keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 220/23.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr.60"

23.11.2012

Hotararea Consiliului Local 220/23.11.2012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr.60"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012 - 28284/23.11.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 214/23.11.2012 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr.60", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Indicatori_HCL_220.pdf

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru realizarea investitiei:

Reabilitare termica imobil Calea Martirilor 1989, nr. 60 Valoare totala investitie conf. deviz general

Valoare totala investitie inclusiv TVA 1321752 Lei 297023 Euro

din care C+M 1149564 Lei 258329 Euro

Surse de finantare:

Uniunea Europeana 60 %: 793.051 mii lei Finantare din Bugetul local al Municipiului Timisoara 20 %: 264.350 mii lei Asociatia de proprietari 20 %: 264.350 mii lei

Durata investitiei: 3 luni

Capacitati fizice

80 apartamente;

Au=5048 mp

Economie la incalzire dupa reabilitare: 60 %

Indici ai investitiei

Cost reabilitare/mp Arie utila fara TVA 211 Lei 47.5 Euro Cost reabilitare/mp Arie utila cu TVA 262 Lei 58.8 Euro

Date tehnico-economice:

Anul construirii - Perioada de proiectare - Tipul proiectului pereti structurali din beton armat monolit Regimul de inaltime S+P+10 Aria construita zona locuinte[m2] 650 Aria desfasurata construita cu destinatie locuinte[m2] 6500 Aria utila locuinte [m2] 5048 Nr. total apartamente : 80 din care: 1 camera -

2 camere 40 3 camere 40 4 camere - Spatii cu alta destinatie (la parter/mezanin, dupa caz) SPATII COMERCIALE PARTER Numar si tip tronsoane (de capat, de mijloc): 2 SCARI

Nr Lucrari de interventie prevazute in OG 63/2012 Cost [lei] 1 Izolarea termica a peretilor exteriori 561658.24 2 Inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic 56022.12 3 Inchiderea balcoanelor/logiilor 106596

4 Termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase 120780

5 Demontarea si remontarea instalatiilor si echipamantelor de pa fatada 1800 6 Lucrari de reparatii 23100 7 Lucrari de montare robinete cu cap termostatat 34500

TOTAL 904456

4.450 Valoare(fara TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA) Nr crt DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1‐CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1 Obtinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului 1.1

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala: Amenajare spatii verzi

TOTAL CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 2 ‐CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Racorduri utilitati

TOTAL CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 3 ‐CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2 Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii 1.500 0.337 0.360 1.860 0.418

3.3 Proiectare 27.134 6.097 6.512 33.646 7.561

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 1.000 0.225 0.240 1.240 0.279

3.5 Consultanta 0.814 0.183 0.195 1.009 0.227

3.6 Asistenta tehnica 13.567 3.049 3.256 16.823 3.780

TOTAL CAPITOLUL 3 44.015 9.891 10.563 54.578 12.265

CAPITOLUL 4 ‐Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Construcţii şi instalaţii 904.456 203.249 217.070 1121.526 252.028

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.5 Dotări

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4 904.456 203.249 217.070 1121.526 252.028

CAPITOLUL 5 ‐Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii 22.611 5.081 5.427 28.038 6.301

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 % 94.847 21.314 22.763 117.610 26.429

TOTAL CAPITOLUL 5 117.458 26.395 28.190 145.649 32.730 CAPITOLUL 6 ‐Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice şi teste

TOTAL CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL GENERAL 1065.929 239.535 255.823 1321.752 297.023

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 927.068 208.330 222.496 1149.564 258.329

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2012- /

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Martirilor, nr.60”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, începe la data de 15 noiembrie 2012, iar termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr.60”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 1.321.752 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 1.149.564 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU ANA GEORGIU SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.G. Ex.1