keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 20/15.02.1994 privind aprobarea unor cheltuieli minime pentru functionarea pe trimestrul I a unitatilor finantate de la Consiliul Local al Municipiului Timisoara

15.02.1994

Hotararea Consiliului Local 20/15.02.1994
privind aprobarea unor cheltuieli minime pentru functionarea pe trimestrul I a unitatilor finantate de la Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatele Directiei Tehnice si Serviciului Finante,Impozite si Taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara,prin care se solicita aprobarea cheltuielilor pe trimestrul I 1994 in absenta Legii bugetului pe anul 1994;
Avand in vedere Nota nr.60023/24.12.1993 a Ministerului Finantelor cu privire la modul de finantare a cheltuielilor institutiilor publice pe anul 1994 in conditiile in care bugetul de stat nu a fost inca aprobat;
In conformitate cu Legea nr.10/1991 a finantelor publice;
In baza prevederilor art.21,lit.(e),art.43,lit.(e), art.93 din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29,alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1. Se aproba cheltuielile bugetului local pe trimestrul l l994, pentru desfasurarea activitatilor finantate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, in suma de 8233 milioane lei conform anexei nr.1.

Art.2.Pentru cheltuielilede capital se vor intocmi liste provizorii de investitii, care vor fi avizate conform normelor legale si introduse in banca pentru derularea legala a investitilor.

Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotararise incredinteaza Directia Economie si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Timisoara.

Art.4.Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei Generala a Finantelor Publice a Judetului Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Directiei Economie a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Directiei Tehnice A Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
MassMediei locale.


Presedinte de sedinta
DIMINESCU NICOLAE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI