keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 222/28.06.2011 privind modificarea componenţei Comisiei III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara

28.06.2011

Hotararea Consiliului Local 222/28.06.2011
privind modificarea componenţei Comisiei III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 13441/23.06.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 309/24.06.2008 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 220/28.06.2011 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei GEMENIUC ELENA PATRICIA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 221/28.06.2011 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului ŞTEFAN PETRU;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9) şi art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componenţa Comsiei III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, astfel:
Comisia III va avea următoarea componenţă:

1. BOGDAN CIPRIAN - APT
2. HORABLAGA NICOLAE MARINEL - PD-L
3. MOLDOVAN VALENTIN - APT
4. RITIVOIU MIHAI - PSD
5. ŞTEFAN PETRU - UDMR


Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 309/24.06.2008 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMARIA NRSC2011 – 13441/23.06.2011 dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT Privind modificarea componenţei Comisiei III pentru administrarea domeniului public şi

privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale

În vederea desfăşurării în bune condiţii a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, potrivit dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat de Hotărârea Consiliului Local nr.377/30.09.2010; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local – privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Gemeniuc Elena Patricia , în urma demisiei; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local – privind validarea mandatului de consilier al domnului ŞTEFAN PETRU ; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 309/24.06.2008 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată; Având în vedere prevederile art.36 alin.9 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;

PROPUNEM:

Modificarea componenţei Comisiei III– pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, în sensul înlocuirii doamnei Gemeniuc Elena Patricia , al cărei mandat a încetat de drept, cu domnul ŞTEFAN PETRU. SECRETAR, IOAN COJOCARI Cod FP 53 – 01, Ver.1