keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 212/08.05.2015 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara ca membru activ al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici

08.05.2015

Hotararea Consiliului Local 212/08.05.2015
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara ca membru activ al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 8941/03.04.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresele nr. CDT2015-000228/12.03.2015 şi nr. CDT2015-000300/27.03.2015, ale Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit e), alin. (4) litera a) şi alin. (7) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara ca membru activ al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici.

Art. 2: Se aprobă taxa de membru în cuantum de 1.827 euro pentru anul 2015 şi sumele pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara în vederea semnării formularelor de înscriere, respectiv alte documente necesare înscrierii ca membru.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare,Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Urbanism;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-01, ver. 2

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea participării Municipiului Timişoara ca membru activ al Uniunii Internaţionale

a Transportatorilor Publici

Uniunea Internaţională a Transportatorilor Publici (UITP) este o asociație internațională non- profit, recunoscuta pe plan international pentru activitatea sa în avansarea dezvoltării mobilităţii durabile. UITP are o istorie lungă, fiind singura retea la nivel mondial pentru a aduce laolaltă sectorul întreg de transport public și toate modurile de transport durabile. Sediul central UITP este situat în Bruxelles , Belgia și asociația numără 11 birouri regionale din întreaga lume. UITP are 1.300 de companii membre care oferă acces la peste 14.000 de contacte din 92 de tari. Membrii acesteia sunt autorități publice de transport și operatori, factorii de decizie politică, institute de cercetare, de furnizare și de servicii pentru industria de transport public. Avand o prezenta globala UITP conectează mai bine sectorul de mobilitate durabilă și promovarea transportului public ca un motor de creștere ecologică și îmbunătățirea calității vieții. În data de 02 martie 2015, UITP a transmis o adresă, înregistrată cu nr. CDT2015- 000228/12.03.2015 prin care invită Municipiul Timişoara să devină membru activ. Prin aceeaşi adresă, UITP, precizează că urmărește cu mare interes dezvoltarea transportului public din Timișoara, unde municipalitatea este o componentă cheie în organizarea mobilităţii urbane și suburbane. Modernizarea parcului de tramvaie și autobuze, investiţiile în mobilitatea ecologică prin autobuzele electrice, extinderea liniilor de troleibuz și a pistelor de biciclete, soluţia de transport intermodal bine dezvoltată sau conceptul „Timişoara Verde” sunt bune exemple ale un sistem public de transport calitativ și modern.

De asemenea, ne asigură de faptul că organizaţia are un viu interes în promovarea transportului public în Timișoara și sprijinirea municipalităţii în dezvoltarea unor soluţii de mobilitate eficiente și durabile în oraș. Mai mult, având în vedere recentele discuţii despre introducerea transportului public gratuit în oraș, UITP este foarte interesată să sprijine Consiliul în analizarea, evaluarea și consilierea cu privire la deciziile optime privind schemele de finanţare și strategiile de taxare în contextul mobilităţii urbane din Timișoara.

Printre beneficiile membrilor UITP se numără: - acces la cunoștiinţe, bune practici, schimburi de experienţă, aplicaţii inovatoare și organizaţionale,

strategii operaţionale; - crearea de noi contacte profesionale, găsirea de potenţiali parteneri din domeniu, din întreaga lume; - primesc regulat asistenţă din partea Diviziei pentru Europa Centrală și de Est, echipa UITP și experţii

din Sediul de la Bruxelles; - primesc sprijin informaţional și tehnic din partea centrelor pentru excelenţă în Transport din Daubai și

Singapore; - au acces complet și gratuit la cea mai mare librărie electronică publică în domeniul transportului și cel

mai mare centru de informaţii (40 000 articole și materiale); - pot propune subiecte de discuţie importante, pentru a fi discutate cu instituţii ale UE (Directoratul

general pentru transporturi, Comitetul pentru transport al Parlamentului etc); - au posibilitatea de a deveni parte din prestigiosul Comitet UITP UE (dreptul de a fi ales ca delegat

naţional), singura instituţie ce reprezintă interesele sectorului de transport public în relaţia cu instituţiile UE;

Cod FO53-01, ver. 2

- au posibilitatea de a a lua parte la evenimente organizate de Parlamentul sau Comisia Europeană (conferinţe, seminarii, delegaţii, etc);

- Pot avea ocazia sa prezinte ţara, orașul sau instituţia marilor investitori europeni in domeniul transporturilor;

- Pot identifica parteneri și clienţi in cadrul multelor evenimente organizate de UITP şi beneficia de taxe reduse de înscriere la toate evenimentele organizate;

- UITP este o platformă pentru promovarea orașului și regiunii în forumul european; - primesc rapoarte, studii, prezentări din congrese și conferinţe, statistici, etc gratuit, sau cu discount; - își pot asuma un rol activ (lider, partener sau observator într-un consorţiu) în proiectele europene și /

sau în cadrul programului Horizon 2020; - Proiecte curente: ZeEUS, 3iBS, SECUR-ED, NODES, OSIRIS, ERRAC și ERTRAC - Câteva din proiectele anterioare: EBSF, BHLS, MODSafe, COUNTERACT, EURORUM, EURNEX,

IFM Forum, SPUTNIC, momo Car-Sharing Urban Track; - pot propune proiecte de cercetare sau tehnice în colaborare cu operatorii, autorităţile, companiile sau

centrele academice; - pot participa la programele de pregătire pentru Manageri de Transport Public și își pot astfel lărgi

cunoștiinţele, înţelege mai bine chestiunile de mobilitate globală și pot avea o vedere de ansamblu asupra transportului public la nivel mondial;

- pot analiza și discuta ultimele trenduri și dezvoltări, împreună cu experţi in domeniul transportului public din întreaga lume;

- pot dezvolta o reţea de contacte internaţionale și facilita schimburile cu omologi și experţi din diferite domenii conexe, etc.

Taxa anuală de membru al UITP pentru anul 2015 pentru Municipiul Timișoara a fost fixată la suma de 1.827 euro, aşa cum rezultă din adresa inregistrată la instituţai noastră cu nr. CDT2015- 000300/27.03.2015.

Având în vedere cele prezentate propunem spre aprobare: - participarea municipiului Timişoara ca membru activ al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor

Publici; - taxa de membru pentru anul 2015 în cuantum de 1.827 euro şi sumele pentru plata comisioanelor

necesare efectuării transferului bancar.

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

DIRECTOR, DIRECTOR D. ECONOMICĂ, CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA POP