keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 210/24.04.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.71/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Intrarea Topologului nr. 5, sc. A+B"

24.04.2018

Hotararea Consiliului Local 210/24.04.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.71/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Intrarea Topologului nr. 5, sc. A+B"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-9179/23.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-9177/23.04.2018, al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2018-9177/23.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.71/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Intrarea Topologului nr. 5, sc. A+B";
Avand in vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr. 7022/12.04.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru, cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18 /04.03. 2009 (*actualizata*) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se inlocuieste Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr.71/23.02.2018 cu Anexa privind noii indicatori.

Art. 2: Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr.71/23.02.2018 raman neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. ___________________ INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I. DENUMIRE PROIECT Reabilitare termică imobil, Intrarea Topologului, nr. 5, sc. A+B AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, Intrarea Topologului, nr. 5, sc. A+B TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Asociaţia de proprietari, Intrarea Topologului, nr. 5, sc. A+B NUMĂR PROIECT 161/4/2017 DATE TEHNICE Anul construirii 1980 Regim de inălţime S+P+4E Număr apartamente 30 Suprafaţa construită 520,00 mp Suprafaţa construită desfăşurată 2.438,80 mp Aria utilă totală 1.978,71 mp Sistemul constructiv pereţi structurali din beton armat prefabricaţi INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 864.828,90 lei Din care C+M: 746.933,47 lei INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

 Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 32,29 tone CO2  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 30  Scăderea consumului anual de energie primară: 135.025,70 kwh/an  Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire: 75,90 kwh/m2/an  Scăderea consumului anual specific de energie 75,90 kwh/m2/an INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:  Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 60,73 tone CO2  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 30  Consumul anual de energie primară: 272.754,71 kwh/an  Consumul anual specific de energie pentru încălzire: 89,6 kwh/m2/an  Consumul anual specific de energie 140,2 kwh/m2/an PROIECTANT SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL