keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 213/27.05.2016 privind modificarea şi aprobarea structurii organizatorice pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

27.05.2016

Hotararea Consiliului Local 213/27.05.2016
privind modificarea şi aprobarea structurii organizatorice pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 -12762 /25.05.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. SC2016-12767/25.05.2016 - al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a şi alin.(3) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă structura organizatorica pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, prin modificarea Compartimentului supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în Serviciul supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – 12762/ 25.05.2016

REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea structurii organizatorice

a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Având în vedere referatul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara înregistrat cu nr. SC2016- 12767 din 25.05.2016 privind modificarea si aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara ;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a şi alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Propunem susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea si aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara prin modificare Compartimentului supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în Serviciul supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.

Consilier juridic, Şef Serviciu Resurse Umane, Gabriela Iova Rodica Aurelian

APROBAT, PRIMAR Nicolae Robu

(h