keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 218/22.04.2008 privind stabilirea cadrului necesar furnizării serviciilor sociale de interes local pentru protecţia familiei prin Programul pentru victimele violenţei în familie

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 218/22.04.2008
privind stabilirea cadrului necesar furnizării serviciilor sociale de interes local pentru protecţia familiei prin Programul pentru victimele violenţei în familie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. 1085/02.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 217 /2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 33 şi art. 40 din Legea 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit."d" şi alin 6, lit. "a", pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă înfiinţarea unui centru destinat victimelor violenţei în familie, în Municipiul Timişoara, în imobilul situatv în str. I.P.Pavlov nr. 19, înscris în C.F. NR. 1819, Chişoda, cu finanţare de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, în cadrul Proiectului privind Incluziunea Socială - Programul pentru victimele violenţei în familie.

Art.2.Se aprobă contribuţia Municipiului Timişoara pentru înfiinţarea centrului destinat victimelor violenţei în familie, în cotă de minim 10% din valoarea totală a finanţării, precum şi asumarea costurilor aferente în completarea celor asigurate prin Proiectul privind Incluziunea Socială.

Art.3. Se aprobă costurile de funcţionare ale centrului destinat victimelor violenţei în familie din bugetul local, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani, din care cel puţin 6 ani de la darea în folosinţă a acestuia în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi următorii 4 ani în domeniul serviciilor sociale.

Art.4. Se aprobă echipa de management a proiectului care va fi formată din următorii membrii:
- Directorul executiv adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
- Şeful Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei
- 2 inspectori din cadrul Compartimentului Strategie Dezvoltare
- 1 consilier sau referent din Compartimentul Financiar Achiziţii din cadrul Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei.

Art.5. Se împuterniceşte cu înaintarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare directorul executiv adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art.6.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroul control intern şi managementul calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară PRIMAR Nr. ___________________ GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

Având în vedere faptul că Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, din subordinea Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, derulează Proiectul privind Incluziunea Socială (PIS), Partea III - Programe de asistenţă socială prin care se finanţează Programul pentru victimele violenţei în familie, propunem înfiinţarea unui Centru destinat victimelor violenţei în familie. Banii propuşi pentru finanţarea proiectelor sunt obţinuţi prin împrumutul acordat Guvernului României de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD). În conformitate cu art. 7 alin (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, comunităţile locale, prin reprezentanţi legali, precum şi autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţii pentru consolidarea familiei, pentru prevenirea conflictelor şi a violenţelor în familie. La art. 23 alin (1) din Ordonanţa nr. 95 din 24/12/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 se stipulează că Centrele pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie, denumite în continuare adăposturi, sunt unităţi de asistenţă socială, cu sau fără personalitate juridică, care asigură protecţie, găzduire, îngrijire şi consiliere victimelor violenţei în familie, nevoite să recurgă la acest serviciu de asistenţă socială. De asemenea, la aliniatele (4), (5) şi (6) se precizează că adăposturile pot fi publice, private sau în parteneriat public-privat şi se înfiinţează numai cu avizul agenţiei; înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea adăposturilor publice se aprobă prin hotărâri ale consiliilor judeţene sau, după caz, ale consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti; finanţarea adăposturilor publice se asigură din bugetele locale. Conform Manualului Operaţional pentru Programe de Asistenţă Socială, Partea a III-a, Componenta 3 – victimele violenţei în familie, sumele reprezentând finanţarea proiectelor sunt destinate construcţiei/reabilitării de clădiri şi dotării acestora cu mobilierul şi echipamentele necesare funcţionării. Având în vedere cele menţionate, Direcţia de Asistenţă Socială, intenţionează să depună o propunere de proiect pentru înfiinţarea unui centru destinat victimelor violenţei în familie. Locaţia acestui centru va fi într-o clădire aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara. Finanţarea se acordă prin selecţie de proiecte, iar termenul limită pentru depunerea propunerii de proiect este 18 aprilie 2008. Suma maximă care poate fi solicitată în cazul lucrărilor de reabilitate sau extindere a unei clădiri şi dotării acesteia cu echipament şi mobilierul necesar este de 105.000 Euro. Solicitantul, în cazul de faţă Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, trebuie să asigure din surse proprii cel puţin 10% din costurile totale ale proiectului.

Unul dintre documentele obligatorii, care însoţesc cererea de finanţare este Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care trebuie să respecte structura propusă de finanţator:

• Înfiinţarea centrului destinat victimelor violenţei în familie şi asumarea costurilor aferente în completarea celor asigurate prin finanţare;

• Asigurarea contribuţiei de minim 10% din valoarea totală a finanţării; • Asumarea costurilor de funcţionare a centrului pentru o perioadă de cel puţin 10 ani,

după cum urmează: în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, cel puţin 6 ani de la darea în funcţiune a acestuia şi, ulterior acestei perioade, în cazul în care nevoia care a determinat înfiinţarea centrului dispare, menţinerea obiectului de activitate al centrului în domeniul serviciilor sociale pentru următorii 4 ani;

• Desemnarea echipei de management a proiectului; • Desemnarea persoanei împuternicite să înainteze cererea de finanţare şi să semneze

contractul de finanţare ( se menţionează funcţia persoanei şi nu numele acesteia).

Sunt considerate drept contribuţie locală costurile pentru elaborarea documentaţiei tehnico- economice, costurile cu procedura de atribuire a achiziţiei de servicii, lucrări şi bunuri, elaborarea documentaţiei necesare, organizarea procedurilor de achiziţie publică, precum şi valoarea clădirilor şi terenurilor puse la dispoziţia proiectului pentru înfiinţarea centrelor destinate victimelor violenţei în familie.

Propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara după modelul prezentat mai sus.

Viceprimar, Adrian Orza

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară

Director executiv, Maria Stoianov

Director executiv adjunct, Gabriela Curuţ

Primăria Municipiului Timişoara Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară

Şef Serviciu Juridic, Consilier juridic, Mirela Lasuschievici Mariana Sărac