keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 21/17.02.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Baza de Productie si/sau sediu firma"si scoaterea la licitatie a terenului situat in Timisoara la intersectia strazilor Taborului Tacit

17.02.1998

Hotararea Consiliului Local 21/17.02.1998
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Baza de Productie si/sau sediu firma"si scoaterea la licitatie a terenului situat in Timisoara la intersectia strazilor Taborului Tacit


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.10 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(c), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu pentru Proiectul "Baza de
productie si/sau sediu firma ", intocmit pentru terenul situat la intersectia
strazilor TaboruluiTacit, in suprafata totala de 2600 mp., inscris in C.F. nr.2
Timisoara, cu nr.top. 19789/4; 19789/5 si 19789/6.

Art.2: Din suprafata totala de 2600 mp. prevazuta la art.1, se concesioneaza
prin licitatie publica, suprafata de 1751 mp. pentru realizarea de baza de
productie si/sau sediu firma conform Caietului de sarcini ce urmeaza sa se
elaboreze de Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3:Planul Urbanistic de Detaliu "Baza de productie si/sau sediu firma" se va
integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara, etapa 1997.

Art.4: Dezmembrarea terenului se va face pe baza unei documentatii intocmite
prin grija Primariei Municipiului Timisoara. Costul documentatiei va fi
suportat de beneficiarul investitiei.

Art.5: Cuaducerealaindeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
de Urbanism si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.6: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
S.C. "IPROTIM "S.A. Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
VASI CALIN VASILE
Contrasemneaza