514,20 659,00 16.173,20 Alte servicii culturale 178 67.02.03.30 100,00 0,00 100,00 Servicii recreative si sportive 179 67.02.05 66.583,38 0,00 66.583,38 Sport 180 67.02.05.01 32.654,11 0,00 32.654,11 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 181 67.02.05.03 33.929,27 0,00 33.929,27 Servicii religioase 182 67.02.06 3.000,00 0,00 3.000,00 n domeniile cultu recreerii si religiei 183 67.02.50 930,80 0,00 930,80 Asigurari si asistenta sociala 184 68.02 66.206,15 0,00 66.206,15 Pag. 7/23

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po POI Bjuonyul wue16o1g CHELTUIELI CURENTE 185 01 65.118,15 0,00 65.118,15 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186 10 22.862,79 0,00 22.862,79 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 187 20 10.760,09 0,00 10.760,09 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 188 51 1.719,99 0,00 1.719,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 189 57 25.200,00 0,00 25.200,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 190 59 4.575,28 0,00 4.575,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 191 70 1.088,00 0,00 1.088,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 192 71 1.088,00 0,00 1.088,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 193 68.02.04 1.956,00 0,00 1.956,00 Asistenta sociala in caz de boli 194 68.02.05 37.874,31 0,00 37.874,31 Asistenta sociala in caz de inv: 195 68.02.05.02 37.874,31 0,00 37.874,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 196 68.02.06 3.329,96 0,00 3.329,96 Crese 197 68.02.11 2.069,98 0,00 2.069,98 Prevenirea excluderii sociale 198 68.02.15 20.975,90 0,00 20.975,90 Ajutor social 199 68.02.15.01 12.503,87 0,00 12.503,87 Cantine de ajutor social 200 68.02.15.02 8.472,03 0,00 8.472,03 Alte chelt in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 201 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 202 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 203 69.02 162.936,19 -659,00 162.277,19 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 204 70.02 142.297,63 -659,00 141.638,63 CHELTUIELI CURENTE 205 01 82.400,53 -659,00 81.741,53 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 206 20 45.359,80 -659,00 44.700,80 Titlul VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 207 56 37.040,73 0,00 37.040,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 208 70 12.079,73 0,00 12.079,73 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 209 71 12.079,73 0,00 12.079,73 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 210 81 47.817,37 0,00 47.817,37 Din total capitol Locuinte 211 70.02.03 26.906,15 0,00 26.906,15 Dezvoltarea sistemului de locuinte 212 70.02.03.01 26.906,15 0,00 26.906,15 Pag.8/23

DENUMIREA INDICATORILOR po poI yeqoide we1601g WeJBoid Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 213 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 214 70.02.05 11.402,46 0,00 11.402,46 Alimentare cu apa 215 70.02.05.01 11.402,46 0,00 11.402,46 Iluminat public si electrificari rurale 216 70.02.06 8.556,11 0,00 8.556,11 Alimentare cu gaze naturale in localitati 217 70.02.07 600,00 0,00 600,00 lor si dezvoltarii comunale Alte servi domeniul locuintei, servi 218 70.02.50 94.832,91 -859,00 94.173,91 Protectia mediului 219 74.02 20.638,56 0,00 20.638,56 CHELTUIELI CURENTE 220 01 20.391,00 0,00 20.391,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 221 20 19.000,00 0,00 19.000,00 ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 222 56 1.391,00 0,00 1.391,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 223 70 247,56 0,00 247,56 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 224 71 247,56 0,00 247,56 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 225 74.02.05 19.247,56 0,00 19.247,56 Salubritate 226 74.02.05.01 13.000,00 0,00 13.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 227 74.02.05.02 6.247,56 0,00 6.247,56 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 228 74.02.06 1.391,00 0,00 1.391,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 229 79.02 237.237,17 0,00 237.237,17 Combustibili si energie 230 81.02 20.850,00 0,00 20.850,00 CHELTUIELI CURENTE 231 01 20.000,00 0,00 20.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 232 40 20.000,00 0,00 20.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 233 70 850,00 0,00 850,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 234 771 850,00 0,00 850,00 Din total capitol Energie termica 235 81.02.06 20.850,00 0,00 20.850,00 Transporturi 236 84.02 216.387,17 0,00 216.387,17 CHELTUIELI CURENTE 237 01 91.326,92 0,00 91.326,92 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 238 20 41.200,00 0,00 41.200,00 TITLUL IV SUBVENTII 239 40 40.000,00 0,00 40.000,00 Pag. 9/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pOZ ue16o1y ejuenyul 16211291 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 240 56 10.126,92 0,00 10.126,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 241 70 115.060,25 0,00 115.060,25 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 242 71 115.060,25 0,00 115.060,25 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 243 81 10.000,00 0,00 10.000,09 Din total capitol Transport rutier 244 84.02.03 216.387,17 0,00 216.387,17 Drumuri si poduri 245 84.02.03.01 29.653,34 0,00 29.653,34 Transport în comun 246 84.02.03.02 110.146,11 0,00 110.146,11 Strazi 247 84.02.03.03 76.587,72 0,00 76.587,72 0,00 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 248 |84.02.50 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 249 [96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 250 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 251 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 252 99.02 2.723,95 0,00 2.723,95 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 672.623,54 0,00 672.623,54 TOTAL VENITURI 00.01 672.623,54 0,00 672.623,54 VENITURI PROPRII 49.90 584.360,64 0,00 584.360,64 I. VENITURI CURENTE 00.02 665.340,86 0,00 665.340,86 A. VENITURI FISCALE 00.03 723.854,79 0,00 723.854,79 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 420.542,90 0,00 420.542,90 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit 01.02 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 2.281,48 0,00 2.281,48 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 416.011,82 0,00 416.011,82 Impozit pe venit 03.02 11.596,28 0,00 11.596,28 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 11.596,28 0,00 11.596,28 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 04.02 404.415,54 0,00 404.415,54 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 401,700,54 0,00 401.700,54 Pag. 10/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po) POD yeqosde uie160J4 ejuonyul yeoros1 we1601y Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 2.715,00 0,00 2.715,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 00.07 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50 2.249,60 0,00 2.249,60 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 00.09 88.530,96 0,00 88.530,96 Impozite si taxe pe proprietate 20 07.02 88.530,96 0,00 88.530,96 Impozit pe cladiri 21 07.02.01 74.463,20 0,00 74.463,20 Impozit pe cladiri - PF 22 07.02.01.01 25.229,52 0,00 25.229,52 Impozit pe cladiri - PJ 23 07.02.01.02 49.233,68 0,00 49.233,68 Impozit pe terenuri 24 07.02.02 9.575,80 0,00 9.575,80 Impozit pe terenuri - PF 25 07.02.02.01 4.572,56 0,00 4.572,56 Impozit pe terenuri - PJ 26 07.02.02.02 4.618,76 0,00 4.618,76 Impozit pe terenurile extravilane 27 07.02.02.03 384,48 0,00 384,48 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 28 07.02.03 4.387,16 0,00 4.387,16 Alte impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 104,80 0,00 104,80 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 212.631,93 0,00 212.631,93 Sume defalcate din TVA 31 11.02 181.121,97 0,00 181.121,97 or descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui r, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 32 11.02.02 174.718,10 0,00 174.718,10 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 11.02.06 4.132,87 0,00 4.132,87 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 34 11.02.09 2.271,00 0,00 2.271,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 35 12.02 781,04 0,00 781,04 Taxe hoteliere 36 12.02.07 781,04 0,00 781,04 Taxe pe servicii spe 37 15.02 351,72 0,00 351,72 Impozit pe spectacole 38 15.02.01 284,20 0,00 284,20 Alte taxe pe servicii specifice 39 15.02.50 67,52 0,00 67,52 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 40 16.02 30.377,20 0,00 30.377,20 Taxa asupra mijloacelor de transport 41 16.02.02 24.676,60 0,00 24.676,60 Pag. 11/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod we16o1y Bunul Taxa asupra loacelor de transport - PF 16.02.02.01 15.342,28 0,00 15.342,28 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 43 16.02.02.02 9.334,32 0,00 9.334,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 44 16.02.03 0,20 0,00 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 45 16.02.50 5.700,40 0,00 5.700,40 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 46 00.11 2.149,00 0,00 2.149,00 Alte impozite si taxe fiscale 47 18.02 2.149,00 0,00 2.149,00 Alte impozite si taxe 48 18.02.50 2.149,00 0,00 2.149,00 C. VENITURI NEFISCALE 49 00.12 -58.513,93 0,00 -58.513,93 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 50 00.13 21.790,96 0,00 21.790,96 Venituri din proprietate 51 30.02 21.783,80 0,00 21.783,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 52 30.02.05 16.215,28 0,00 16.215,28 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre insti 53 30.02.05.30 16.215,28 0,00 16.215,28 Venituri din dividende 54 30.02.08 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dividende varsate de 55 30.02.08.01 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dobanzi 56 31.02 7,16 0,00 7,16 Alte venituri din dobanzi 57 31.02.03 7,16 0,00 7,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 58 00.14 -80.304,89 0,00 -80.304,89 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 59 33.02 272,80 0,00 272,80 Venituri din prestari de servi 60 33.02.08 1,24 0,00 1,24 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 61 33.02.12 263,76 0,00 263,76 Venituri din recuperarea cheltui: r de judecata, imputatii si despagubiri 62 33.02.28 7,80 0,00 7,80 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 63 34.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02 11.457,98 0,00 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 66 35.02.01 11.367,88 0,00 11.367,88 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 67 35.02.01.02 11.367,88 0,00 11.367,88 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 68 35.02.02 0,02 0,00 0,02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legi 69 35.02.03 90,08 0,00 90,08 Diverse venituri 70 36.02 5.179,00 0,00 5.179,00 Pag. 12/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? poJ Byuengul Jeoynos1 ue1601g Taxe speciale 36.02.06 3.640,60 0,00 3.640,60 Alte venituri 72 36.02.50 1.538,40 0,00 1.538,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 73 37.02 -100.141,75 0,00 -100.141,75 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 74 37.02.03 -100.141,75 0,00 -100.141,75 IV. SUBVENTII 75 00.17 7.282,68 0,00 7.282,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 76 00.18 7.282,68 0,00 7.282,68 Subventii de la bugetul de stat m 42.02 7.282,68 0,00 7.282,68 B. Curente 78 7.282,68 0,00 7.282,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 79 42.02.34 44,40 0,00 44,40 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 80 42.02.41 7.238,28 0,00 7.238,28 TOTAL CHELTUIELI 81 672.623,54 0,00 672.623,54 CHELTUIELI CURENTE 82 01 614.806,17 0,00 614.806,17 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 83 10 241.176,84 0,00 241.176,84 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 84 20 246.498,95 0,00 246.498,95 TITLUL III DOBANZI 85 30 20.284,55 0,00 20.284,55 TITLUL IV SUBVENTII 86 40 60.000,00 0,00 60.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 87 51 5.844,15 0,00 5.844,15 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 88 55 2.271,00 0,00 2.271,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 89 57 26.299,25 0,00 26.299,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 90 59 12.431,43 0,00 12.431,43 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 91 81 57.817,37 0,00 57.817,37 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 92 50.02 81.666,51 0,00 81.666,51 Autoritati publice si actiuni externe 93 51.02 56.852,96 0,00 56.852,96 CHELTUIELI CURENTE 94 01 56.852,96 0,00 56.852,96 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95 10 37.244,98 0,00 37.244,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 96 20 14.607,98 0,00 14.607,98 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 97 59 5.000,00 0,00 5.000,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 98 51.02.01 56.852,96 0,00 56.852,96 Pag. 13/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? JojeIPUI POS we1601g BJUSnNyuI Jeoyos1 wue16014g Autoritati executive 51.02.01.03 56.852,96 0,00 56.852,96 Alte servicii publice generale 100 54.02 4.529,00 0,00 4.529,00 CHELTUIELI CURENTE 101 01 4.529,00 0,00 4.529,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 102 20 650,00 0,00 650,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 103 51 3.879,00 0,00 3.879,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 104 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 105 54.02.10 3.879,00 0,00 3.879,00 Alte servicii publice generale 106 54.02.50 650,00 0,00 650,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 107 55.02 20.284,55 0,00 20.284,55 CHELTUIELI CURENTE 108 01 20.284,55 0,00 20.284,55 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 109 20 0,00 0,00 0,00 TITLUL III DOBANZI 110 30 20.284,55 0,00 20.284,55 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 111 55.02.00 20.284,55 0,00 20.284,55 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 112 59.02 24.383,60 0,00 24.383,60 Ordine publica si siguranta nationala 113 61.02 24.383,60 0,00 24.383,60 CHELTUIELI CURENTE 114 01 24.383,60 0,00 24.383,60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115 10 21.000,00 0,00 21.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 116 20 3.188,60 0,00 3.168,60 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 117 51 15,00 0,00 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 118 59 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Ordine publica 119 61.02.03 23.768,60 0,00 23.768,60 Politie locala 120 61.02.03.04 23.768,60 0,00 23.768,60 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 121 61.02.05 615,00 0,00 615,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 122 64.02 343.196,26 659,00 343.855,26 Invatamant 123 65.02 181.141,40 0,00 181.141,40 CHELTUIELI CURENTE 124 01 181.141,40 0,00 181.141,40 Pag. 14/23

DENUMIREA INDICATORILOR pue po POS yeqoide we1601y Jeoyoa1 we1601y TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 125 10 134.465,00 0,00 134.465,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126 20 40.650,00 0,00 40.650,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 127 55 2.271,00 0,00 2.271,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 128 57 1.099,25 0,00 1.099,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 129 59 2.656,15 0,00 2.656,15 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 130 65.02.03 69.498,52 0,00 69.498,52 Invatamant prescolar 131 65.02.03.01 39.217,66 0,00 39.217,66 Invatamant primar 132 65.02.03.02 30.280,86 0,00 30.280,86 Invatamant secundar 133 65.02.04 110.109,98 0,00 110.109,98 Invatamant secundar inferior 134 65.02.04.01 42.980,28 0,00 42.980,28 Invatamant secundar superior 135 65.02.04.02 63.817,63 0,00 63.817,63 Invatamant profesional 136 65.02.04.03 3.312,07 0,00 3.312,07 Invatamant postliceal 137 65.02.05 1.507,80 0,00 1.507,80 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 138 65.02.50 25,10 0,00 25,10 Sanatate 139 66.02 13.568,23 0,00 13.568,23 CHELTUIELI CURENTE 140 01 13.568,23 0,00 13.568,23 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141 10 8.838,07 0,00 8.838,07 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142 20 4.500,00 0,00 4.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143 51 230,16 0,00 230,16 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 144 66.02.06 4.230,16 0,00 4.230,16 Spitale generale 145 66.02.06.01 4.230,16 0,00 4.230,16 Servicii de sanatate publica 146 66.02.08 9.338,07 0,00 9.338,07 Cultura, recreere si religie 147 67.02 83.368,48 659,00 84.027,48 CHELTUIELI CURENTE 148 01 83.368,48 659,00 84.027,48 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 149 10 16.766,00 0,00 16.766,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150 20 66.602,48 659,00 67.261,48 Din total capitol Pag. 15/23

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po yeqoide ue16o1g ejuenyul Je2y291 culturale 151 67.02.03 37.981,20 659,00 38.640,20 Institutii publice de spectacole si concerte 152 67.02.03.04 22.467,00 0,00 22.467,00 Case de cultura 153 67.02.03.06 15.514,20 659,00 16.173,20 154 67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 155 67.02.05 41.456,48 0,00 41.456,48 Sport 156 67.02.05.01 21.650,00 0,00 21.650,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 157 67.02.05.03 19.806,48 0,00 19.806,48 religioase 158 67.02.06 3.000,00 0,00 3.000,00 în domeniile culturii, recree 159 67.02.50 930,80 0,00 930,80 Asigurari si asistenta sociala 160 68.02 65.118,15 0,00 65.118,15 CHELTUIELI CURENTE 161 01 65.118,15 0,00 65.118,15 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 162 10 22.862,79 0,00 22.862,79 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 163 20 10.760,09 0,00 10.760,09 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 164 51 1.719,99 0,00 1.719,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 165 57 25.200,00 0,00 25.200,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 166 59 4.575,28 0,00 4.575,28 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 167 68.02.04 1.906,00 0,00 1.906,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 168 68.02.05 37.827,31 0,00 37.827,31 Asistenta sociala in caz de invaliditate 169 68.02.05.02 37.827,31 0,00 37.827,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 170 68.02.06 3.192,16 0,00 3.192,16 Crese 171 68.02.11 1.989,98 0,00 1.989,98 Prevenirea excluderii sociale 172 68.02.15 20.202,70 0,00 20.202,70 Ajutor social 173 68.02.15.01 11.810,67 0,00 11.810,67 Cantine de ajutor social 174 68.02.15.02 8.392,03 0,00 8.392,03 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 175 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltui n domeniul asistentei sociale 176 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 177 69.02 112.177,17 -659,00 111.518,17 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 178 70.02 93.177,17 -659,00 92.518,17 Pag. 16/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? POI uwe16o1q ejuonțul we1Boid CHELTUIELI CURENTE 179 01 45.359,80 -659,00 44.700,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 180 20 45.359,80 -659,00 44.700,80 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 181 81 47.817,37 0,00 47.817,37 Din total capitol Locuinte 182 70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 183 70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 184 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 185 70.02.05 10.516,82 0,00 10.516,82 Alimentare cu apa 186 70.02.05.01 10.516,82 0,00 10.516,82 Iluminat public si electrificari rurale 187 70.02.06 6.000,00 0,00 6.000,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 188 70.02.07 600,00 0,00 600,00 or si dezvoltarii comunale Alte servicii in domeniul locuintei, servi: 189 70.02.50 76.060,35 -659,00 75.401,35 Protectia mediului 190 74.02 19.000,00 0,00 19.000,00 CHELTUIELI CURENTE 191 01 19.000,00 0,00 19.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 192 20 19.000,00 0,00 19.000,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 193 74.02.05 19.000,00 0,00 19.000,00 Salubritate 194 74.02.05.01 13.000,00 0,00 13.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 195 74.02.05.02 6.000,00 0,00 6.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 196 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 197 79.02 111.200,00 0,00 111.200,00 Combustibili si energie 198 81.02 20.000,00 0,00 20.000,00 CHELTUIELI CURENTE 199 01 20.000,00 0,00 20.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 200 40 20.000,00 0,00 20.000,00 Din total capitol Energie termica 201 81.02.06 20.000,00 0,00 20.000,00 Transporturi 202 84.02 91.200,00 0,00 91.200,00 CHELTUIELI CURENTE 203 01 81.200,00 0,00 81.200,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 204 20 41.200,00 0,00 41.200,00 Pag. 17/23

y II. DENUMIREA INDICATORILOR 4291 we160o1g ejuonpul yeqosde uie1fo1g 10)EDIpUl POI puei po? TITLUL IV SUBVENTII 205 |40 40.000,00 0,00 40.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 206 |81 10.000,00 0,00 10.000,00 Din total capitol Transport rutier 207 [84.02.03 91.200,00 0,00 91.200,00 Drumuri si poduri 208 |84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 209 |84.02.03.02 51.200,00 0,00 51.200,00 Strazi 210 |84.02.03.03 40.000,00 0,00 40.000,00 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 211 |84.02.50 0,00 0,00 0,00 Em nn aaa a Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 212 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 213 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 214 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 215 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 293.448,69 0,00 293.448,69 00.01 293.448,69 0,00 293.448,69 49.90 0,00 0,00 0,00 00.02 100.141,75 0,00 100.141,75 00.12 100.141,75 0,00 100.141,75 00.14 100.141,75 0,00 100.141,75 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 100.141,75 0,00 100.141,75 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 100.141,7%5 0,00 100.141,75 IV. SUBVENTII 9 [00.17 18.001,54 0,00 18.001,54 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 [00.18 18.001,54 0,00 18.001,54 Subventii de la bugetul de stat 11 |42.02 18.001,54 0,00 18.001,54 A. De capital 12 18.001,54 0,00 18.001,54 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 |42.02.16 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 14 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 O Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 15 |42.02.20 16.001,54 0,00 16.001,54 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 16 |45.02 175.305,40 0,00 175.305,40 Pag. 18/23

DENUMIREA INDICATORILOR pues po POS yeqosde Jeoynoa1 wue16o1g Fondul European de Dezvoltare regionala 45.02.01 175.305,40 0,00 175.305,40 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 18 45.02.01.02 175.305,40 0,00 175.305,40 TOTAL CHELTUIELI 19 296.172,64 0,00 296.172,64 CHELTUIELI CURENTE 20 01 78.598,90 0,00 78.598,90 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 21 51 22.051,31 0,00 22.051,31 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22 56 56.547,59 0,00 56.547,59 CHELTUIELI DE CAPITAL 23 70 217.573,74 0,00 217.573,74 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 24 1 217.573,74 0,00 217.573,74 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 25 50.02 3.420,85 0,00 3.420,85 Autoritati publice si actiuni externe 26 51.02 3.351,85 0,00 3.351,85 CHELTUIELI CURENTE 27 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 70 3.351,85 0,00 3.351,85 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 29 71 3.351,85 0,00 3.351,85 Din total capitol Autoritati executive si legislative 30 51.02.01 3.351,85 0,00 3.351,85 Autoritati executive 31 51.02.01.03 3.351,85 0,00 3.351,85 Alte servicii publice generale 32 54.02 69,00 0,00 69,00 CHELTUIELI CURENTE 33 01 69,00 0,00 69,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 69,00 0,00 69,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 85 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 36 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 37 54.02.10 69,00 0,00 69,00 Alte servicii publice generale 38 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 39 59.02 2.530,02 0,00 2.530,02 Ordine publica si siguranta nationala 40 61.02 2.530,02 0,00 2.530,02 CHELTUIELI CURENTE 41 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 70 2.530,02 0,00 2.530,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 43 71 2.530,02 0,00 2.530,02 Pag. 19/23

DENUMIREA INDICATORILOR po JoJeoIpu! POD Jeqosde weifo1g ejuonțul Din total capitol Ordine publica 44 61.02.03 2.014,02 0,00 2.014,02 Politie locala 45 61.02.03.04 2.014,02 0,00 2.014,02 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 46 61.02.05 516,00 0,00 516,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 47 64.02 113.425,58 0,00 113.425,58 Invatamant 48 65.02 25.833,90 0,00 25.833,90 CHELTUIELI CURENTE 49 01 7.988,94 0,00 7.988,94 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50 56 7.988,94 0,00 7.988,94 CHELTUIELI DE CAPITAL 51 70 17.844,96 0,00 17.844,96 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 52 "1 17.844,96 0,00 17.844,96 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 53 65.02.03 1.639,05 0,00 1.639,05 Invatamant prescolar 54 65.02.03.01 1.639,05 0,00 1.639,05 Invatamant primar 55 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 56 65.02.04 24.194,85 0,00 24.194,85 Invatamant secundar inferior 57 65.02.04.01 4.219,08 0,00 4.219,08 Invatamant secundar superior 58 65.02.04.02 19.975,77 0,00 19.975,77 Invatamant profesional 59 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 60 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 61 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 62 66.02 57.086,35 0,00 57.086,35 CHELTUIELI CURENTE 63 01 15.327,38 0,00 15.327,38 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 64 51 15.327,38 0,00 15.327,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 70 41.758,97 0,00 41.758,97 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 66 71 41.758,97 0,00 41.758,97 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 67 66.02.06 57.075,19 0,00 57.075,19 Spitale generale 68 66.02.06.01 57.075,19 0,00 57.075,19 Servicii de sanatate publica 69 66.02.08 11,16 0,00 11,16 Pag. 20/23

DENUMIREA INDICATORILOR Bjuenju| po puei po wue16o1g Cultura, recreere si religie 70 [67.02 29.417,33 0,00 29.417,33 CHELTUIELI CURENTE 71 |01 6.654,93 0,00 6.654,93 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 72 |51 6.654,93 0,00 6.654,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 73 |70 22.762,40 0,00 22.762,40 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 74 |n 22.762,40 0,00 22.762,40 Din total capitol Servicii culturale 75 |67.02.03 4.290,43 0,00 4.290,43 Institutii publice de spectacole si concerte 76 |67.02.03.04 4.190,43 0,09 4.190,43 Case de cultura 77 |67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii culturale 78 |67.02.03.30 100,00 0,00 100,00 Servicii recreative si sportive 79 |67.02.05 25.126,90 0,00 25.126,90 Sport 80 |67.02.05.01 11.004,11 0,00 11.004,11 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 81 |67.02.05.03 14.122,79 0,00 14.122,79 82 |67.02.06 0,00 0,00 0,00 culturii, recreerii si religiei 83 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 84 |68.02 1.088,00 0,00 1.088,00 CHELTUIELI CURENTE 85 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 86 |70 1.088,00 0,00 1.088,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 87 |71 1.088,00 0,00 1.088,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 88 |68.02.04 50,00 0,00 50,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 89 |68.02.05 47,00 0,00 47,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 90 |68.02.05.02 47,00 0,00 47,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 91 |68.02.06 137,80 0,00 137,80 Crese 92 |68.02.11 80,00 0,00 80,00 Prevenirea excluderii sociale 93 |68.02.15 773,20 0,00 773,20 Ajutor social 94 |68.02.15.01 693,20 0,00 693,20 Cantine de ajutor social 95 |68.02.15.02 80,00 0,00 80,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 96 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 97 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Pag. 21/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 1oJeoIpU! POS we16o1q eyjueonyul Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.02 50.759,02 0,00 50.759,02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 99 70.02 49.120,46 0,00 49.120,46 CHELTUIELI CURENTE 100 01 37.040,73 0,00 37.040,73 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 101 56 37.040,73 0,00 37.040,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 102 70 12.079,73 0,00 12.079,73 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 103 71 12.079,73 0,00 12.079,73 Din total capitol Locuinte 104 70.02.03 26.906,15 0,00 26.906,15 Dezvoltarea sistemului de locuinte 105 70.02.03.01 26.906,15 0,00 26.906,15 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 106 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 107 70.02.05 885,64 0,00 885,64 Alimentare cu apa 108 70.02.05.01 885,64 0,00 885,64 Iluminat public si electrificari rurale 109 70.02.06 2.556,11 0,00 2.556,11 Alimentare cu gaze naturale in localitati 110 70.02.07 0,00 0,00 0,00 lor si dezvoltarii comunale Alte servicii in domeniul locuintei, servi: 111 70.02.50 18.772,56 0,00 18.772,56 Protectia mediului 112 74.02 1.638,56 0,00 1.638,56 CHELTUIELI CURENTE 113 01 1.391,00 0,00 1.391,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 114 56 1.391,00 0,00 1.391,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 70 247,56 0,00 247,56 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 116 71 247,56 0,00 247,56 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 117 74.02.05 247,56 0,00 247,56 Salubritate 118 74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 119 74.02.05.02 247,56 0,00 247,56 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 120 74.02.06 1.391,00 0,00 1.391,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 121 79.02 126.037,17 0,00 126.037,17 Combustibili si energie 122 81.02 850,00 0,00 850,00 CHELTUIELI CURENTE 123 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 124 70 850,00 0,00 850,00 Pag. 22/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? poD we16o,4 Ejuenyul we16o1g TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 125 71 850,00 0,00 850,00 Din total capitol Energie termica 126 81.02.06 850,00 0,00 850,00 Transporturi 127 84.02 125.187,17 0,00 125.187,17 CHELTUIELI CURENTE 128 01 10.126,92 0,00 10.126,92 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 129 56 10.126,92 0,00 10.126,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 130 70 115.060,25 0,00 115.060,25 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 131 1 115.060,25 0,00 115.060,25 Din total capitol Transport rutier 132 84.02.03 125.187,17 0,00 125.187,17 Drumuri si poduri 133 84.02.03.01 29.653,34 0,00 29.653,34 Transport in comun 134 84.02.03.02 58.946,11 0,00 58.946,11 Strazi 135 84.02.03.03 36.587,72 0,00 36.587,72 Alte cheltui domeniul transporturilor Partea a VII-a REZERVE, 136 137 84.02.50 Pr Zi m m m m m m m m mmm mm mm m mmm mmm am E A 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mm rm 0,00 REZERVE 138 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 139 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 140 99.02 2.723,95 0,00 2.723,95 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU SMARANDA HARACICU Pag. 23/23 SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU