keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 215/08.09.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoaraincalitatedeorganizatoral"Rugii Timisoarei"

08.09.1998

Hotararea Consiliului Local 215/08.09.1998
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoaraincalitatedeorganizatoral"Rugii Timisoarei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC09810427/13.08.1998 al Directiei Relatii Comunicare si Referatul nr.SC09810844/25.08.1998 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant,turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e),si (o) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 3 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in
calitate de organizator al manifestarii culturale "Ruga Timisoarei".

Art.2:Seaproba alocarea sumei de 40.000.000 lei din bugetul local, Cap. 59.02
"Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret",
pentru organizarea acestei manifestari, conform "Programului" si a "Devizului
estimativ", care constituie parti integrante din prezenta hotarare.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea "Rugii
Timisoarei" se va realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art.3:Cu aducereala indeplinireaprezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica si Directia Relatii Comunicare din cadrul Primariei Municipiului
Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice; Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Catedralei Mitropolitane Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MARIUS MARINA
Contrasemneaza