keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 222/23.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 31-33"

23.11.2012

Hotararea Consiliului Local 222/23.11.2012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 31-33"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012 -28280/23.11.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 215/23.11.2012 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 31-33", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Indicatori_HCL_222.pdf

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru realizarea investitiei:

Reabilitare termica imobil Calea Sagului , nr. 31-33 Valoare totala investitie conf. deviz general

Valoare totala investitie inclusiv TVA 1481028 Lei 332815 Euro

din care C+M 1288448 Lei 289539 Euro

Cheltuieli neeligibile 15.403 mii lei Cheltuieli eligibile 1465.625 mii lei

Surse de finantare:

Uniunea Europeana 60 %: 879.375 mii lei Finantare din Bugetul local al Municipiului Timisoara 20 %: 293.125 mii lei Asociatia de proprietari 20 %: 293.125 mii lei

Durata investitiei: 3 luni

Capacitati fizice

88 apartamente;

Au=4706 mp

Economie la incalzire dupa reabilitare: 53.42%

Indici ai investitiei

Cost reabilitare/mp Arie utila fara TVA 254 Lei 57 Euro Cost reabilitare/mp Arie utila cu TVA 315 Lei 70.7 Euro

Date tehnico-economice:

Anul construirii 1976 Perioada de proiectare 1974

Tipul proiectului pereti structurali din beton armat monolit turnati in cofraje glisante

Regimul de inaltime S+P+10 Aria construita [m2] 645 Aria desfasurata construita [m2] 7095 Aria utila locuinte [m2] 4706 Nr. total apartamente : 88 din care: 1 camera - 2 camere 66 3 camere 22 4 camere - Spatii cu alta destinatie (la parter/mezanin, dupa caz) garaje subsol/1 sp comercial parter Numar si tip tronsoane (de capat, de mijloc): izolat

Nr Lucrari de interventie prevazute in OG 63/2012 Cost [lei]

1 Izolarea termica a peretilor exteriori 618944 2 Inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic 104481 3 Inchiderea balcoanelor/logiilor 82908

4 Termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase 116205

5 Termoizolarea planseului peste subsol 34290

6 Demontarea si remontarea instalatiilor si echipamantelor de pa fatada 1800 7 Lucrari de reparatii 20000 8 Lucrari de montare robinete cu cap termostatat 35100

TOTAL 1013728

4.450 Valoare(fara TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA) Nr

crt DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1‐CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1 Obtinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea

la stare initiala: Amenajare spatii verzi

TOTAL CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2 ‐CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Racorduri utilitati

TOTAL CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 3 ‐CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2 Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii 1.500 0.337 0.360 1.860 0.418

3.3 Proiectare 30.412 6.834 7.299 37.711 8.474

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 1.000 0.225 0.240 1.240 0.279

3.5 Consultanta 0.912 0.205 0.219 1.131 0.254

3.6 Asistenta tehnica 15.206 3.417 3.649 18.855 4.237

TOTAL CAPITOLUL 3 49.030 11.018 11.767 60.797 13.662

CAPITOLUL 4 ‐Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Construcţii şi instalaţii 1013.728 227.804 243.295 1257.023 282.477

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.5 Dotări

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4 1013.728 227.804 243.295 1257.023 282.477

CAPITOLUL 5 ‐Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii 25.343 5.695 6.082 31.426 7.062

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 % 106.276 23.882 25.506 131.782 29.614

TOTAL CAPITOLUL 5 131.619 29.577 31.589 163.208 36.676 CAPITOLUL 6 ‐Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice şi teste

TOTAL CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL GENERAL 1194.377 268.399 286.651 1481.028 332.815

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 1039.071 233.499 249.377 1288.448 289.539

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2012- /

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Şagului nr. 31-33”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, începe la data de 15 noiembrie 2012, iar termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 31-33”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 1.481.028 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 1.288.448 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU DUMITRESCU DANIELA SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac D.D. Ex.1