keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 219/29.06.2010 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei BUMBUC VERONICA MIHAELA

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 219/29.06.2010
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei BUMBUC VERONICA MIHAELA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 15165/24.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. SC2010 - 14642/18.06.2010 a d-nei Bumbuc Veronica Mihaela;
În conformitate cu prevederile art.9 alin. (2) lit.(a) , art.9 alin.(3) şi art.12 alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleşilor locali, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei BUMBUC VERONICA MIHAELA - aleasă pe lista Uniunii Democrată Maghiară din România la data de 1 iunie 2008.

Art. 2: Se declară vacant locul deţinut de doamna BUMBUC VERONICA MIHAELA în Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Uniunii Democrată Maghiară din România;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMARIA NR.SC2010 – / REFERAT În baza Adresei nr.SC2010 – 14642/18.06.2009 a doamnei Bumbuc Veronica Mihaela , prin care îşi anunţă demisia din calitatea de consilier, având în vedere acordul încheiat de Uniunea Democrată Maghiară din România cu organizaţiile comunităţilor minoritare sârbă, ucraineană, bulgară şi italiană; În conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.(a) din Legea nr. 393/2004 – privind Statutul aleşilor locali, modificată:

„Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului , în caz de demisie” Alin.3 prevede: „Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier.” În baza art.12 : „ (1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean , după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile , un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative”. Având în vedere aspectele menţionate:

PROPUNE : Consiliul Local de Municipiului Timişoara ia act de încetarea de drept a mandatului de

consilier local al doamnei BUMBUC VERONICA MIHAELA - aleasă pe lista Uniunii Democrată Maghiară din România la data de 1 iunie 2008 - în urma demisiei - şi declară vacant locul acesteia în Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, SECRETAR, Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Jr. IOAN COJOCARI

Cod. FP53-01, Ver.1