keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 211/24.04.2018 privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr.75/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Cernăuţi 10,12,14"

24.04.2018

Hotararea Consiliului Local 211/24.04.2018
privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr.75/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Cernăuţi 10,12,14"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9175/23.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-9174/23.04.2018, al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-9174/23.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate;
Având în vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr. 7022/12.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru, cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18 /04.03. 2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se înlocuieşte Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.75/23.02.2018 cu Anexa privind noii indicatori.

Art. 2: Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr.75/23.02.2018 rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. ____________________ INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I. DENUMIRE PROIECT Reabilitare termică 3 blocuri ( Str. Cernăuţi, nr. 10,12,14) AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, Str. Cernăuţi, nr. 10,12,14 TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Asociaţia de proprietari, Str. Cernăuţi, nr. 10,12,14 NUMĂR PROIECT 161/2/2017 DATE TEHNICE Anul construirii 1989 Regim de inălţime S+P+4E Număr apartamente 30 Suprafaţa construită 574,93 mp Suprafaţa construită desfăşurată 2.808,61 mp Aria utilă totală 2.401,47 mp Sistemul constructiv pereţi structurali din beton armat prefabricaţi INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 903.922,93 lei Din care C+M: 780.739,26 lei INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

 Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 48,11 tone CO2  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 30  Scăderea consumului anual de energie primară: 274.584,54 kwh/an  Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire: 111,10 kwh/m2/an  Scăderea consumului anual specific de energie 111,10 kwh/m2/an INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:  Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 69,05 tone CO2  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 30  Consumul anual de energie primară: 407.796,71 kwh/an  Consumul anual specific de energie pentru încălzire: 89,40 kwh/m2/an  Consumul anual specific de energie 156,20 kwh/m2/an PROIECTANT SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL